Klage over tvangsmedicinering

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juni 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 28. maj 2008 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0974608

Offentliggørelsesdato:

18. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 4. juni 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 28. maj 2008 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 58-årig mand, som siden 1999 har været indlagt flere gange på forskellige psykiatriske afdelinger under diagnosen bipolar affektiv sindslidelse. Han har endvidere fået stillet diagnosen alkoholmisbrug.

var senest indlagt på i 2005 og 2007.

Ved seneste udskrivelse var han i behandling med Zyprexa og Lithium, men hans behandlingskontakt havde været uregelmæssig.

Aktuelt blev indlagt den 14. januar 2008 på psykiatrisk afdeling, , i henhold til en behandlingsdom, da han var manisk og paranoid, og da han chikanerede sine omgivelser. Han var ved indlæggelsen konstant klagesøgende, devaluerende og uden sygdomsindsigt.

Den 21. januar 2008 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Zeldox. Den 31. januar 2008 blev der foretaget et medicinskift til Serenase. Denne beslutning tilsidesatte Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 7. februar 2008. Fra den 6. til den 22. februar 2008 indvilligede i at indtage Zyprexa men nægtede herefter at indtage nogen form for medicin.

Den 22. februar 2008 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med Zyprexa. Denne beslutning tilsidesatte Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 28. februar 2008. Den 16. marts 2008 forlod afdelingen. Han blev først bragt tilbage til afdelingen af politiet den 18. maj 2008.

Den 19. maj 2008 blev der ordineret behandling med tablet Zyprexa 20 mg dagligt.

Fra den 19. til den 28. maj 2008 blev løbende motiveret for behandling med Zyprexa, hvilket han afviste. I perioden fremstod psykotisk, vred og kommanderende uden nogen sygdomsforståelse.

Den 28. maj 2008 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Zyprexa 20 mg, alternativt injektion Zyprexa 10 mg, hvor dosis afpasses efter effekt og bivirkninger. Ved manglende effekt/bivirkninger skift til tablet Serenase 5 mg, alternativt injektion Serenase 5 mg, hvor dosis ligeledes afpasses efter effekt og bivirkninger.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 4. juni 2008 beslutningen om tvangsmedicinering af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 4. juni 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en psykotisk tilstand præget af vrede, ligesom han var kommanderende og uden sygdomsindsigt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder imidlertid, at tvangsbehandlingen ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det af bekendtgørelse 1499 af 14. december 2006 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger § 1 stk. 3 fremgår, at afgørelsen om behandlingsform og indhold skal træffes i overensstemmelse med reglerne i psykiatrilovens § 4 om mindste middels princip. Af denne bestemmelse fremgår det, at tvang ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken.

Det er Sundhedsvæsenet Patientklagenævns opfattelse, at en patient skal kunne forholde sig til eksempelvis, hvilket præparat og hvilken dosis, som vil finde anvendelse ved en eventuel beslutning om tvangsbehandling. Derfor er det en betingelse, at der motiveres for en konkret behandling. Denne motivation foretages løbende, og tvangsbehandling skal som udgangspunkt iværksættes med det præparat, som der er motiveret for, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde andet.

Det fremgår af journalen, at løbende var søgt motiveret for behandling med tablet Zyprexa 20 mg gennem 10 dage, inden der den 28. maj 2008 blev truffet beslutning om behandling med dette præparat. Alternativt var der truffet beslutning om behandling med injektion Zyprexa.

Det fremgår af tvangsprotokollen, at der ved manglende effekt eller ved bivirkninger af behandlingen med tablet Zyprexa 20 mg dagligt, alternativt injektion Zyprexa 10 mg skulle foretages et skift til behandling med dråber Serenase 5 mg dagligt alternativt injektion Serenase 5 mg, hvor dosis ligeledes skulle afpasses efter effekt og bivirkninger.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at der ved beslutningen om skift til den anden behandling reelt er tale om en ny beslutning om tvangsbehandling.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at en patient forud for en ny beslutning om skift til et andet præparat med en alternativ behandling bør gives en passende betænkningstid, forud for at der træffes beslutning om tvangsbehandling, og at patienten i forbindelse med den nye beslutning skal informeres om muligheden for at klage med eventuel opsættende virkning af klagen.

Det er videre Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at en passende betænkningstid i forbindelse med skift af præparat må afgøres ud fra en konkret vurdering. Patienten skal således have forelagt beslutningen om ændringen og herefter tage stilling til, hvorvidt vedkommende ønsker behandling med det pågældende nye præparat.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse at den beslutning om tvangsbehandling, der er truffet den 28. maj 2008 fratog mulighed for at få en passende betænkningstid og mulighed for at klage med eventuel opsættende virkning, såfremt der skulle ske skift til behandling med dråber Serenase 5 mg dagligt alternativt injektion Serenase 5 mg dagligt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder derfor, at betingelserne for tvangsbehandling som anført i protokollen ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .