Klage over manglende operation af blindtarmsbetændelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 5. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 6. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 14. og 21. februar 2007 på gynækologisk afdeling, Sygehus 2, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0973829

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 5. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 6. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 14. og 21. februar 2007 på gynækologisk afdeling, Sygehus 2, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


blev den 5. februar 2007 indlagt akut via egen læge på kirurgisk afdeling på Sygehus 1 på grund af mistanke om blindtarmsbetændelse.

blev på Sygehus 1 undersøgt af reservelæge , der mistænkte at det drejede sig om en betændelsestilstand i s underliv. Reservelæge konfererede s tilstand med en vagt på gynækologisk afdeling på Sygehus 2, og iværksatte herefter behandling med antibiotika.

Den 6. februar 2007 blev vurderet af overlæge A, som fandt at s tilstand var i bedring, hvorefter han udskrev hende med henblik på fortsat antibiotisk behandling og med henblik på efterfølgende kontrol hos hendes praktiserende læge.

Den 14. februar 2007 blev henvist akut til gynækologisk afdeling, Sygehus 2 på baggrund af en tiltagende ømhed i nedre del af sin mave siden udskrivelsen fra Sygehus 1.

blev på Sygehus 2 undersøgt af overlæge B, som ved sin undersøgelse fandt knudeagtige forstørrelser i begge s æggestokke, og på mistanke om en mulig kræftlidelse, ordinerede overlæge B en MR-scanning.

ønskede ikke at blive indlagt, og hun blev instrueret i at kontakte afdelingen igen ved forværring med henblik på en efterfølgende indlæggelse. MR-scanningen blev aftalt, og der blev ordineret smertestillende medicin.

Den 21. februar 2007 forelå svar på MR-skanning, hvoraf det fremgik, at der var påvist en 4 cm stor knude i højre æggestok. blev samme dag indlagt på gynækologisk afdeling, Sygehus 2, og der blev iværksat smertemedicinsk behandling, givet væske og foretaget en række blodprøver.

Den 28. februar 2007 blev opereret, hvorved det blev påvist, at der ikke var tale om knudedannelser i s æggestokke, men en pusansamling ved s blindtarm, der blev tolket som værende adskillige uger gammel. Ved operationen blev fjernet ca. 50 cm tyndtarm samt tarmområdet ved blindtarmen og anlagt en såkaldt tyndtarmsstomi.

Den 1. marts 2007 blev overflyttet til kirurgisk afdeling.

Den 8. marts 2007 blev der rejst mistanke om brud på sammensyninger i operationsområdet, og der blev den 9. marts 2007 gennemført fornyet operation af .

Den 10. marts 2007 fremstod med sivende blødning efter det operative indgreb, og udviklede pludseligt blødning fra næsen med et akut behandlingsbehov. udviklede desuden tiltagende problemer med kredsløbet, iltoptagelse og sin nyrefunktion samt tegn på koagulationsforstyrrelser. Tilstanden blev vurderet at kunne skyldes en svær generaliseret betændelsestilstand.

Den 11. marts 2007 kl. 9.15 afgik ved døden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling den 5. og 6. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, i forbindelse med, at egen læge henviste hende på grund af mistanke om blindtarmsbetændelse.

Det er herved anført, at lægerne vurderede, at led af betændelse i en æggeleder (salpingit) eller betændelse i livmoderslimhinden (endometrit), hvorfor hun blev sendt hjem uden foretagelse af kikkertundersøgelse. Det er oplyst, at senere afgik ved døden som følge af en sprængt blindtarm.

2. At ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra den 14. til den 28. februar 2007 på gynækologisk afdeling, Sygehus 2.

Det er herved anført, at lægerne ikke opdagede, at der var tale om en byld i bughulen efter en sprængt blindtarm. Videre er det anført, at lægerne først sent fik mistanke om en tumor i den ene æggestok (ovarie).

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Reservelæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 5. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Overlæge A har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 6. februar 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 5. februar 2007, at blev indlagt efter henvisning fra egen læge på mistanke om blindtarmsbetændelse.

Det fremgår af journalen, at en uge før havde fået vaginalt udflåd med blødning, og at hun efterfølgende fik mavesmerter og feber og diarré, hvilket også resten af hendes familie havde. Det fremgår, at reservelæge foretog en objektiv udvendig føleundersøgelse af maven og indvendig føleundersøgelse af underlivet. Ved maveundersøgelsen fandtes der ømhed nedadtil i såvel højre som venstre side, men ikke afværgereaktion (defense). Ved underlivsundersøgelsen fandtes livmoderen (uterus) øm, og der sås blodigt sekret i skeden. En lytteundersøgelse af hjerte og lunger (stetoskopi) fandtes normal, ligesom puls og blodtryk. Det fremgår af journalen, at s temperatur var marginalt forhøjet til 37.9 grader og blodprøverne (CRP= betændelsesprøven) afslørede forhøjet værdi.

Det fremgår af journalen, at reservelæge på baggrund af undersøgelserne vurderede, at der var tale om betændelse i underlivet, og efter konference med vagthavende gynækolog på Sygehus 2 påbegyndtes behandling med antibiotika.

Patientklagenævnet kan oplyse, at smerterne nedad til i maven ofte skyldes betændelse, som kan udgå fra urinvejene, de indre kønsorganer og tyk- og blindtarm.

