Klage over nedtagning af nødkaldeanlæg

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 5. december 2005 i hjemmet, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1

Sagsnummer:

0868501

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 5. december 2005 i hjemmet, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1

Hændelsesforløb


var i henhold til serviceloven visiteret til forskellig hjælp i hjemmet. Tillige havde kommunen opsat et nødkaldeanlæg, som ved opkald gik til kommunens plejepersonale.

På grund af betydelige arbejdsmiljøproblemer af psykisk art havde kommunens plejepersonale sagt fra overfor plejeopgaven i s hjem. Da opkaldene via nødkaldet gik til kommunens plejepersonale, besluttede sygeplejerske den 4. februar 2005 nedtagelse af nødkaldeanlægget.

Samtidig blev tilbudt midlertidigt ophold på et plejehjem. Desuden blev tilbudt ansættelse af egen hjælpere i hjemmet. Endelig blev der givet tilbud om, at på kommunens regning kunne bestille en liggende transport til et plejehjem med henblik på udførelse af den nødvendige pleje.

Ved fjernelse af nødkaldeanlægget blev det sikret, at kunne betjene en almindelig telefon.

På grund af s almene tilstand og yderligere nedsatte funktionsniveau, blev hun den 31. oktober 2005 igen bevilliget et nødkald. Kaldene skulle besvares af kommunens plejepersonale som så skulle yde den fornødne hjælp og omsorg i s hjem.

Plejepersonalet meddelte dog igen til kommunen, at man ikke kunne påtage sig opgaven at pleje i hendes hjem på grund af det tidligere dårlige arbejdsmiljø. Ved et personalemøde den 5. december 2005 kunne det ikke dokumenteres eller sandsynliggøres, at arbejdsforholdene ville være ændret.

angav i et efterfølgende brev, at plejepersonalet var i deres gode ret til at nægte at efterkomme et pålæg fra kommunen om, at de skulle udføre opgaver på s adresse, idet de forhold opgaverne skulle udføres under ville kunne være truende for plejepersonales liv, ære og velfærd.

Sygeplejerske meddelte den 5. december 2005, ved et besøg hos i hendes hjem, at man var nødsaget til igen at nedtage nødkaldet, idet det plejepersonale hvortil nødkaldet indgik, ikke ønskede at udføre opgaven i s hjem. Samtidig blev gjort opmærksom på, at hun havde et stående tilbud om et midlertidigt ophold på et plejehjem. fik endvidere tilbud om, at hendes telefon kunne blive indkodet med telefonnummer på det nærmeste plejehjem, hvor plejepersonale så ville vurdere opkaldet.

Den 20. januar 2006 meddelte kommunen, at havde ændret kommunens afgørelse, således at kommunen skulle retablere nødkaldeanlægget. Dette blev foretaget samme dag, idet de fremtidige nødkald herefter skulle besvares af et privat firma, som ved akut opståede situationer kunne rekvirer Falck.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt pleje af sygeplejerske den 5. december 2005, idet sygeplejersken vurderede at nødkaldeanlægget skulle nedtages.

Nævnets afgørelse af klagen


Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 i forbindelse med nedtagning af nødkaldeanlæg den 5. december 2005.

Begrundelse


Det fremgår af sagen, at visitationen i havde vurderet, at var berettiget til nødkald på grund af hendes tilstand – herunder nedsatte funktionsniveau.

Det fremgår videre af sagen, at nødkaldet blev nedtaget den 4. februar 2005 på grund af samarbejdsvanskeligheder i hjemmet. Nødkaldet blev imidlertid geninstalleret i forbindelse med pårørendes ferie.

På baggrund af de stigende samarbejdsvanskeligheder i hjemmet og et pålæg fra ledelsen om at udføre plejeopgaverne i s hjem, henvendte plejepersonalet sig til deres respektive fagforeninger.

Fagforeningerne gav ved breve – begge dateret den 8. december 2006, personalet medhold i, at "..de forhold opgaverne skal udføres under vil kunne være truende for deres liv, ære og velfærd.".

Det fremgår af brev fra dateret den 3. januar 2006 og underskrevet af blandt andet , at pålægget blev fastholdt. Imidlertid nægtede plejepersonalet at påtage sig arbejdsopgaverne i s hjem.

Nævnet kan oplyse, at den ledende sygeplejerskes ansvarsområde dækker tre hovedansvarsområder: nemlig det sygeplejefaglige område, det ledelsesmæssige og administrative område samt det uddannelsesmæssige område.

Det er nævnets opfattelse, at nedtagningen af nødkaldet den 5. december 2005 er sket på baggrund af ledelsesmæssige og administrative vurderinger. Det fremgår af udtalelse fra sygeplejerske , at skulle pålægget om at udføre arbejdsopgaverne i s hjem opretholdes, ville det medføre afskedigelse af personalet – og dermed konsekvenser for samtlige borgere i området. Det fremgår videre af udtalelsen, at der i hele forløbet var modtaget juridisk bistand fra .

Patientklagenævnet har kompetence til at vurdere sundhedspersoners faglige virke og det er nævnets vurdering – for så vidt angår det fagligt/kliniske område, at var visiteret til nødkald på baggrund af s tilstand og nedsatte funktionsniveau.

Der er fra både visitation og sygeplejerske enighed om, at havde behov for nødkald.

Nævnet har lagt vægt på, at der i forbindelse med begge nedtagninger, er givet flere relevante alternative tilbud i stedet for nødkaldet, nemlig tilbud om aflastningsophold (herunder betaling af den liggende transport), ansættelse af egen hjælper, indkodning af telefonnummer til nærmeste plejehjem, som ville rekvirere Falck til transport til plejehjemmet, hvor kunne modtage pleje. Ligeledes blev det sikret, at kunne anvende egen telefon, som stod lige ved seng.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at sygeplejerske har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med nedtagning af nødkaldeanlæg den 5.