Klage over henvendelse til henholdsvis patientens moder og inkassobureau, da regning til psykologbehandlinger ikke blev betalt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at psykolog har videregivet oplysninger om til hendes moder og Inkassofirmaet henholdsvis den 1. december 2003 og i efteråret 2005, jf. lov om patienters retsstilling.

Sagsnummer:

0868901

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Juridisk tema:

Information og samtykke, Tavshedspligt

Faggruppe:

Psykologer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at psykolog <****> har videregivet oplysninger om <****> til hendes moder og Inkassofirmaet <****> henholdsvis den 1. december 2003 og i efteråret 2005, jf. lov om patienters retsstilling.

Hændelsesforløb


På grund af manglende indbetaling for psykologbehandlinger udført i foråret 2003, sendte psykolog den 1. december 2003 et brev til s moder - som i henhold til aftale med ved konsultationen den 26. marts 2003 skulle tilsendes fakturaen for behandlingen - med anmodning om betaling, idet det samtidig blev angivet, at såfremt betalingen ikke skete inden 14 dage, så ville fordringen bliver overgivet til retslig inkasso.

I efteråret 2005 skrev psykolog til inkassofirmaet med oplysning om, at debitor var s moder.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At psykolog i efteråret 2005 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om hende til Inkassofirmaet samt til hendes mor.

Det er anført, at oplysningerne vedrørte s CPR-nr. samt information om, at hun havde været i behandling hos cand. psych. .

Nævnets afgørelse af klagen


Psykolog har overtrådt lov om patienters retsstilling ved videregivelsen af oplysningerne om psykologbehandlingen ved brev af 1. december 2003 og i efteråret 2005 om til hendes moder og til inkassofirmaet .

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en psykolog skal iagttage tavshed om, hvad hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. En psykolog kan dog i henhold til § 26, stk. 1. videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af § 27, stk. 1.

Det fremgår af journalen i perioden fra den 23. marts til den 19. maj 2003, at var i behandling hos psykolog .

Det fremgår videre af journalen den 23. marts 2003, at oplyste, at fakturaen skulle sende til hendes moder.

Ifølge blev der videregivet oplysninger vedrørende hendes CPR-nr. samt information om, at hun havde været i behandling hos psykolog til Inkassofirmaet og hendes moder.

Ifølge psykolog anmodede hun ved brev af 1. december 2003 s moder om at betale et tilgodehavende for psykologbistand for . Det fremgår videre af udtalelse, at udelukkende i efteråret 2005 fremsendte kopi af brev af 1. december 2003 samt kopi af fakturaen.

Det fremgår blandt andet af fakturaen, at den omhandler psykologbistand til samt antallet af konsultationer. Det fremgår videre af fakturaen, at s moder skulle betale fakturaen.

Nævnet finder på denne baggrund, at ikke havde givet sit samtykke til, at psykolog kunne videregive oplysninger om hende til hendes moder, idet dette samtykke efter § 27, stk. 1, i lov om patienters retsstilling skal være skriftligt.

Det er herudover nævnets opfattelse, at uanset om havde givet et gyldigt samtykke til, at hendes moder skulle betale fakturaen ifølge lov om patienters retsstilling, kunne psykolog ikke have videregivet oplysninger til inkassofirmaet om , herunder oplysninger om hendes navn eller CPR-nummer.

Nævnet skal bemærke, at nævnet ikke har taget stilling til, hvorvidt s moder kunne betragtes som debitor, da nævnet ikke har kompetence hertil.

Patientklagenævnet finder således, at psykolog ikke var berettiget til den 1. december 2003 og i efteråret 2005 at videregive de pågældende oplysninger om til hendes moder og inkassofirmaet .