Klage i forbindelse med fjernelse af fedtknude i låret

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans journalføring af behandlingen af den 4. oktober 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af den 4. oktober 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0868011

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 4. oktober 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 4. oktober 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Nævnets afgørelse af 11. juli 2007


Patientklagenævnet fandt ved sin afgørelse af 11. juli 2007 grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans journalføring af behandlingen af den 4. oktober 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af den 4. oktober 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Anmodningen om genoptagelse


Ved brev af 11. oktober 2007 har Lægeforeningen på speciallæge s vegne anmodet nævnet om at genoptage sagen, idet Lægeforeningen har anført, at de to sagkyndige, der har afgivet udtalelse i sagen, ikke har ment, at der var grundlag for at tildele kritik for manglende journalføring. Det anføres desuden, at det ikke forekommer betryggende, at afgørelsen er baseret på stemmer fra nævnets tre ikke-lægelige medlemmer imod de to lægelige medlemmer.

Lægeforeningen har vedlagt en udtalelse fra et videnskabeligt selskab, hvoraf det fremgår, at det er gængs praksis i speciallægepraksis, at ordination af lokal anæstetikum sker i henhold til standardinstrukser, og at det kun anføres, hvis man afviger herfra.

Lægeforeningen finder, at er meddelt påtale i et fagligt spørgsmål af tre personer uden lægefaglig baggrund. Alle andre personer med lægefaglig baggrund, der har været involveret i sagen, herunder 2 sagkyndige og det videnskabelige selskab, finder ikke, at s journalføring ligger under normen for sædvanlig standard.

Begrundelse for genoptagelse


Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen er kommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysninger, som ikke allerede forelå i udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da nævnet traf afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal tillige være så væsentlige, at de måske kan føre til et andet resultat. En sag skal ligeledes genoptages til fornyet behandling, såfremt der er sket fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, som må antages at kunne påvirke afgørelsens indhold.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens brev af 11. juni og 19. september 2008 er det nævnets vurdering, at en læge under visse omstændigheder kan opfylde sin journalføringspligt ved henvisning til standardinstruks anvendt ved behandlingen.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at der er grundlag for en ny realitetsbehandling af sagen i nævnet.

Nævnets fornyede behandling af klagen

Hændelsesforløb


, der er udviklingshæmmet, blev den 4. oktober 2005 kl. 14 opereret af speciallæge i ortopædkirurgi for en fedtdannelse (lipomdannelse) ved venstre lårs yderside. Han blev under ledsagelse af en vejleder informeret om operationen, herunder risiko for komplikationer som blødning og infektion.

Selve indgrebet var ukompliceret, med fjernelse af en velafgrænset kapseldækket fedtknude, der blev fjernet i et stykke. Der var ingen blødninger, og såret blev lukket med en resorberbar sutur i dybden og en Nylon sutur i huden. Herefter blev der anlagt en lille komprimerende forbinding til fjernelse døgnet efter, og der blev planlagt suturfjernelse hos egen læge 10. dage senere.

Cirka kl. 19.30 den 4. oktober 2005 på skadestuen, , konstaterede man en blodansamling med sivning fra operationsstedet. Operationsstedet blev åbnet, og alle overfladiske tråde blev fjernet. Der blev fjernet en større mængde koaguleret blod med skarpske. På den øverste øvre sårkant blev observeret en pulserende blødning. Pulsåren (arterien) blev syet efterfulgt af kompression med mere. blev instrueret i at aflaste og hæve benet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der ikke af speciallæge blev foretaget korrekt behandling i forbindelse med fjernelse af en fedtknude på venstre lår.

Det er herved anført, at der senere på operationsdagen sivede blod fra såret, og at skadestuen, , derfor blev kontaktet. Det er videre anført, at man på skadestuen stoppede blødningen, fjernede mere af knuden og foranledigede indvendig og udvendig syning af operationssåret.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i kirurgi har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 4. oktober 2005 i sin klinik.

