Klage over bedøvelse af en 3½ årig dreng

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes journalføring af indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med behandlingen af den 16. juni 207 på Sygehus , jf. autorisationslovens § 21.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes indhentelse af informeret samtykke fra s forældre den 16. juni 2007 på Sygehus , jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 16. juni 2007 på Sygehus , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0871205

Offentliggørelsesdato:

12. november 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes journalføring af indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med behandlingen af <****> den 16. juni 207 på Sygehus <****>, jf. autorisationslovens § 21.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes indhentelse af informeret samtykke fra <****>s forældre den 16. juni 2007 på Sygehus <****>, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 16. juni 2007 på Sygehus <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 16. juni 2007 skulle , som var en dreng på 3½ år, have foretaget lukket påpladssætning af et forskudt brud i højre spoleben.

Indgrebet foregik på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus , og det skulle foregå i fuld bedøvelse. Afdelingslæge forestod bedøvelsen, hvor fik anlagt en kanyle i venstre hånd, hvorigennem der sprøjtedes sovemiddel og smertestillende medicin.

Da bedøvelsen virkede, blev indgrebet gennemført, og det varede cirka 20 minutter.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne den 16. juni 2007 på anæstesiafdelingen, Sygehus .

Det er hertil oplyst, at havde brækket sin arm den 15. juni 2007. Videre er det oplyst, at han den 16. juni 2007 skulle have sat sin arm på plads i fuld bedøvelse. Det er hertil anført, at lægen ikke anlagde bedøvelsen korrekt, hvilket medførte, at nu er meget bange for læger.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin journalføring af indhentelse af informeret samtykke den 16. juni 2007.

Afdelingslæge har ikke overtrådt sundhedslovens § 15 jf. § 16 ved sin indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med præoperativt tilsyn den 16. juni 2007.

Afdelingslæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 16. juni 2007.

Begrundelse


Det følger af journalen, at i fuld bedøvelse fik foretaget lukket påpladssætning af et brud i højre spoleben (lukket reposition af corpus-radius fraktur, dxt.) den 16. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus .

Af anæstesijournalen fremgår det, at bedøvelsen blev varetaget af afdelingslæge . Hun anlagde en venflon (et plastikkateter) i en vene i s venstre hånd, hvori der blev indsprøjtet sovemiddel og smertestillende middel. Indgrebet varede ca. 20 minutter i alt, og journalen indeholder ingen oplysninger om, at der var problemer i forbindelse med bedøvelsen.

Der blev ifølge anæstesijournalen ikke anvendt præmedicinering (beroligende medicin inden bedøvelse) af inden bedøvelsen, men der blev ifølge afdelingslæge s supplerende udtalelse til sagen påsat EMLA-plaster på s hånd for at lokalbedøve denne inden indstik.

Det følger af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at var urolig i forbindelse med bedøvelsen, og at han derfor måtte holdes for at blive bedøvet.

Det følger af afdelingslæge s supplerende udtalelse til sagen, at hun forud for indgrebet tilså på børneafdelingen, hvor hun informerede s forældre om bedøvelsen. Hun orienterede i den forbindelse om, at de ville give et lille stik i hånden og anlægge et lille plasticrør, hvorigennem de ville give ham sovemedicin og smertestillende medicin, samt at de forud for indgrebet ville sætte et EMLA-plaster på s hånd for at lokalbedøve hånden.

Afdelingslæge har i sin supplerede udtalelse videre oplyst, at s mor blev informeret om, at hun måtte følge ned på operationsstuen og være der, indtil han var bedøvet. Ifølge afdelingslæge gav s mor samtykke til bedøvelsen uden indsigelser til dette.

Det er nævnets vurdering, at det var nødvendigt og relevant at give fuld bedøvelse, da han havde brækket armen og skulle have den sat på plads, og det ville ikke være muligt eller etisk forsvarligt at foretage dette indgreb uden bedøvelse eller med lokalbedøvelse på et barn på 3½ år.

Nævnet kan oplyse, at der er flere forskellige måder at give fuld bedøvelse til børn. Et af alternativerne til metoden med at give bedøvelse i blodbanen er at anæstesiologen, som også angivet i moderens klage, kan vælge at give bedøvelsesmidlerne via en maske. At give bedøvelse via maske eller via et plastikkateter i blodbanen anses ligeværdigt i henhold til almindelig anerkendt faglig standard. Valget mellem disse to metoder afhænger blandt andet af, hvilken teknik anæstesiologen har tilgang til på stedet, og hvilken teknik anæstesiologen bedst mestrer. Valget afhænger også af en bedømmelse af, hvorvidt barnet bedst kan acceptere den ene eller den anden metode.

Nævnet kan videre oplyse, at det desværre ikke altid er muligt at få et barn på ca. 3½ år til at acceptere den ene eller den anden metode. Når operation er nødvendig kan det således ved begge metoder også blive nødvendigt kortvarigt at holde barnet for at gennemføre bedøvelsen.

Valget af teknikken med at give bedøvelse via maske kunne efter nævnets vurdering ligeledes have ført til, at skulle holdes fast.

Nævnet kan yderligere oplyse, at det er omdiskuteret, hvorvidt præmedicinering er en fordel for barnet på kort og langt sigt, og det var derfor efter nævnets vurdering i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at afdelingslæge ikke anvendte præmedicinering ved bedøvelsen af .

Nævnet kan endvidere oplyse, at det indgår i normen for almindelig anerkendt faglig standard at anvende EMLA-plaster før anlæggelse af plastikkateter i blodbanen på et barn, idet det er en indarbejdet og rutinemæssig del af teknikken med bedøvelse via blodbanen.

Det var derfor efter nævnets vurdering relevant, at fik påsat EMLA-plaster inden anlæggelse af bedøvelse.

Endelig kan nævnet oplyse, at det er almindelig anerkendt faglig standard at forældrene, eller en af dem, følger med barnet ind på operationsstuen, og er med ved indledningen af anæstesien, og det var derfor relevant, at s mor fulgte ned på operationsstuen og var der, indtil han var bedøvet.

Samlet finder nævnet, at afdelingslæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. juni 2008.

Afdelingslæge indhentede efter nævnets vurdering på relevant vis informeret samtykke fra s forældre i forbindelse med tilsynet inden operationen, hvor hun blandt andet orienterede om forløbet i forbindelse med bedøvelsen.

Afdelingslæge har hverken i anæstesijournal eller journal noteret, at hun i forbindelse med det præoperative tilsyn indhentede informeret samtykke til bedøvelsen.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af indhentelsen af informeret samtykke.