Klage over orientering om datters forhold i henhold til lov om forældremyndighed og samvær § 19, stk. 1

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge og psykolog for deres håndtering af s anmodning den 19. juni 2006 om orientering vedrørende hans datter i psykiatrisk ambulatorium, , jf. lov om forældremyndighed og samvær § 19, stk. 1.

Sagsnummer:

08F001

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> og psykolog <****> for deres håndtering af <****>s anmodning den 19. juni 2006 om orientering vedrørende hans datter <****> i psykiatrisk ambulatorium, <****>, jf. lov om forældremyndighed og samvær § 19, stk. 1.

Hændelsesforløb


s datter blev af egen læge henvist til psykiatrisk ambulatorium, , med henvisningsdiagnosen OCD. Her gik hun i et forløb fra den 26. maj 2005 til september 2006.

Det var s mor, der havde forældremyndigheden over hende.

ønskede at få orientering om hende efter § 19 i lov om forældremyndighed og samvær. Han blev derfor indkaldt til et møde den 19. juni 2006.

var ikke tilfreds med den information, han fik på dette møde.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At psykiatrisk afdeling, , ikke imødekom s anmodning om orientering efter § 19 i Lov om forældremyndighed og samvær (Lov nr. 387 af 14. juni 1995) om hans datter .

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge og psykolog har ikke overtrådt § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær ved deres håndtering af s anmodning den 19. juni 2006 om orientering vedrørende hans datter i psykiatrisk ambulatorium, .

Begrundelse


Det fremgår af s klage af 27. juni 2006, at han på mødet med overlæge og psykolog den 19. juni 2006 i psykiatrisk ambulatorium, , fik orientering om, at han ikke kunne blive orienteret om , da hendes biologiske mor nægtede dette.

Det fremgår af journalen af 19. juni 2006, at overlæge og psykolog denne dag havde et møde med . Overlæge og psykolog orienterede om, at var i kontakt med dem i psykiatrisk ambulatorium, , fordi der var mistanke om en psykiatrisk lidelse. Videre orienterede de om, at var i gang med at blive undersøgt herfor, at undersøgelsen ikke var afsluttet, og at kontakten med var rent helbredsmæssig, og ikke en del af de juridiske og administrative processer.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær, at den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra blandt andet sundhedsvæsenet. De oplysninger som sundhedspersoner skal videregive, vedrører barnets helbredstilstand, trivsel, udvikling samt hvad der måtte være årsagen til eller baggrunden for en behandling eller indlæggelse.

Det er nævnets vurdering, at overlæge og psykolog foretog en konkret vurdering af, hvilke oplysninger de havde pligt til at videregive efter § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær, og hvilke oplysninger de ikke havde ret til at videregive til uden samtykke fra s mor, som havde forældremyndigheden over hende.

Nævnet finder, at det var relevant, at overlæge og psykolog oplyste om, at de var i gang med at undersøge , fordi der var mistanke om, at hun led af en psykiatrisk lidelse, og at undersøgelsen endnu ikke var afsluttet, hvorfor der ikke forelå en diagnose af hendes eventuelle lidelser.

Det er nævnets vurdering, at overlæge og psykolog ikke havde pligt til at give en mere detaljeret information om s helbredstilstand, idet undersøgelsen af hende endnu ikke var afsluttet, og der på det pågældende tidspunkt ikke forelå en præcis diagnose af hendes helbredstilstand.

Nævnet finder således, at de oplysninger, som overlæge og psykolog gav ved mødet den 19. juni 2006, levede op til kravet om den oplysningspligt de havde efter § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær.