Klage over manglende observation af væske ind - og udgift

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i plejen af , i perioden fra den 24. august til den 13. september 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til afdelingssygeplejerske .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, der var involveret i behandlingen af den 14. september 2005, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 15. september 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870404

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2009

Speciale:

Intern medicin, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i plejen af <****>, i perioden fra den 24. august til den 13. september 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af <****>, meddeles dette til orientering til afdelingssygeplejerske <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, der var involveret i behandlingen af <****> den 14. september 2005, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 15. september 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 24. august 2005 indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus X, idet hun var dehydreret og stort set ikke havde drukket noget i 3-4 dage. , som var meget dement, kunne ikke klare sig selv eller føre en forståelig samtale, og var desuden dørsøgende.
Ved indlæggelsen fandtes s nyrefunktion påvirket, formentlig som udtryk for væskeunderskud, hvorfor væsketerapi blev igangsat, som normaliserede forholdene. Det svingede noget med s væskeindtagelse og velbefindende, og hun fik den 11. september 2005 væske via blodårerne. gik meget rundt på afdelingen og havde svært ved at finde rundt, men hun forlod ikke afdelingen.

Den 13. september 2005 havde imidlertid forladt afdelingen, og hun blev fundet liggende på gulvet i kælderen. En mistanke om brud i venstre hofte blev bekræftet ved en røntgenundersøgelse, og hun blev overflyttet til ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, samme dag kl. 13.30.

Den 14. september 2005 kl. 20.30 blev opereret, hvilket forløb uden komplikationer.

Den 15. september 2005 fik hjertesvigt med lavt blodtryk og vand i lungerne. Trods en behandlingsindsats med ilt, vanddrivende medicin, morfin og nitroglycerin reagerede ikke på tiltale og stimuli.

Den 16. september 2005 kl. 10.30 afgik ved døden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt pleje og omsorg på Sygehus X i perioden fra den 24. august 2005 til den 13. september 2005.

Det er herved anført, at ikke indtog særlig meget væske, men at hun flere gange var sat i en stol direkte i solen. Det er videre anført, at ved ét tilfælde ikke var til at komme i kontakt med, samt at hun ikke kunne røre sit hoved, der var faldet ned til den ene side. Endvidere er det anført, at der ikke var opsyn med , idet man den 13. september 2005 fandt hende i sygehusets kælder, hvor hun var faldet og havde brækket hoften.

2. At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus Y i perioden fra den 13. september til den 16. september 2005.

Det er herved anført, at lå i to dage med betydelige smerter, inden man opererede hende for den brækkede hofte. Videre er det anført, at aldrig kom sig oven på dette, men at hun døde den 16. september 2005.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


De sygeplejersker, der var involveret i plejen af i perioden fra den 24. august til den 13. september 2005 på Sygehus X, har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til afdelingssygeplejerske .

Begrundelse


Det fremgår af lægejournalen den 24. august 2005, at blev indlagt på den medicinske afdeling grundet dehydrering, idet hun gennem 4 dage havde været svimmel og reelt ikke havde drukket i 3-4 dage.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 24. august 2005, at skulle have 1 liter sukkervand (glukose), og at hun skulle drikke 2 liter i døgnet, hvis hun kunne. Det fremgår endvidere af sygeplejejournalen, at der blev anlagt en kanyle (venflon) i s vene til indgift af væske. Det fremgår af sygeplejejournalen den 26. august 2005, at s venflon blev taget væk (sep), idet hun ikke kunne finde ud af at have det på.

Herefter og frem til den 11. september 2005 fremgår der intet i sygeplejejournalen om s væskeindtag, og der forligger ikke et væskeskema. Det fremgår af journalen den 11. september 2005, at da ikke havde drukket tilstrækkeligt (suff.), blev der foreslået væske indgivet i blodbanen (i.v.) som tilskud samme nat. Det fremgår endvidere af sygeplejejournalen den 11. september 2005, at familien oplevede som mere fjern og afkræftet, og at der blev opsat 1 liter saltvand (Nacl) samt målt infektionstal og væsketal, der viste normale forhold.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 12. september 2005, at væskeskema skulle føres fra samme dag, og det fremgår endvidere af sygeplejejournalen, at ikke selv spiste eller drak denne morgen. Det fremgår af sygeplejejournalen den 12. september 2005 om aftenen, at der ikke skulle opsættes ny væske til indgift i blodbanen, idet havde drukket 1075 ml væske og fået 1 liter glukose samme døgn. Det fremgår endvidere af sygeplejejournalen, at der på ny skulle tages stilling til indgift af væske i blodbanen næste dag.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at s væskeindtagelse var vekslende fra dag til dag, og at væskebehovet blev søgt dækket ved vekslende mængde væske i blodbanen.

Afdelingssygeplejerske og sygeplejerske har i deres udtalelser til sagen anført, at der ved indlæggelsen blev ført væskeskema. Der foreligger imidlertid ikke i sygeplejejournalen eller i lægejournalen nogle optegnelser over s daglige væskeindtag, hverken væske indgivet i venflon eller indtaget på normal vis. Nævnet bemærker, at ifølge sygeplejejournalen var uden venflon til indgivelse af væske i blodbanen fra den 26. august 2005 til den 11. september 2005.

Nævnet bemærker, at der løbende har været mere end 12 sygeplejersker involveret i plejen af , og at nævnet har fundet, at der skulle foretages en samlet vurdering af sygeplejerskerne.

Det er nævnets opfattelse, at det er en væsentlig sygeplejefaglig opgave at føre tilsyn med væskeindtaget hos en patient, der er indlagt på grund af dehydrering. Det er endvidere nævnets opfattelse, at et væskeskema bør opgøres mindst én gang i døgnet, således at der kan foretages en vurdering af den samlede indgift og udgift af væske. Denne opgørelse danner almindeligvis sammen med det kliniske indtryk af patienten og eventuelle væsketal, et reelt billede af patientens væsketilstand. Det er endvidere nævnets opfattelse, at det er almindelig kendt, at demente patienters symptomer kan forværres blandt andet af dehydrering.

Det er nævnets opfattelse, at der burde være foretaget daglige observationer og opgørelser over s væskeindtag med henblik på at kunne vurdere og justere behandlingen af den væskemangel, som blev indlagt til behandling for, og at sygeplejerskernes tilsyn med s væskeindtagelse således ikke var fagligt forsvarlig.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at de sygeplejersker, der var involveret i plejen af , handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 24. august til den 13. september 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til afdelingssygeplejerske .

Det fremgår af klagen, at i flere tilfælde sad flere timer i en stol, hvor solen stod lige ind på hende, og at det ikke var hensigtsmæssigt, at en patient indlagt på grund af dehydrering blev placeret i solen.

Det fremgår af s udtalelse til sagen, at aldrig på noget tidspunkt har siddet flere timer i træk i samme stol, på nær hvis hun har haft besøg, og at hendes stue desuden var placeret således, at solen ikke kunne ramme samme sted længe ad gangen.

Der foreligger således modstridende oplysninger i klagen og i sygeplejerskes udtalelse til sagen om, hvorvidt sad flere timer er i en stol i solen. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at sad uforsvarligt længe i en stol i solen.

Det fremgår af klagen, at der burde have været mere opsyn med , idet hun gik meget omkring og var dørsøgende, og at det manglende opsyn betød, at den 13. september 2005 havde forvildet sig ned i kælderen, hvor hun blev fundet med et brud på hoften.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 29. august 2005, at ved et tilfælde var fundet sovende på en briks i klinisk kemisk afdeling, der lå i forlængelse af den medicinske afdeling.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at ikke kunne finde rundt i afdelingen eller tilbage til sin stue. anfører i sin udtalelse til sagen, at gik fredsommeligt rundt i afdelingen, men at hun aldrig var dørsøgende. Yderligere anføres det i s udtalelse, at var nem at guide tilbage til stuen, hvorfor det på intet tidspunkt blev vurderet nødvendigt med en fast vagt. Det fremgår endelig af afdelingssygeplejerske s udtalelse til sagen, at ikke tidligere havde forladt etagen.

