Klage over manglende imødekommelse af aktindsigt inden 10 dage

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans håndtering den 16. januar 2007 af s anmodning om aktindsigt i s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0868329

Offentliggørelsesdato:

16. september 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans håndtering den 16. januar 2007 af <****>s anmodning om aktindsigt i <****>s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Hændelsesforløb


Ved brev af 12. december 2006 anmodede skriftligt ledelsen ved om aktindsigt i s journal. Der blev samtidig fremsendt fuldmagt fra .

Overlæge modtog personligt sagen den 5. januar 2007, og den 16. januar 2007 videreekspederede han sagen til patientservicechefen på sygehuset med henblik på dennes videresendelse af journalen til .

modtog journalen den 25. januar 2007.

Den 7. februar 2007 klagede til Patientklagenævnet over, at anmodningen om aktindsigt ikke blev imødekommet inden 10 dage.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke inden 10 dage har imødekommet s anmodning om fuld aktindsigt i s journal.

Det er herved anført, at den 12. december 2006 anmodede om fuld aktindsigt, og at hun samtidig indsendte en fuldmagt fra . Det er endvidere anført, at først fik journalmaterialet den 25. januar 2007.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering den 16. januar 2007 af s anmodning af 12. december 2006 om aktindsigt i s journal.

Begrundelse


Det fremgår af sagen, at ved brev af 12. december 2006 skriftligt anmodede sygehusledelsen om aktindsigt i s journal.

Nævnet kan ikke tage stilling til sygehusledelsens håndtering af anmodningen om aktindsigt, idet det er nævnets opfattelse, at sygehusledelsen ikke foretog en konkret sundhedsfaglig vurdering af, hvorvidt aktindsigten kunne imødekommes, men ekspederede sagen videre i kraft af funktionen som administrativ enhed.

Af klagesagsforløbet i sagen fremgår det imidlertid, at overlæge modtog anmodningen om aktindsigt den 5. januar 2007, og at han videreekspederede sagen til patientservicechefen på sygehuset den 16. januar 2007.

Af s klage fremgår det, at hun først modtog aktindsigt i journalen den 25. januar 2007.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil, samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

På baggrund af ovenstående er det nævnets opfattelse, at overlæge senest den 5. januar 2007, hvor han, ifølge klagesagsforløbet og sit brev af 12. marts 2007, modtog sagen, var bekendt med, at der forelå en anmodning om aktindsigt fra .

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge senest 10 dage herefter burde have foranlediget, at s anmodning om aktindsigt blev imødekommet rettidigt.

Nævnet finder herefter, at overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt.