Klage over fejl ved forsinket diagnose af testikeldrejning hos ung mand

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hendes behandling af den 7. september 2008 på urologisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af den 7. september 2008 i vagtlægekonsultationen, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976016

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hendes behandling af <****> den 7. september 2008 på urologisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af <****> den 7. september 2008 i vagtlægekonsultationen, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


på 14 år, opsøgte sammen med sin mor vagtlæge B den 7. september 2008 kl. 17.23. Det blev oplyst, at i løbet af dagen havde fået ondt nedadtil i højre side af maven, strålende ned mod højre testikel. s storebror var tidligere opereret for drejning af testiklen (testistorsion), og man mistænkte for at have samme tilstand. Der var ikke mistanke om feber, havde hverken kvalme eller havde kastet op, og han havde haft afføring et par timer før han kom i lægevagten. Ved sin undersøgelse fandt lægen, at var blød i maven uden ømhed og uden udfyldning. Testiklerne var helt ens og uden ømhed. Der var lidt ømhed ovenfor testiklen. Læge B valgte at se tilfældet an og anbefalede fornyet henvendelse ved forværring.
Kl. 21.33 blev lægevagten igen kontaktet telefonisk, og der blev oplyst om smerter, hvorfor blev visiteret til ny undersøgelse, der fandt sted kl. 22.14. Ved undersøgelsen blev oplyst, at der var tiltagende konstante smerter i testiklen, som en vagtlæge fandt, var vokset til dobbelt størrelse og som var meget øm. Lægen henviste akut til urologisk afdeling, , for drejning af testikel.
blev undersøgt på urologisk afdeling, , af en lægevikar (medicinstuderende) kl. ca. 23.30. Ved sin undersøgelse fandt lægevikaren, at højre testikel var hævet til ca. dobbelt størrelse uden ømhed ved berøring. Bitestiklen var ligeledes hævet og spændt, men uden ømhed. Det blev vurderet, at testiklen var normalt lejret i pungen. Lægevikaren kontaktede sin bagvagt, afdelingslæge A, som skønnede, at ikke kunne have drejet testikel uden smerter, hvorfor ikke blev tilset, men hjemsendt med henvisning til ultralydsscanning den følgende dag og med besked om at henvende sig igen til afdelingen ved smerter.
Ultralydsscanning den 8. september 2008 viste død testikel som ved drejning af testikel, hvorfor blev genindlagt akut til fjernelse af denne den 9. september 2008. Testiklen viste sig at være død, hvorfor den blev fjernet og venstre testikel blev fastgjort (fixeret).

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlægen i den 7. september 2008.

2. At ikke modtog en korrekt behandling på børneafdelingen, , den 8. september 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at en operation i første omgang ikke vurderedes fornøden, men at s højre testikel senere blev fjernet, og at fjernelsen kunne have været undgået, såfremt en operation var blevet udført tidligere i forløbet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 7. september 2008.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 7. september 2008, at læge B ved konsultationen fik oplyst, at i løbet af dagen havde fået ondt nedadtil i højre side af maven og strålende ned mod højre testikel. s storebror var tidligere opereret for drejning af testiklen (testistorsion), og man mistænkte for at have samme tilstand. Der var ikke mistanke om feber, havde hverken kvalme eller havde kastet op, og han havde haft afføring et par timer før han kom i lægevagten. Ved sin undersøgelse af fandt lægen, at var blød i maven uden ømhed og uden udfyldning (abd. blødt, uømt uden palp. udf.). Pungen (scrotum) var med ensartede (egale) og uømme testikler (testes). Der var lidt ømhed af højre sædstreng (funikel).

Det fremgår af læge Bs udtalelse til sagen, at han ikke fandt tegn nok til testistorsion til at indlægge .

Det fremgår af journalen, at læge B valgte at se tilfældet an og anbefalede fornyet henvendelse ved forværring.

Nævnet kan oplyse, at testikeldrejning (testistorsion) kan opstå i alle aldre, men forekommer hyppigst i teenageårene. Testiklerne får næring gennem de blodkar, som sammen med nerver og sædlederen passerer i sædstrengen fra bughulen til pungen. Testiklerne er løst ophængt i pungen, og i sjældne tilfælde drejes de rundt i pungen, så stilken med blodkarrene strammes. Derved afklemmes de, og blodforsyningen til testiklerne afbrydes helt eller delvist. Ved testikeldrejning opleves en pludselig indsættende kraftig smerte i den ene side af pungen. Testiklen bliver hævet og øm og ligger ofte optrukket i pungen.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det er almindelig praksis at henvise til akut ultralydsundersøgelse med henblik på testistorsion på selv ganske lille mistanke, idet diagnosen kan være svær at stille i de tidlige stadier på det kliniske billede alene, men det forudsætter, at der er en klinisk mistanke.
Smerter i pungen forekommer ret hyppigt som et helt godartet fænomen hos teenagedrenge.

Det er nævnets vurdering, at læge B foretog en relevant undersøgelse af .

Det er videre nævnets vurdering, at læge B relevant kunne antage, at der ikke var tale om testistorsion, idet testiklerne ikke var hævede og idet de var fuldstændig uømme.

Det er således nævnets vurdering, at læge B relevant valgte at se tiden an og anbefalede fornyet henvendelse ved forværring.

På den baggrund finder nævnet, at læge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. september 2008.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Afdelingslæge A har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 7. september 2008.


Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at infektion i bitestiklen, hvilket er den mest oplagte differentialdiagnose til testistorsion, er meget sjælden hos drenge før seksuel debut, hvorfor der specifikt skal udspørges om dette. Desuden er det velkendt og velbeskrevet, at såvel symptomatologi som objektive fund ved torsio testis er meget vekslende og ofte afviger fra de i lærebøger beskrevne forhold med optrukket, horisontalt lejret og byldeøm testikel. Derudover kan den med hænderne udførte (palpatoriske) undersøgelse være vanskelig på grund af væskeansamling i vævene (ødem) og/eller ømhed. Diagnosen bygger derfor i høj grad på sygehistorien, specielt ung alder og akut symptom debut, kombineret med den sjældne forekomst af andre akutte tilstande i pungen hos teenagedrenge. Tilstanden er kritisk, da uoprettelig (irreversibel) skade på testiklen indtræffer allerede efter 6 timer og egentlig vævsdød efter højst 12 timer. Det er derfor afgørende, at patienten på mindste mistanke opereres akut med åbning af pungen og vurdering af testiklens forhold for ikke at forspilde chancen for at rede testiklens funktion ved ophævelse af drejningen (detorkvering). Alternativt kan der foretages akut ultralydsscanning i samarbejde med kompetent billeddiagnostisk speciallæge, hvilket dog ikke bør forsinke et eventuelt operativt indgreb væsentligt.

Det fremgår af journalen den 7. september 2008, at ankom akut til børnemodtagelsen på mistanke om højresidig testikeldrejning (højresidig testistorsion). Han havde i et halvt døgn haft gener fra nedre højre halvdel af bugen og fra højre testikel. Han havde ikke aktuelt smerter. Ved undersøgelse fandt en lægevikar, at højre testikel og bitestikel var udtalt hævet og fast. Det blev oplyst, at s storebror var blevet opereret for testistorsion. Lægevikaren konfererede med bagvagt, afdelingslæge A, der vurderede, at der ikke var akut operationsindikation, så længe der ikke var smerter og ikke havde været det i forløbet.

Det fremgår af afdelingslæge As udtalelse til sagen, at hun ikke skønnede, at kunne have en snoet (torkveret) testikel uden at der var eller havde været smerter, og hun valgte derfor ikke at komme og vurdere .

Det fremgår videre af journalen, at blev hjemsendt med henvisning til ultralydsscanning den følgende dag og med besked om at henvende sig igen til afdelingen ved smerter.

Det følger af bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper indenfor sundhedsvæsenet, der er omfattet af Patientklagenævnets kompetence, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til behandling foretaget af lægevikarer (medicinstuderende).

Det er nævnets vurdering, at havde den typiske alder for testistorsion.

Det er videre nævnets vurdering, at på grund af diagnosens vanskelighed og den kritiske tidsfaktor burde have været vurderet af en speciallæge. Det kunne ikke forventes, at lægevikaren i den konkrete situation var i stand til at udspørge og undersøge tilstrækkeligt (sufficient).

Det er således nævnets vurdering, at afdelingslæge A selv burde have undersøgt ved fremmøde i afdelingen og ud fra egne iagttagelser have taget stilling til eventuel akut operation.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. september 2008.