Kritik af manglende instruks af opfølgning af blodprøver

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge for manglende instruks vedrørende sikring af opfølgning af blodprøver og undersøgelser i perioden fra den 15. til den 30. marts 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 16. marts 2007 på akut medicinsk afdeling, Sygehus, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0871405

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for manglende instruks vedrørende sikring af opfølgning af blodprøver og undersøgelser i perioden fra den 15. til den 30. marts 2007 på medicinsk afdeling, <****> Sygehus, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 16. marts 2007 på akut medicinsk afdeling, <****> Sygehus, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 15. marts 2007 blev indlagt på akut medicinsk afdeling, Sygehus, på grund af et meget højt blodtryk, samt at hun tre dage tidligere var blevet svimmel, havde opkastninger, hovedpine samt faldtendens.

Den 16. marts 2007 konstaterede speciallæge , at var velbefindende og oppegående. Elektrokardiogrammet viste ingen tegn til påvirkning af hjertet af det forhøjede blodtryk. blev derefter udskrevet til fortsatte undersøgelser og kontrol.

Den 29. marts 2007 blev akut indlagt på Hospital med blodprop i hjernen, hvorfor hun ikke kom til ambulant kontrol den 30. marts på medicinsk afdeling, Sygehus.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At man på afdeling akut medicinsk afdeling (AMA), Sygehus, ikke foretog en tilstrækkelig behandling af .

Det er herved anført, at den 15. marts 2007 blev indlagt af egen læge på AMA, Sygehus, idet hun havde livstruende højt blodtryk (210/140). Det blev i den forbindelse foretaget undersøgelser af hjerte og lunger samt blodprøver, og det blev vurderet, at der ikke var noget galt. Det er videre anført, at fik ordinerede blodtrykspiller, hvorefter hun blev udskrevet den 16. marts 2007 til dagsafsnittet med en recept på blodtrykspiller. fik oplyst, at hun på dagsafsnittet skulle scannes og have taget døgn urinprøve.

Det er endvidere anført, at intet hørte fra Sygehus, hvorfor hun telefonisk kontaktede sygehuset den 28. marts 2007. fik i den forbindelse oplyst, at man først den 26. marts 2007 på dagsafsnittet havde modtaget hendes journal, og at der ikke var bestilt tid til scanning, men at hun kunne komme til kontrol den 30. marts 2007.

Det er herudover anført, at den 29. marts 2007 blev indlagt på Sygehus med en blodprop i hjernen, som medførte at hun fik talebesvær og blev lam i venstre side af kroppen. kom herefter blandt andet i trombolysebehandling. Prøverne taget på Sygehus viste, at hun havde for lavt stofskifte, og at det var årsagen til at det høje blodtryk endte med en blodprop i hjernen. Det er endelig anført, at man på Sygehus ikke reagerede på resultaterne af prøverne og fulgte op på disse.

Nævnets afgørelse af klagepunkt


Ledende overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 på baggrund af manglende instruks vedrørende sikring af opfølgning af blodprøver og undersøgelser i perioden fra den 15. til den 30. marts 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus.

Speciallæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 16. marts 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus.

Begrundelse


Ifølge journalen den 15. marts 2007 blev indlagt akut på AMA, Sygehus, af egen læge med forhøjet blodtryk. havde gennem nogle dage været plaget af svimmelhed, hovedpine og opkastninger. Ved indlæggelsen var blodtrykket for højt 174/129, og hun blev sat i blodtryksnedsættende behandling. havde tidligere i forbindelse med en graviditet haft forhøjet blodtryk. Hun fik taget et EKG og taget blodprøver (M-profil) samt bestilt røntgen af hjerte og lunger. Om aftenen blev der ordineret yderligere undersøgelser med henblik på udredning for årsagen til det forhøjede blodtryk. I forbindelse hermed blev der rutinemæssigt ordineret en blodprøve for stofskiftehormon-undersøgelse (TSH).

Det fremgår af journalen den 16. marts 2007, at var velbefindende med normalt røntgenbillede, EKG og blodprøver. Der var dog lidt udskillelse af protein i urinen. Der blev endvidere taget en blodprøve til bestemmelse af TSH, der var blevet ordineret dagen før. Speciallæge udskrev hende velbefindende og symptomløs.
Patientklagenævnet kan oplyse, at for lavt stofskifte indtræder gradvis og over lang tid. Patienterne er ofte trætte og initiativløse og kan fremtræde blege med væskeansamling omkring øjnene. Pulsen er langsom og blodtrykket kan være forhøjet.
Det er nævnets opfattelse, at ved indlæggelsen samt ved gennemgangen af læge ikke havde kliniske symptomer på for lavt stofskifte, og blodtrykket var ved udskrivelsen faldet passende til 164/107. Det var således ikke forventeligt, at skulle lide af et lavt stofskifte, hvilket i øvrigt også er en sjælden komplikation. TSH blev taget som en rutineprøve sammen med kolesteroltal til svar og opfølgning i daghospitalet. Ved udskrivelsen forelå resultatet af TSH ikke, idet prøven først var blevet taget om morgenen.

Det er ligeledes nævnets opfattelse, at eftersom det ikke var forventeligt at TSH var forhøjet, var det efter almindelig faglig standard, at blev udskrevet til ambulant svar på diverse undersøgelser og klinisk vurdering.

Nævnet finder, at speciallæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. marts 2007.

Det er noteret i journalen den 29. marts 2007, at blev akut indlagt på neurologisk afdeling, Hospital, på grund af en blodprop i hjernen (apoplexia cerebri).

Det er noteret i journalen den 30. marts 2007, at på grund af blodprop i hjernen ikke kom til ambulant undersøgelse på medicinsk afdeling, Sygehus. Der blev derfor tilskrevet neurologisk afdeling, Hospital, at skulle i behandling for myxødem, da TSH viste svært nedsat stofskifte.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det lave stofskifte kan medføre forhøjet blodtryk, men da også havde haft forhøjet blodtryk i en graviditet, var årsagen til det forhøjede blodtryk formentlig multifaktuelt. Patienter der får konstateret for lavt stofskifte sættes i medicinsk behandling, men fordi det lave stofskifte har udviklet sig over en lang periode, og for at forhindre tidlige komplikationer opstartes behandlingen forsigtigt. Det vil således sædvanligvis tage måneder før kroppen er fuldt restitueret. Et højt blodtryk må heller ikke behandles for hurtigt ned af fare for cerebrale komplikationer, selvom en af de mest frygtede komplikationer til forhøjet blodtryk er blodprop i hjernen.
Det er nævnets opfattelse, at det er meget usikkert om ville have undgået en blodprop i hjernen ved påbegyndelse af medicinsk behandling med det samme. Med tanke på, at det tager måneder før kroppen restitueres, og at fik en blodprop i hjernen tretten dage efter at TSH var taget, ville det sandsynligvis ikke have ændret forløbet.

Det er dog nævnets opfattelse, at afdelingen burde have haft en instruks der sikrer, at blodprøver eller undersøgelser der viser værdier udenfor referencerammer ses efter en eventuel udskrivelse.

Nævnet finder, at ledende overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard på grundlag af manglende instruks vedrørende sikring af opfølgning af blodprøver og undersøgelser i perioden fra den 15. til den 30. marts 2007 på medicinsk afdeling, Sygehus.