Klage over manglende kontrol af serum-kalium ved behandling med vanddrivende medicin (thiazid)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 29. juni til den 6. oktober 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0867823

Offentliggørelsesdato:

20. august 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 29. juni til den 6. oktober 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
fik i april 2006 konstateret for højt blodtryk og blev den 8. maj 2006 af praktiserende læge sat i daglig behandling med den blodtryksnedsættende medicin Norvasc.

Blodtrykket var stadig for højt på denne behandling, og den 29. maj 2006 supplerede læge behandlingen med 1 tablet Centyl med Kaliumklorid. Lægen havde forud herfor den 15. maj 2006 ordineret en række blodprøver, der blandt andet viste, at havde en kaliumværdi på 4,8 mmol/L (normalområdet 3,5-5,0). Da blodtrykket ved den ugentlige kontrol stadig lå lidt for højt, øgede lægen den 11. september 2006 dosis af Centyl med Kaliumklorid fra 1 til 2 tabletter dagligt.

Fra den 22. august 2006 ordinerede læge Pectyl brystdråber 10-20 ml om aftenen mod hoste.

Under forløbet gjorde læge opmærksom på, at han havde smerter i benene og kroppen, hvorfor han fik udleveret medicin mod smerter.

Den 6. oktober kontaktede sygehus, da han ikke kunne gå ordentligt og havde smerter over det hele. En blodprøve konstaterede, at s kaliumværdi var 1,6 mmol/L. Under indlæggelse fik kaliumpræparater, hvorefter hans kalium værdi blev hævet til normalområdet, og han blev hjemsendt den 13. oktober 2006 til videre behandling på daghospital.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra den 29. maj til den 6. oktober 2006 af praktiserende læge .

har herved anført, at læge ikke fulgte op på kontrol af effekten af den medicin, han udleverede til ham, men satte doseringen af lægemidlet Centyl med Kaliumklorid op uden fornyet undersøgelse.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 29. maj til den 6. oktober 2006.

Begrundelse
havde tidligere fået Centyltabletter mod forhøjet blodtryk.

Ifølge journalen blev den 8. maj 2006 af læge sat i daglig behandling med blodtryksnedsættende medicin Norvasc.

Da blodtrykket fortsat var for højt på denne behandling, supplerede læge ifølge journalen den 29. maj 2006 behandlingen med 1 tablet Centyl med Kaliumklorid.

Læge noterede i journalen den 29. maj 2006: Blodtryk 155/105. og ordineret Tbl Centyl KCl 1 daglig. Forud for dette forelå en måling af Serum Kalium den 15. maj 2006, visende en værdi på 4,8 mmol/l (Normalområde 3,5-5,0).

Af journalnotat fra læge af den 11. september 2006 fremgår, at blodtryk var 165/100, og der blev ordineret Tbl Centyl KCl 2 daglig.

I sin udtalelse til sagen har læge oplyst, at han hos patienter i behandling med Tbl Centyl KCl kontrollerer Serum Kalium 2 til 3 gange årligt. Om den aktuelle behandling har læge oplyst, at i en periode i 2003 blev behandlet med Tbl Centyl KCl uden problemer, og at der forud for behandlingen den 29. maj 2006 var konstateret en Serum Kalium værdi på 4,8 mmol/l. Han fandt det på denne baggrund usandsynligt, at den aktuelle behandling med Tbl Centyl KCl skulle ændre Kaliumværdien så voldsomt, som det har været tilfældet.

Nævnet kan oplyses, at behandling med Thiazid præparater kan medføre kaliumtab, og for at kompensere for dette er nogle præparater tilsat kaliumchlorid (Tbl Centyl KCl). Dette er dog jævnligt utilstrækkeligt, og det anbefales derfor, at Serum Kalium kontrolleres jævnligt, for eksempel efter 1, 3 og 12 måneders behandling, og herefter årligt ved uændret dosering.

Læge foretog ifølge det foreliggende ikke kontrolmåling af Serum-kalium efter behandlingsstart.

Det er nævnets vurdering, at læge burde have foretaget måling af Serum-kalium cirka en måned efter behandlingsstart den 29. maj 2006.

Nævnet finder således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 29. juni til den 6. oktober 2006.