Speciallæge i kirurgi har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 4. oktober 2005 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 4. oktober 2005 blev opereret af speciallæge i ortopædkirurgi for en 4 cm i diameter stor flad fedtdannelse (lipomdannelse) ved venstre lårs yderside. Han blev forinden under ledsagelse af en vejleder informeret om operationen, ardannelse med mere.

Det fremgår af journalen, at indgrebet foregik i lokalbedøvelse, og at fedtknuden blev fjernet i et stykke. Der var ingen blødninger, og såret blev lukket med en resorberbar sutur i dybden og en Nylon sutur i huden. Herefter blev der anlagt en lille komprimerende forbinding til fjernelse døgnet efter, og der blev planlagt suturfjernelse hos egen læge 10 dage senere.

Nævnet har lagt til grund ud fra journalen, at fedtknuden i det aktuelle tilfælde målte 4 x 4 x 1½ cm, og at der var kapselbeklædning på noget af vævet.

Nævnet kan oplyse, at fedtknuden havde en størrelse, som tillod, at man fjernede den i speciallægepraksis.

Nævnet kan videre oplyse, at det ikke er usædvanligt, at der optræder blødninger i det efterladte hulrum efter fjernelse af fedtknuder.

Nævnet skal herunder samtidig bemærke, at det ikke af skadesedlen fra skadestuen fremgår, at der skulle være fjernet yderligere væv. Det er i stedet noteret, at der blev fjernet en større blodansamling fra såret.

Speciallæge har anført i udtalelse af den 21. august 2006 til sagen, at der ved lokalanæstesien blev anvendt en infilitrationsanæstesi. Der blev anvendt Carbocain ½ % med adrenalin cirka 5 ml.

Nævnet kan oplyse, at den observerede pulserende blødning på skadestuen, , på det foreliggende må anses for betinget af, at der ved operationen blev anvendt lokalbedøvelse med adrenalin, hvorved der skete en sammentrækning af blodkarrene, som stoppede, når lokalbedøvelseseffekten ophørte. Dette er et ikke helt usædvanligt forløb og skyldes ikke fejl ved operationen, men må betegnes som hændeligt.

Det er ud fra disse samlede omstændigheder nævnets opfattelse, at fedtknuden blev fjernet efter sædvanlige retningslinier.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge i kirurgi ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling den 4. oktober 2005 i sin klinik.

Det fremgår af journalen, at speciallæge ikke journalførte den anvendte anæstesi i forbindelse med behandlingen af den 4. oktober 2005.

Speciallæge har i sit brev af 7. september 2006 oplyst, at den anlagte lokal anæstesi blev administreret efter en for klinikken udarbejdet standardinstruks for lokal bedøvelse. Da han anførte i journalen, at lipomet excideres i lokal anæstesi, refererede det til standardinstruksen, medmindre andet blev anført i journalen.

Det følger af standardinstruksen, fremsendt af speciallæge , at der ved excision af lipomer og tumorer i subcutis anvendes infiltrationsanæstesi, Carbocain 0,5 % med adrenalin, i mængden 5-10 ml.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) § 9, at der blandt andet skal foretages journalføring af ordination af lægemidler (navn, styrke, mængde, dosering og administrationsmåde).

Det er nævnets vurdering, at en læge kan opfylde sin journalforpligtelse i forbindelse med ordination af lægemidler, hvis der i journalen henvises til en instruks, der kan identificeres eksempelvis ved nummerering, eller at der i journalen udtrykkeligt henvises til, at behandlingen er sket i overensstemmelse med standardinstruksen. Det er en forudsætning, at instruksen er entydig, og at en kopi af instruksen indgår som en del af patientjournalen ved udlevering af denne til patienten eller til andre eksterne brugere.

På baggrund af en gennemgang af den standardinstruks, som speciallæge oplyser at have anvendt ved behandlingen af , er det nævnets vurdering, at instruksen ikke kan erstatte medicinordinationen i journalen, da det af instruksen ikke klart fremgår, hvilken mængde medicin, der er givet.

Det er videre nævnets vurdering, at journalen ikke indeholder en relevant udtrykkelig henvisning til, at behandlingen er foretaget i henhold til standardinstruksen.

På denne baggrund finder nævnet at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 4. oktober 2005 i sin klinik.