Klage over fortsat tvangsmedicinering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 13. juni 2007 vedrørende beslutning om fortsat tvangsmedicinering af den 22. maj 2007 på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1.

Sagsnummer:

0872808

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 13. juni 2007 vedrørende beslutning om fortsat tvangsmedicinering af <****> den 22. maj 2007 på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1.

Hændelsesforløb


er en 41-årig kvinde, uden kendte tidligere længerevarende indlæggelser i psykiatrisk regi.

Aktuelt blev tvangsindlagt på Sygehus 2 den 23. marts 2007 på behandlingsindikation. Hun fremstod ved indlæggelsen psykotisk med omfattende vrangforestillinger. Hun var desuden personforvekslende og fortalte om bizarre påvirkningsoplevelser, hvor forbipasserende ramte hende med søm og mikrochips.

Den 24. marts 2007 blev hun tvangstilbageholdt og fik tilbudt behandling med tablet Zyprexa.

Den 26. marts 2007 blev der ordineret fast behandling med tablet Zyprexa 10 mg 1 gang dagligt.

Den 2. april 2007 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling, som blev godkendt af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 12. april 2007.

Den 22. maj 2007 blev overflyttet til behandling på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1, hvor tvangsmedicineringen blev fortsat.

Klagen


klagede den 26. maj 2007 til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen over at hun fortsat blev tvangsmedicineret.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 13. juni 2007 beslutning om fortsat tvangsmedicinering af den 22. maj 2007.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser afgørelsen af 13. juni 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om fortsat tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra Sygehus 2, at der den 2. april 2007 blev truffet beslutning om tvangsbehandling af med tablet Zyprexa 10 mg med mulighed for stigning efter klinisk effekt, subsidiært injektion Zyprexa 10 mg med mulighed for stigning efter klinisk effekt, og såfremt hun skulle modtage injektion udover 3 dage blev der truffet subsidiær beslutning om tvangsbehandling med Serenase 5 mg med mulighed for stigning.

Den 12. april 2007 godkendte Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen beslutningen om tvangsmedicinering.

Den 22. maj 2007 fremgår det af journalen, at blev overflyttet til Sygehus 1, fordi hun havde folkeregisteradresse i .

Det fremgår af journalen ved indlæggelsen på Sygehus 1, at lægen ordinerede indtagelse af vanlig medicin. Det fremgår desuden, at var tvangstilbageholdelig og var under tvangsbehandling, ligesom det fremgår, at den medicinering, der var blevet opstartet på Sygehus 2, skulle fortsætte.

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af den 13. juni 2007 beslutningen om fortsat tvangsbehandling af .

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at der ikke ved overflyttelsen den 22. maj 2007 blev truffet fornyet beslutning om tvangsbehandling eller beslutning om fortsat tvangsbehandling, idet den igangværende tvangsbehandling blot skulle fortsætte uændret efter overflytningen.

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen har i partshøringssvar anført, at tvangsprotokollen efter Det Psykiatriske Patientklagenævns opfattelse ikke kan forstås anderledes end som en klage over fortsat tvangsmedicinering truffet af sygehuset den 22. maj 2007.

Det er fortsat Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at der ikke blev truffet beslutning om fortsat tvangsmedicinering den 22. maj 2007. Nævnet har herved lagt vægt på, at det i overlægens erklæring tillige er anført, at tvangsmedicinering fortsættes, da var udtalt psykotisk og uden indsigt og erkendelse af sit behandlingsbehov.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006 vedrørende tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger § 46, at tilførsler i tvangsprotokoller er journalpligtige og at der ved udfærdigelse af tvangsprotokoller i journalen skal henvises til, at der er indført notat i tvangsprotokollen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at der ikke er journalført en beslutning om fortsat tvangsbehandling den 22. maj 2007.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn lægger herefter til grund, at der ikke blev truffet afgørelse om fortsat tvangsmedicinering den 22. maj 2007.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 13. juni 2007 med henblik på en vurdering af, om betingelserne for fortsat tvangsbehandling til stede på klagetidspunktet.