Det er nævnets opfattelse, at mange ældre indlagte patienter af forskellige årsager kan have svært ved at orientere sig under de ændrede forhold, der er på et sygehus. Dette giver almindeligvis ikke anledning til at der etableres en fast vagtordning, medmindre det vurderes, at patienten er sengeflygtig samt konstant dørsøgende. Det er nævnets vurdering, at der ikke var grundlag for, at der skulle føres et særligt skærpet tilsyn eller ordineres fast vagt ved , og det er således nævnets vurdering, at opsynet med var tilstrækkeligt.

Nævnet finder herefter, at afdelingens sygeplejerskers opsyn med i perioden fra den 24. august til den 13. september 2005 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


De læger på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, der behandlede den 14. september 2005, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 15. september 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y.

Begrundelse


Det fremgår af lægejournalen den 13. september 2005, at kl. 13.30 blev modtaget på ortopædkirurgisk afdeling med henblik på operation for brud på venstre lårben (collum femoris fraktur). Det fremgår endvidere af journalen, at fik morfin (1,5 mg i.v.) som smertestillende behandling, efter at hun var blevet undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling.

Det fremgår af journalen den 14. september 2005, at blev opereret og det fremgår af anæstesijournalen, at det var kl. 20.30.

Det fremgår af klagen, at måtte vente næsten to dage på at blive opereret, mens hun havde mange smerter, og at der burde være foretaget operation tidligere.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at blev opereret den 14. september 2005 kl. 20.30, hvilket var 31 timer efter ankomsten til afdelingen, og at de lægefaglige anbefalinger i referenceprogrammet for hoftenære brud til fulde blev overholdt, idet det i disse anbefalinger fremgår, at patienter med hoftenære brud bør opereres inden 48 timer efter ankomsten til afdelingen. Det fremgår endvidere af overlæge s udtalelse til sagen, at operationsrækkefølgen blev prioriteret i forhold til patienternes tilstand, og at blev indplaceret korrekt i operationsrækkefølgen og opereret inden for det anbefalede tidsrum.

Det er nævnets opfattelse, at operationen af , der blev foretaget 31 timer efter hendes ankomst til afdelingen, blev foretaget inden for et fagligt forsvarligt tidsrum, og nævnet finder anledning til at bemærke, at der var ordineret smertestilende behandling i ventetiden på operationen.

På denne baggrund finder nævnet, at de læger på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y, der behandlede den 14. september 2005, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 15. september 2005, at reservelæge blev tilkaldt til s stue, og at hun havde væskeophobning (stase) i lungerne og tydelige rallelyde. Det fremgår endvidere af journalen, at reservelæge ordinerede vanddrivende medicin (Furix), anlagde kateter (KAD) og ordinerede opsætning af 1 liter saltvand til indløb. Det fremgår derudover af journalen, at reservelæge tilkaldte en narkoselæge, der foreslog behandling med morfin, ilt og nitroglycerin, samt at han kontaktede intensiv afdelingen, der ikke kunne tilbyde yderligere behandling. Det fremgår endelig af journalen den 14. september 2005, at reservelæge havde en samtale med s pårørende kl. 23.00, hvor de blev informeret om situationen.

Det fremgår af journalen den 15. september 2005, at ikke reagerede på tiltale eller stimuli, og at hun havde meget små pupiller. Det fremgår endvidere af journalen, at reservelæge forsøgte en injektion af modgiften Narcanti for at udelukke en morfinbetinget påvirkning af bevidsthedsniveauet.

Det fremgår af journalen den 16. september 2005, at var døende (moribund), og at reservelæge på ny forsøgte en injektion med modgiften Narcanti uden effekt. Det fremgår endelig af journalen den 16. september 2005, at stille afgik ved døden.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge foretog en relevant behandling med vanddrivende medicin, at han relevant tilkaldte en narkoselæge på grund af s vejrtrækningsproblemer, at han relevant forsøgte injektion med modgift og at der ikke synes at være yderligere behandlingsmuligheder, som reservelæge burde have anvendt.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. september 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Y.