Klage over gebyr for nyt sundhedskort ved lægeskift

Patientklagenævnet ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune den 11. juli 2007 om egenbetaling af sundhedskort til , jf. sundhedslovens § 12.

Sagsnummer:

0961947

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet ændrer den afgørelse, der er truffet af <****> Kommune den 11. juli 2007 om egenbetaling af sundhedskort til <****>, jf. sundhedslovens § 12.

Kommunens afgørelse


Kommune afslog ved e-mail af 11. juli 2007 at udstede et nyt sundhedskort til uden egenbetaling herfor, jf. sundhedslovens § 12.

Det fremgår af kommunens afgørelse af 11. juli 2007, at havde ansøgt om at foretage et lægeskifte uden at skulle betale gebyr for udstedelse af et nyt sundhedskort, idet hans egen læge A var ophørt med at praktisere pr. 1. januar 2007. Kommunen lagde ved sin afgørelse vægt på, at der ikke var givet besked til Region om, at læge A havde solgt sin praksis, hvorfor kommunen, indtil de fik oplysning om, at lægen var ophørt med at praktisere, var nødt til at opkræve et gebyr for udstedelse af et nyt sundhedskort som følge af lægeskiftet.

klagede ved e-mail af 23. juli 2007 over kommunens afgørelse. Under henvisning til tidligere e-mailkorrespondance med kommunen anførte han, at betingelserne for gebyrfrit lægeskifte var til stede i denne sag, idet det ikke siden 1. januar 2007 havde været muligt at konsultere læge A, som i faktisk henseende var ophørt med at praktisere. Han anførte videre, at der ikke kunne lægges vægt på, at lægen ikke havde solgt sin praksis, idet reglerne om gebyrfrit lægeskifte også omfatter de situationer, hvor der sker praksisændringer som følge af beslutninger, der bliver truffet af den enkelte læge. vedhæftede endelig en meddelelse fra december 2006 fra læge As hjemmeside, hvoraf fremgik, at læge A ville ophøre i sin praksis pr. 1. januar 2007.

Ved afgørelse af 25. juli 2007 fastholdt Kommune sin afgørelse og indbragte ved brev af 2. august 2007 sagen for Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse


Patientklagenævnet ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune den 11. juli 2007 om egenbetaling af sundhedskort til , jf. sundhedslovens § 12.

Begrundelse


Det fremgår af Kommunes afgørelse af 11. juli 2007, at ikke havde ret til at få udstedt et nyt sundhedskort uden egenbetaling herfor, idet Region ikke havde fået meddelelse om, at læge A havde solgt sin praksis.

Af Kommunes revurdering af 25. juli 2007 fremgår det videre, at der endnu ikke var kommet en officiel udmelding fra læge A til hverken , Region eller Kommune om, at læge A var udtrådt af kompagniskabet og ikke praktiserede længere. Kommunen fandt på den baggrund, at der derfor endnu ikke var truffet nogen officielle beslutninger om ændring af kompagniskab eller andre ændringer i lægepraksis, hvorfor der ikke var sket en praksisændring endnu.

har i sine e-mails af 11. og 23. juli 2007 anført, at betingelserne for gebyrfrit lægeskifte er til stede i denne sag, idet det ikke siden 1. januar 2007 har været muligt at konsultere læge A, som i faktisk henseende er ophørt med at praktisere. Han har videre anført, at der ikke kan lægges vægt på, at lægen ikke har solgt sin praksis, idet reglerne om gebyrfrit lægeskifte også omfatter de situationer, hvor der sker praksisændringer som følge af beslutninger, der bliver truffet af den enkelte læge. har endvidere vedhæftet en meddelelse fra december 2006 fra læge As hjemmeside, hvoraf fremgår, at læge A vil ophøre i sin praksis pr. 1. januar 2007.

har i sin e-mail af 29. juli 2007 videre anført og præciseret, at det siden den 1. januar 2007 kun har været muligt for læge As patienter at konsultere enten læge B eller en ansat praksisamanuensis, som blev angivet at være læge As mulige efterfølger. Eftersom læge A i faktisk henseende er ophørt med at praktisere siden den 1. januar 2007, er der et retskrav på gebyrfrit lægeskifte i medfør af § 13, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1113 af 1. januar 2006 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.

