Klage over oplysninger om 3. mand i en henvisning.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 3. oktober 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0974030

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 3. oktober 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 3. oktober 2006 udfærdigede praktiserende læge en henvisning til børnepsykiatrisk afdeling af s 10-årige søn. Det blev i henvisningen blandt andet anført, at var frakendt forældremyndigheden, fordi han drak.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge i henvisning af 3. oktober 2006 af s søn til børnepsykiatrisk afdeling, , har skrevet fejlagtige oplysninger om .

Det er hertil anført, at det fremgår af henvisningen, at er frakendt forældremyndigheden fordi han drikker.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. oktober 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Den 3. oktober 2006 udfærdigede praktiserende læge en henvisning til børnepsykiatrisk afdeling af s 10-årige søn, hvoraf det fremgår at læge mistænkte, at drengen kunne lide af en udviklingsforstyrrelse, en opmærksomhedsforstyrrelse eller eventuelt en tilstand med mangel på motorisk kontrol og opmærksomhed (ADHD). Vedrørende sociale forhold anførte læge , at drengen boede med sin mor, som derfor havde måtte opgive at bo sammen med sin kæreste samt at ”Far er frakendt forældremyndighed fordi han drikker (selvmedicinerer sin egen ADHD???).”

har sammen med klagen fremsendt en udskrift af en dom afsagt af Retten i den 20. december 2001, hvoraf fremgår, at begge forældre var meget egnede til at have forældremyndigheden, men at retten fandt det bedst for drengen (og hans bror), at moderen fik forældremyndigheden over børnene.

har videre fremsendt en udskrift af en dom afsagt i Landsret den 16. april 2002, hvoraf fremgår, at forældremyndigheden blev tillagt moderen ud fra en samlet vurdering af børnenes hidtidige opvækst, efter en afvejning af børnenes tilknytning til hver af forældrene og henset til betydningen af, at sikre børnenes fortsatte fælles opvækst, hvorfor det blev fundet bedst, at forældremyndigheden over begge børn blev tildelt moderen.

Læge har anført til sagen, at oplysningerne i henvisningen stammede fra en konsultation med drengen og hans mor. Læge stolede på oplysningerne fra drengens mor og drøftede desuden henvisningen med en kollega, som var læge for hele familien, herunder . På grund af risikoen for arvelighed i ovennævnte tilstand (ADHD) samt en øget risiko for alkoholmisbrug hos personer med denne tilstand, fandt læge det relevant at medtage moderens oplysninger om i henvisningen til børnepsykiatrisk afdeling.

Det er nævnets vurdering, at det var under normen for almindelig gældende faglig standard, at læge ikke gjorde opmærksom på, at de angivne sociale oplysninger i henvisningen til psykiatrisk børneafdeling vedrørende , hidrørte fra moderen.

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 3. oktober 2006 i sin klinik.