Klage over afslag på anmodning om aktindsigt på baggrund af generel fuldmagt til aktindsigt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere adm. overlæge for hendes håndtering den 7. december 2005 af psykolog s anmodning om aktindsigt i s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 21.

Sagsnummer:

0867202

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere adm. overlæge <****> for hendes håndtering den 7. december 2005 af psykolog <****>s anmodning om aktindsigt i <****>s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 21.

Hændelsesforløb
Ved brev af 1. december 2005 anmodede psykolog adm. overlæge , psykiatrisk afdeling, , om aktindsigt i s journal. Der var endvidere vedlagt en underskrevet fuldmagt fra dateret den 25. november 2005.

Ved brev af 7. december 2005 afslog adm. overlæge psykolog s anmodning om aktindsigt under henvisning til, at fuldmagten ikke gav tilladelse til indhentelse af specifikke helbredsoplysninger.

Ved brev af 21. december 2005 rykkede psykolog adm. overlæge for aktindsigt i s journal. Han anførte, at det ikke skulle være nødvendigt at specificere fuldmagten yderligere eller komme med synonymer for de i anmodningen fremførte sagsakter.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At adm. overlæge ikke imødekom psykolog s anmodning om aktindsigt af 1. december 2005 i s journal.

Nævnets afgørelse af klagen
Adm. overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 21, ved sin håndtering den 7. december 2005 af psykolog s anmodning om aktindsigt i s journal.

Begrundelse
Psykolog anmodede ved brev af 1. december 2005 adm. overlæge , psykiatrisk afdeling, , om aktindsigt i s journal. Der var endvidere vedlagt en underskrevet fuldmagt fra dateret den 25. november 2005.

Det fremgår af fuldmagten, at gav psykolog fuldmagt til at tage hendes sag op relevante og nødvendige steder og instanser, herunder indhente aktindsigt, med henblik på udredning af hendes personlige og sociale rettigheder og muligheder.

Ved brev af 7. december 2005 afslog adm. overlæge psykolog s anmodning om aktindsigt under henvisning til, at fuldmagten ikke gav tilladelse til indhentelse af specifikke helbredsoplysninger.

Ved brev af 21. december 2005 rykkede psykolog adm. overlæge for aktindsigt i s journal. Han anførte, at han havde undersøgt lovgivningen omkring aktindsigt hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og at fuldmagten var fuldt gyldig og gav adgang til de oplysninger, som måtte forefindes i sagen. Han anførte videre, at det ikke skulle være nødvendigt at specificere yderligere eller komme med synonymer for de i anmodningen fremførte sagsakter.

I sin udtalelse til sagen har adm. overlæge anført, at hun ikke imødekom psykolog s anmodning om aktindsigt i s journal, idet den efter hendes opfattelse ikke var fyldestgørende til at udlevere så fortrolige oplysninger, som en patientjournal, til psykolog . Hun anfører videre, at til enhver tid er velkommen til selv at henvende sig og få udleveret en kopi af sin journal.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 8, stk. 1, 1. pkt., i forvaltningsloven, at den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade sig repræsentere eller bistå af andre.

På baggrund heraf er det således nævnets opfattelse, at en patient har mulighed for at lade sig repræsentere i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i sin journal. En patient kan således give en anden person fuldmagt til at begære oplysningerne udleveret, og en sundhedsperson har således pligt til at acceptere et fuldmagtsforhold.

Nævnet kan videre oplyse, at den sundhedsperson, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, afgør, om fuldmagtshaver skal fremlægge en skriftlig fuldmagt eller på anden måde dokumentere, at patienten er indforstået med, at fuldmagtshaver får aktindsigt i patientens journal. Endvidere skal sundhedspersonen sikre sig, at fuldmagten er dækkende, således at fuldmagtshaver er bemyndiget til at indhente de ønskede oplysninger. I de tilfælde, hvor sundhedspersonen er i tvivl om fuldmagtens rækkevidde, eller har mistanke om, at patienten ikke er i stand til at varetage egne interesser, må vedkommende eksempelvis henvende sig til patienten med henblik på afklaring af tvivlen.

Efter en formålsfortolkning af reglerne i lov om patienters retsstilling er det nævnets opfattelse, at helbredsoplysninger skal opfattes som særdeles fortrolige.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at der skal foreligge en særdeles specifik fuldmagt ved anmodning om aktindsigt i en patientjournal, herunder som minimum en angivelse af sygehusets navn, og af, at der kan gives aktindsigt i helbredsoplysninger.

Det er herefter nævnets vurdering, at fuldmagten fra var for generel til, at den kunne danne grundlag for udlevering af en kopi af s journal til psykolog .

På den baggrund finder nævnet, at adm. overlæge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 21, ved sin håndtering den 7. december 2005 af psykolog s anmodning om aktindsigt i s journal.