Det er nævnets opfattelse, at hvilket organsystem, der er tale om, ikke præcist kan afgøres ved en føleundersøgelse, men da der fandtes udflåd fra skeden og en øm livmoder, og ingen tarm- eller urinvejssymptomer, var det relevant at vurdere, at med overvejende sandsynlighed havde underlivsbetændelse. Det er videre nævnets opfattelse, at idet ikke var særlig alment påvirket (normalt blodtryk og puls) og kun havde lette smerter, var det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at foretage yderligere udredning (diagnostisk operation eller skanning) for at afklare forholdene nærmere, men at afvente effekten af antibiotika, som bekæmper betændelse.

Det er således Patientklagenævnets opfattelse, at reservelæge foretog relevante undersøgelser til udredning af s symptomer, og at han relevant på baggrund af undersøgelserne konstaterede, at det drejede sig om en betændelsestilstand samt relevant konfererede med gynækologisk vagt på Sygehus 2.

Nævnet finder herefter, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 5. februar 2007 på organkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Det fremgår af journalen den 6. februar 2007, at blev tilset af overlæge A. Det fremgår af journalen, at havde fået det væsentlig bedre, og at hun gerne ville hjem, hvis det blev fundet forsvarligt.

Det fremgår videre af journalen, at overlæge A ved en udvendig føleundersøgelse af s mave fandt den blød (uden afværgereaktion), og ingen ømhed på McBurney, men ømhed over begge ligamenter. Det fremgår videre, at overlæge A vurderede, at diagnosen på baggrund af det foreliggende virkede sikker, og at der ikke var dukket nye momenter op, og at han derefter vurderede, at kunne udskrives til antibiotika behandling med efterfølgende opfølgning hos egen læge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at McBurneys punkt er området på bugvæggen på overgangen mellem den ydre og midterste tredjedel af en linje mellem knoglefremspringet forrest på højre hoftebenskammen og navlen, og at det er det hyppigste sted for maksimal ømhed ved akut blindtarmsbetændelse.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at idet overlæge A vurderede, at var i bedring samt at der ikke var tilkommet nye symptomer, var det ikke under normen for almindelig anerkendt faglig behandling, ikke at foretage yderligere diagnostisk udredning eller operation.

Nævnet kan oplyse, at en diagnostisk operation er, som andre operationer, forbundet med risiko for komplikationer, og at denne risiko skal vejes op mod patientens aktuelle tilstand.

Nævnet finder herefter, at overlæge A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. februar 2007 på organkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 14. og 21. februar 2007 på gynækologisk afdeling, Sygehus 2.


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. februar 2007, at blev akut henvist til gynækologisk afdeling, Sygehus 2 på mistanke om en gynækologisk kræftlidelse.

Det fremgår af journalen, at havde smerter i maven med ømhed nedadtil og diaré, og at hun desuden havde haft blærebetændelse og temperaturforhøjelse. Det fremgår videre, at overlæge B ved en undersøgelse af fandt, at hun var akut medtaget med et lidt udspilet underliv, og ved den gynækologiske undersøgelse inklusiv en ultralydsscanning gennem skeden, fandtes en noget fikseret livmoder med tegn til udfyldninger både til højre og til venstre for livmoderen og udtalt ømhed. Det fremgår af journalen, at der var mistanke om forstørrelse af begge æggestokkene, hvor man fandt cystiske og faste partier med ekscrescenser i, og at der var væske i den nederste del af bughulen.

Det fremgår af journalen, at overlæge B på baggrund af den udførte undersøgelse konkluderede, at der var mistanke om at kunne have kræft i æggestokkene, og overlæge B henviste derfor til en MR-scanning af underlivet, og der blev desuden taget en blodprøve med henblik på undersøgelse for CA-125 (en biokemisk markør fra kræft i æggestokkene).

Det fremgår videre af journalen den 14. februar 2007, at overlæge B på baggrund af fundene ved undersøgelsen tilbød at indlægge , men at hun ikke ønskede dette. Det fremgår videre, at der derfor blev bestilt en MR-scanning, og at blev orienteret om at henvende sig såfremt tilstanden forværredes.

Det fremgår af journalen den 21. februar 2007, at overlæge B kontaktede , idet der var svar på prøven CA-125, som var forhøjet, og MR-scanningen, som viste en 4 cm stor tumor i højre æggestok. Det fremgår, at begge undersøgelser gjorde, at mistænktes at have kræft i æggestokken, og at hun derfor skulle indlægges med henblik på operation.

Det fremgår af journalen den 28. februar 2007, at der ved en operation ikke fandtes tegn på en gynækologisk lidelse, men derimod at det drejede sig om en blindtarmsbetændelse med byld.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at blindtarmsbetændelse kan være svær at diagnosticere, og at blindtarmsbetændelsen kan indkapsle sig til en byld (en såkaldt periappendikulær absces). Det er ligeledes kendt, at den instituerede behandling kan give anledning til, at blindtarmsbetændelsen mere eller mindre indkapsler sig og efterlader betændelsesforandringer omkring de indre kønsorganer, som kan forveksles med akut gynækologisk lidelse eller svulster på æggestokkene.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge B foretog en relevant udredning af , idet han foretog en undersøgelse af hendes underliv samt CA-125- prøve og en MR-scanning. Det er videre nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at mistænke blindtarmsbetændelse, idet ovenstående undersøgelser indikerede tegn på kræftlidelse i underlivet, og at overlæge B relevant henviste til operation.

Nævnet finder herefter, at overlæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. og 21. februar 2007 på gynækologisk afdeling, Sygehus 2.