Klage over videregivelse af oplysninger om helbredstilstand og prognose til patientens børn

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at overlæge har videregivet oplysninger om til s datter og søn den 20. september 2006, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, stk. 1.

Sagsnummer:

0869629

Offentliggørelsesdato:

18. november 2008

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at overlæge <****> har videregivet oplysninger om <****> til <****>s datter og søn den 20. september 2006, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 29. august 2006 blev indlagt på lungemedicinsk afdeling, Sygehus 1. , hans hustru og 3 børn havde en samtale med en overlæge den 31. august 2006, hvor blev informeret om, at der var fundet en stor proces i brysthulen, og at den strakte sig ud omkring højre hovedbronkie. Han blev orienteret om, at den mest sandsynlige diagnose var kræft med udsæd til hjernen.

I forbindelse med den videre udredning blev der taget vævsprøver på thoraxkirurgisk afdeling på Sygehus 2. s datter fik på thoraxkirurgisk afdeling, Sygehus 2, oplyst, at den endelige diagnose var en såkaldt ikke-småcellet lungecancer.

Den 20. september 2006 afleverede s datter og søn resultaterne af undersøgelsen til overlæge , som forklarede dem, at det drejede sig om en såkaldt ikke-småcellet ondartet lungesvulst, som havde spredt sig til hjernen, brysthulen og binyrerne. Overlægen fortalte yderligere, at der ikke var nogen mulig helbredende behandling, men derimod behandling, der kunne mindske symptomerne, og at det var op til , om han ville henvises til onkologisk afdeling, når han selv var fuldt informeret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at læge den 20. september 2006 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om s helbredstilstand og prognose til s datter og søn.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt § 23, jf. § 26, stk. 1, i lov om patienters retsstilling ved sin videregivelse af oplysninger den 20. september 2006 om til s datter og søn.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad han under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. En læge kan dog i henhold til § 26, stk. 1, videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af § 27, stk. 1.

Det fremgår af journalen den 20. september 2006, at overlæge havde en samtale med s datter og søn, hvor han forklarede dem, at der var tale om et ikke-småcellet lungekarcinom (ondartet svulst), der havde spredt sig til hjernen, brysthulen og binyrerne. Overlægen informerede ligeledes om, at det ikke var muligt at give nogen helbredende behandling, men derimod kun behandling, der kunne mindske symptomerne (palliativ behandling). Der kunne således blive tale om strålebehandling af hjernetumoren samt palliativ kemoterapi.

Det fremgår videre af journalen den 20. september 2006, at overlæge informerede datteren og sønnen om, at det var selv, der selv skulle tage stilling til, om han ville have den tilbudte behandling. Det fremgår videre, at havde en ambulant tid hos overlægen den følgende dag.

Ifølge journalen den 21. september 2006 havde overlæge en samtale med , hans hustru og tre børn, hvor han informerede om s helbredstilstand og prognose.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra overlæge , at han var vidende om, at s datter og søn ikke eksplicit havde fået deres fars tilladelse til at opsøge overlægen, da han informerede dem om faderens helbredstilstand og prognose den 20. september 2006.

Nævnet finder på denne baggrund, at ikke havde givet sit samtykke til, at overlæge kunne videregive oplysninger om ham til hans datter og søn den 20. september 2006.

Nævnet kan videre oplyse, at en læge i henhold til § 26, stk. 2, i lov om patienters retsstilling under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer. Således følger det af § 26, stk. 2, nr. 2, at der kan ske videregivelse uden patientens samtykke, hvis videregivelse er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra overlæge , at han ud fra menneskelige grunde varetog s datter og søns tarv ved at tage denne samtale 24 timer inden samtalen, hvor og resten af familien blev informeret om helbredstilstanden og prognosen. Herudover har overlægen anført, at datteren og sønnen allerede havde fået oplyst diagnosen på Sygehus 2.

Videre kan nævnet oplyse, at det fremgår af pkt. 8 i vejledning nr. 9494 af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende, at en videregivelse af oplysninger til pårørende kan ske uden patientens samtykke, hvis videregivelsen kan anses for at være berettiget i forhold til varetagelsen af de pårørendes tarv. Det følger af vejledningens pkt. 8.1.3, at patientens selvbestemmelsesret kan tilsidesættes i tilfælde, hvor der for eksempel foreligger en nærliggende fare for andres liv eller helbred, hvis patienten lider af en alvorlig smittefarlig sygdom eller hvis patienten har fremsat alvorlige trusler om vold mod de pårørende.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det af pkt. 5.2 i Sundhedsstyrelsens vejledning af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. fremgår, at det forudsættes, at sundhedspersonen i almindelighed, medmindre der foreligger særlige grunde, forinden en videregivelse finder sted, forsøger at indhente patientens samtykke.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge ikke var berettiget til at videregive oplysningerne om s helbredstilstand og prognose til hans datter og søn den 20. september 2006, idet han burde have indhentet samtykke til at videregive oplysningerne om , og idet der ikke forelå så væsentlige hensyn til de pårørende, at videregivelsen var omfattet af § 26, stk. 2, nr. 2.

Patientklagenævnet finder således, at overlæge ikke var berettiget til den 20. september 2006 at videregive de pågældende oplysninger om til hans datter og søn.