Indberetning vedrørende sygemelding til fagforening, lægeerklæring

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 10. juni 2005 til en fagforening vedrørende , jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Sagsnummer:

0867327

Offentliggørelsesdato:

20. april 2008

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****>
i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 10. juni 2005 til en fagforening vedrørende <****>, jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Indberetningen


Den 28. oktober 2004 sygemeldte sig i samråd med sin praktiserende læge, , på grund af psykisk belastende forhold på sin arbejdsplads.

Den 10. juni 2005 orienterede læge s fagforening om sygemeldingen ved at referere journalnotatet fra den 28. oktober 2004.

Ved brev af 30. november 2006 indberettede Sundhedsstyrelsen sagen til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningen


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1, i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 10. juni 2005 til en fagforening vedrørende .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. oktober 2004, at sygemeldte sig fra dags dato på grund af psykisk belastende arbejdsforhold.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at følte sig meget dårligt tilpas på sin arbejdsplads. Hun beskrev ved eksempler, hvorledes hun havde følt sig under psykisk pres. Han vurderede, at hun kunne risikere at få psykiske problemer, hvis ikke hun blev sygemeldt.

Det fremgår af brev af 10. juni 2005 til en fagforening, at blev sygemeldt den 28. oktober 2004 i samråd med , idet hun på sin daværende arbejdsplads blev udsat for samarbejdsbetingelser, som var så stærkt belastende, at en sygemelding var nødvendig.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af Lægeloven med kommentarer, at ved lægeattester forstås ethvert skriftligt udsagn om en persons sundhedstilstand eller årsagen til en patients død, som efter sit indhold er bestemt til at finde anvendelse i retsforhold, privatretlige såvel som offentligretlige.

Det er herefter nævnets opfattelse, at læge s skrivelse af 10. juni 2005 til en fagforening er at betragte som en lægeerklæring.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 § 4, 1. pkt., at de i erklæringen indeholdte oplysninger skal være så fyldige og tydelige, at formålet med erklæringen opfyldes, og at den, for hvem erklæringen er bestemt, derved sættes i stand til selv at danne sig et skøn.

Videre kan nævnet oplyse, at det fremgår af § 4, 2. pkt., at det af erklæringen tydeligt skal fremgå, hvilke af de i erklæringen givne oplysninger der beror på lægens egen undersøgelse eller iagttagelse af den pågældende, og hvilke der skyldes angivelser fra den undersøgte eller tredjemand eller beror på journaler og lignende.

Endelig kan nævnet oplyse, at der i erklæringen skal anføres dato for lægens sidste personlige undersøgelse af den pågældende, og hvis der ingen personlig undersøgelse er foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres.

Det er nævnets opfattelse, at læge i erklæringen burde have anført, hvorfra oplysningerne om s sygemelding stammede, og hvornår han sidst havde undersøgt hende.

På denne baggrund finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udfærdigelse af erklæring af 10. juni 2005 til en fagforening vedrørende .