Klage over indgivelse af beroligende medicin samt fysisk magtanvendelse i forbindelse hermed.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 10. oktober 2008 om indgivelse af beroligende medicin til den 27. september 2008 på Psykiatrisk Afdeling, .Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser sagen til fornyet behandling i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen , for så vidt angår s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin.

Sagsnummer:

0974507

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 10. oktober 2008 om indgivelse af beroligende medicin til <****> den 27. september 2008 på Psykiatrisk Afdeling, <****>.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser sagen til fornyet behandling i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****>, for så vidt angår <****>s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin.

Hændelsesforløb


er en 71-årig kvinde, som er kendt i psykiatrisk regi. Hun har siden 1991 været diagnosticeret med bipolær affektiv sindslidelse, og har tidligere været indlagt flere gange både med depression og mani.

Aktuelt blev frivilligt indlagt på Psykiatrisk Afdeling, , den 27. september 2008 kl. 01.30, efter henvisning fra lægevagten under diagnosen mani. Hun fremstod ved indlæggelsen med springende tankegang, let utålmodig og med tendens til grandiose vrangforestillinger.

Ved en lægesamtale senere samme dag fremstod ifølge sygeplejejournalen stærkt opkørt samt i tydelig manisk tilstand. Ifølge lægeerklæring af 2. oktober 2008 begærede sig udskrevet, hvorefter hun blev tvangstilbageholdt på behandlingsindikation. Hun blev herefter tiltagende vred, forpint og opkørt, hvorfor hun blev tilbudt beroligende medicin i form af tablet Zyprexa, hvilket hun afslog.

På denne baggrund blev det den 27. september 2008 kl. 16.20 besluttet, at give beroligende medicin i form af injektion Zyprexa 10 mg, hvorefter hun faldt til ro.

Klagen


klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin samt den fysiske magtanvendelse i forbindelse hermed til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 10. oktober 2008 beslutningen om indgivelse af beroligende medicin til .
Det Psykiatriske Patientklagenævn afviste at behandle s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin, idet der ikke forelå et journalnotat vedrørende episoden.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 10. oktober 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin til på Psykiatrisk Afdeling, .

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser sagen til fornyet behandling i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen , for så vidt angår s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 27. september 2008 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at var blevet tiltagende vred, forpint samt stærkt opkørt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af s udtalelse til Det Psykiatriske Patientklagenævn, at hun først fik tilbudt beroligende medicin til frivillig indtagelse, hvilket hun afslog. Nævnet har lagt til grund, at man forinden indgivelsen af beroligende medicin, havde forsøgt at begrænse og korrigere s adfærd.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 10. oktober 2008 vedrørende indgivelse af beroligende medicin.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at der ikke foreligger et journalnotat vedrørende episoden.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal dertil bemærke, at det fremgår af § 46 i bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006, at tilførsler i tvangsprotokollen er journalpligtige.

Det Psykiatriske Patientklagenævn har ikke behandlet s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at det fremgår af afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, at nævnet kritiserede, at journalnotatet af 27. september 2008 vedrørende fysisk magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin var bortkommet. Det fremgår videre, at nævnet vurderede, at det manglende journalnotat gjorde det umuligt for nævnet at vurdere det påklagede tvangsindgreb.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at Det Psykiatrisk Patientklagenævn burde have søgt sagen nærmere oplyst med henblik på at kunne behandle s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser på denne baggrund sagen til fornyet behandling i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen for så vidt angår s klage over den fysiske magtanvendelse i forbindelse med indgivelse af beroligende medicin.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal bemærke, at Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser, ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1496 af 14. december 2006 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævns § 14, kan gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes at være foretaget med urette.