Klage over, at originaljournalen ikke blev udleveret til patienten i forbindelse med lægeskift

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes håndtering den 11. september 2006 af sanmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Sagsnummer:

0867210

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes håndtering den 11. september 2006 af <****> sanmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Hændelsesforløb
Den 6. september 2006 henvendte sig til praktiserende læge med henblik på lægeskift samt udlevering af originaljournal. Læge informerede om, at han kunne henvende sig til hendes sekretær for at få udleveret en kopi af sin journal.

Den 11. september 2006 henvendte sig til læge s sekretær igen med henblik på udlevering af originaljournal, hvorefter sekretæren udleverede en kopi til .

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke har fået fuld aktindsigt i sin journal i forbindelse med anmodning herom den 6. september 2006.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering af anmodning om aktindsigt den 11. september 2006.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 6. september 2006, at henvendte sig til læge med henblik på at få udleveret sin originaljournal. Læge informerede om, at han ikke kunne få udleveret originaljournalen, men at han kunne henvende sig til læge s sekretær for at få udleveret kopi af journalen i stedet.

Det fremgår endvidere af journalen den 11. september 2006, at henvendte sig til læge s sekretær og fik udleveret en kopi af sin journal.

har klaget over, at han ikke fået fuldstændig aktindsigt.

Ifølge sin udtalelse til sagen har læge anført, at den 11. september 2006 igen ønskede at få sin originaljournal udleveret, hvilket igen blev afvist. Læge samt hendes sekretær forklarede endnu en gang, at han ikke kunne få udleveret originaljournalen, men en kopi af journalen. Sekretæren spurgte efterfølgende, om det var i orden, at hun kun tog kopi af de journalnotater, der var fra læge s praksis. Sekretæren viste , hvilke journalkopier hun havde lavet, og han sagde, at det var i orden. havde fået udleveret kopier af sin journal hos sin tidligere læge.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge om, hvorvidt der blev givet aktindsigt i det materiale, anmodningen den 11. september 2006 omhandlede. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandling af sagen.

I et sådant tilfælde som dette gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev givet fuldstændig aktindsigt i det materiale, anmodningen omhandlede.

Nævnet kan oplyse, at en læge har opbevaringspligt af en journal i ti år, jf. Bekendtgørelse om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) § 14. Dette medfører, at læge ikke havde pligt at udlevere originaljournalen til , men kun at udlevere en kopi af materialet.

Nævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at læge s håndtering af anmodning om aktindsigt den 11. september 2006 var i strid med § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling.