Klage over overfladisk undersøgelse af kræftknuder i brystet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 20. august 2007 på onkologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 20. august 2007 på onkologisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 21.

Sagsnummer:

0975425

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 20. august 2007 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 20. august 2007 på onkologisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 21.

Hændelsesforløb


havde den 17. juli 2001 fået udført brystbevarende operation og fjernelse af lymfeknuder i armhulen på venstre side på grund af kræft. Den mikroskopiske diagnose var duktal carcinom, anaplasigrad II, østrogenreceptor positiv samt udsæd i 1 af 23 lymfeknuder fra armhulen.

Efterfølgende fik strålebehandling samt hormonbehandling på onkologisk afdeling, . Hormonbehandlingen foregik i henhold til projekt (FEMTA protokol).

Ved de efterfølgende ambulante kontroller blev der fundet tilfredsstillende forhold uden tegn til genopblussen.

Den 20. august 2007 var til kontrol hos overlæge , der i journalen noterede, at hun var velbefindende uden tegn til genopblussen af sygdommen, og der havde intet været (intet interkurrent) siden sidste kontrol den 10. oktober 2006. Der blev derfor aftalt kontrol 1 år senere.

Den 4. oktober 2007 kontaktede s egen læge onkologisk afdeling pr. brev og bad om, at hun blev indkaldt til videre undersøgelser på mistanke om genopblussen af sygdommen, idet hun havde haft rygsmerter, opspyt af blod (hæmoptyse) samt vægttab.

Derfor blev undersøgt i onkologisk ambulatorium den 9. oktober 2007, hvor det blev oplyst, at hun gennem ½ år havde haft tiltagende vægttab og træthed. Egen læge havde taget blodprøver, hvoraf en enkelt (basisk phosfatase) var forhøjet, medens røntgenundersøgelse af brystkassen var normal.

Der blev ved undersøgelse ordineret blodprøver, ultralydskanning af maven samt radioaktiv undersøgelse af knogler (knoglescintigrafi). Resultatet af disse undersøgelser viste mistanke om udsæd (metastaser) i lever og knogler, hvorfor der blev ordineret CT-skanning.

Den 13. november 2007 blev informeret om resultatet af CT-skanningen, der ifølge journalen viste forstørrede lymfeknuder i brystskillevæggen (mediastinum) samt udbredt udsæd i lever, milt og knogler.

døde den 5. marts 2008.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling på onkologisk afdeling, , i perioden fra den 20. august 2007 til den 13. november 2007.

Det er herved anført, at overlæge den 20. august 2007 udførte undersøgelsen for knuder meget overfladisk. Klager har tillige oplyst, at overlægen foretog undersøgelsen gennem tøjet. Klager har videre anført, at overlægen ved undersøgelsen af den 20. august 2007 ikke fandt anledning til videre undersøgelse trods et vægttab på 8 kg.

2. At journalen ikke blev ført korrekt i forbindelse med s behandling på onkologisk afdeling, , den 20. august 2007.

Det er herved anført, at det ikke er noteret i journalen, at ved undersøgelsen den 20. august 2007 udtalte, at hun havde tabt 8 kg.


Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af .

Overlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 21 ved sin journalføring af behandlingen af .

Begrundelse


Ved kontrollen den 20. august 2007 fandt overlæge ifølge journalen, at var velbefindende uden tegn til genopblussen af sygdommen, og han noterede, at der intet havde været siden sidste kontrol.

Ifølge klagen undersøgte overlæge uden på tøjet.

Ifølge udtalelse til sagen fra overlæge erindrede han ikke, at der var noget i sygehistorien, der skulle medføre yderligere undersøgelser. Desuden har han anført, at han aldrig undersøger patienter uden på tøjet, men i tilfælde af, at patienten ikke kan eller vil afklædes, knappes og løftes tøjet op, således at brystkassen kan ses og føles.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og overlæge om, hvorvidt der blev foretaget undersøgelse uden på tøjet. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at overlæge foretog undersøgelse uden på tøjet.

Det er videre i klagen anført, at overlæge ikke fandt anledning til videre undersøgelse på trods af, at havde haft et vægttab på 8 kg.

Oplysningen om vægttab fremgår ikke af journal eller sygeplejekardex, men var hos egen læge 2 uger senere, den 4. september 2007, hvor lægen i sit notat anførte, at hun havde tabt sig 9 kg inden for det sidste halve år, havde dårlig appetit, var træt og havde smerter i lænd og haleben, hvorefter lægen foranledigede røntgenundersøgelse af lænd og haleben udover en lang række supplerende blodprøver.

Det er på baggrund af en samlet gennemgang af det foreliggende nævnets vurdering, at overlæge ved sin udspørgen til i forbindelse med anamnese til konsultationen den 20. august 2007 ikke har foretaget tilstrækkelig udspørgen.

Det er videre nævnets vurdering, at de symptomer, som havde, burde have været konstateret ved samtale, og herefter burde have ført til blodprøvekontrol og en knogleundersøgelse.

Samlet finder nævnet herefter, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Det er nævnets vurdering, at den foreliggende journal på relevant vis indeholder oplysninger om det ved kontrollen konstaterede.

Nævnet finder herefter, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af .