Af § 13, stk. 1, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 995 af 10. august 2007 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau) for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:
1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.
2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.
3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.
4) Ved ændring af personnummer.
5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.
6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.
7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.
9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre mindst én af betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at § 13, stk. 1, nr. 5, er den relevante bestemmelse, som måtte finde anvendelse i dette tilfælde.

Af § 13, stk. 1, nr. 5, følger det, at der ikke skal betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift, hvis lægeskiftet er en følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

Landsoverenskomsten af 1. april 2006 mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og har i §§ 35 og 35 A bestemmelser om praksisophør.

Det fremgår af § 35, stk. 2, at ved opløsning af et kompagniskab eller ændringer i sammensætningen heraf, ved nedlæggelse eller overdragelse af en praksis, og ved andre ændringer giver praksis gennem regionen besked herom i rimelig tid, inden ændringen træder i kraft, således at regionen kan gennemføre de fornødne administrative procedurer.

Af § 35 A, stk. 1, fremgår det videre, at såfremt en læge agter at ophøre med praksis, uden at der er udsigt til at praksis overtages af en anden læge, har lægen pligt til at varsle dette over for regionen seks måneder før ophørsdatoen. Tre måneder inden den varslede ophørsdato skal lægen endeligt meddele regionen, om han/hun ophører. Lægen fremsender kopi til .

Af § 35 A, stk. 2, fremgår det endvidere, at når en læge har afgivet varsel om, at han/hun agter at ophøre, skal samarbejdsudvalget snarest muligt etablere en handlingsplan med henblik på at sikre, at den ophørende læges patienter vil kunne tilmeldes en ny læge. Det skal herunder ved henvendelse til områdets øvrige læger kortlægges, om der er ledig kapacitet til at fordele den ophørende læges patienter, eventuelt under anvendelse af økonomisk kompensation eller andre tilbud, der kan gøre det muligt at etablere ekstra kapacitet i praksis. Det skal endvidere kortlægges, om der er læger, der ønsker at udvide deres praksis med den ledige plads, der vil fremkomme i lægedækningen, hvis lægen endeligt ophører. Hvis der ikke er praksis, der ønsker at udvide, skal samarbejdsudvalget udarbejde en strategi for, hvordan den ledige plads i lægedækningsberegningen kan besættes.

Det fremgår endelig af § 35 A, stk. 4, at hvis en læges ophør skyldes, at lægen dør eller bliver alvorligt syg, gælder fristerne i stk. 1 ikke. I sådanne tilfælde har lægen eller dennes bo pligt til at give meddelelse om ophør til regionen med en måneds varsel.

Det er nævnets opfattelse, at lægens praksis, indtil den bliver afsat, ikke kan anses for at være ophørt.

Heraf følger efter nævnets opfattelse, at lægeskift i perioden indtil praksis afhændes må anses for at være et almindeligt lægeskift med betaling af gebyr for udstedelse af et nyt sundhedskort.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at såfremt de faktiske forhold gør at der ikke er nogen mulighed for at blive behandlet af sin læge, må det i dette tilfælde anses som en praksisændring omfattet af den ovennævnte bekendtgørelses § 13, stk. 1, nr. 5.

Nævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at læge var ophørt med at praktisere, da skiftede læge.

På denne baggrund finder nævnet, at er berettiget til at få udstedt et nyt sundhedskort uden egenbetaling herfor. Nævnet ændrer således Kommunes afgørelse af 11. juli 2007.

Kommune tilbagebetaler gebyret for udstedelse af nyt sundhedskort til .