klage over tvangsbehandling med antipsykotisk medicin med kun 8 dages motivation

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 4. september 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 22. august 2008 på .

Sagsnummer:

0974508

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 4. september 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 22. august 2008 på <****>.

Hændelsesforløb


er en 62-årig kvinde, der ikke tidligere er kendt i psykiatrisk regi.

Aktuelt blev frivilligt indlagt, fulgt af politiet, på , den 8. august 2008. Hun fremstod ved indlæggelsen stærkt tankeforstyrret, og hun var blevet observeret gående rundt på gaden, vandende et æg.

Fra den 14. august 2008 blev løbende forsøgt motiveret for behandling med smeltetablet Zyprexa 5 mg, hvilket hun afviste.

Under indlæggelsen fremstod psykotisk, og hun udviste bizar adfærd. Hun talte blandt andet højt med sig selv, tegnede i luften, tissede i en saftevandskande, gemte urin og afføring på stuen og nægtede personalet at gøre rent.

Den 22. august 2008 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med smeltetablet Zyprexa 5 mg dagligt, med mulighed for stigning afhængigt af effekt til maksimalt 40 mg dagligt, subsidiært injektion Serenase 3 mg i.m. dagligt, med mulighed for stigning til maksimalt 10 mg i.m. dagligt afhængigt af effekt.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte ved afgørelse af 4. september 2008 beslutningen om tvangsmedicinering af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 4. september 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om tvangsmedicinering af .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle hende, da udsigten til hendes helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en psykotisk tilstand præget af tankeforstyrrelser samt påfaldende adfærd, og at hun var uden sygdomsindsigt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Zyprexa og Serenase er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, ligesom de besluttede doseringer er almindelige.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder imidlertid ikke, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at beslutningen om tvangsbehandling blev truffet 8 dage efter, at første gang blev forsøgt motiveret for frivillig behandling med antipsykotisk medicin. I dette tidsrum fremgår det alene af journalen den 14. august 2008, at virkede forpint. virkede efter det oplyste ikke udadreagerende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har videre lagt vægt på, at ikke var kendt i psykiatrisk regi. Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at burde have haft yderligere betænkningstid, inden beslutningen om tvangsmedicinering blev truffet.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn .