Klage over ikke at have modtaget korrekt behandling i forbindelse med trafikuheld og fald

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge A for hans tilrettelæggelse af behandlingen af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge B for hans behandling af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge A for hans supervision af behandlingen af den 10. juli 2007 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976504

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge A for hans tilrettelæggelse af behandlingen af <****> den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge B for hans behandling af <****> den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge A for hans supervision af behandlingen af <****> den 10. juli 2007 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 20. juni 2007 klokken 15.10 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, efter at hun var faldet på sin cykel.

Der blev ikke fundet holdepunkter for hjernerystelse, men blev indlagt med henblik på undersøgelse i bedøvelse for eventuel beskadigelse af nerven til 4. højre finger.

valgte imidlertid efter aftale med sygehuset at gå hjem med henblik på, at hun mødte fastende næste dag.

Efterfølgende fik arrangeret det sådan, at hun kunne komme til Sygehus 2 og blive opereret der.

Den 10. juli 2007 faldt og slog fortænderne ind i en trappekant. Hun blev undersøgt på skadestuen, Sygehus 1, af en medicinstuderende under supervision af administrerende overlæge A. Undersøgelsen viste, at den ene fortand i overmunden var knækket, og den anden fortand blev beskrevet som forskubbet. Derudover var der et 2 cm langt sår på overlæbens slimhinde.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling den 20. juni 2007 i forbindelse med et trafikuheld.

Det er herved anført, at muligvis havde en nervelæsion på højre hånds ring- og lillefinger samt hjernerystelse, men at hun blev sendt hjem, uden at hun fik en stivkrampevaccination, fik anlagt en steril forbinding eller i øvrigt fik foretaget nærmere undersøgelser.

2. At ikke modtog en korrekt behandling den 10. juli 2007 i forbindelse med et fald.

Det er herved anført, at s overlæbe blødte kraftigt, at hun havde mange smerter, og at hendes tænder var beskadiget, men at man ikke foretog sig yderligere i den anledning.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Administrerende overlæge A har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin tilrettelæggelse af behandlingen af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Afdelingslæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Sygeplejerske har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, at den 20. juni 2007 klokken 15.10 blev indlagt, efter at hun var faldet på sin cykel.

Det fremgår af s udtalelse til sagen af den 18. marts 2009, at sygeplejersken ikke anlagde steril forbinding eller spurgte ind til tetanusstatus.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen af den 2. maj 2008, at der kun bliver brugt sterile forbindinger i skadestuen, da der ikke forefindes andet. Proceduremæssigt spørger hun altid til tetanusstatus, men kan ikke huske den konkrete episode.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og sygeplejerske . Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at sygeplejerske ikke anlagde en steril forbinding samt spurgte ind til tetanusstatus.

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at sygeplejerske handlede under normen for almindelig anerkendt standard ved sin behandling af den 20. juni 2007.

Ifølge journalen fandt afdelingslæge B, at var vågen, klar og orienteret og med fuld hukommelse for ulykken. havde endvidere haft kvalme, men hun havde ikke kastet op, og hun havde en smule hovedpine. Blodtrykket blev målt til 160/86 og pulsen 71.

Det er nævnets vurdering, at afdelingslæge B på relevant vis vurderede, at ikke havde pådraget sig en hjernerystelse. Da blev indlagt af anden årsag ordinerede han endvidere observation med blandt andet anvendelse af CGS-scale (scoringssystem, der anvendes til observation af patienter med hjernerystelse).

Nævnet kan endvidere oplyse, at det ikke er rekommanderet, at foretage røntgenundersøgelse af kraniet ved mindre kranietraumer, og specielt ikke når der ikke er tegn på hjernerystelse, da denne undersøgelse normalt ikke bidrager med væsentlige oplysninger. Når en patient har pådraget sig en mulig alvorlig hjernerystelse, vil man ofte foretage en CT-scanning af kranie og hjerne for at påvise læsioner af hjernen, specielt blødninger.

Det fremgår videre af journalen, at da ved faldet havde pådraget sig en flænge mellem 4. og 5. finger på højre hånd, og da undersøgelsen viste nedsat følsomhed på siden af venstre finger, blev hun indlagt til undersøgelse i bedøvelse for eventuel beskadigelse af nerven til 4. højre finger. Der blev ordineret antibiotika, og blev tilmeldt narkose og operation.

Ifølge afdelingslæge Bs udtalelse af den 21. april 2008 var det ikke kutyme at notere i journalen, at der blev anlagt forbinding, eller at der blev spurgt til stivkrampevaccination. Det er videre anført, at begge dele er standardbehandlinger. Afdelingslæge B har endvidere oplyst, at han ikke har erindring om, hvorvidt der blev spurgt til stivkrampevaccination eller ej. Han har oplyst, at det er normal procedure, at sygeplejerskerne spørger patienten og krydser af på skadekortet, hvis der gives vaccination.

Ifølge journalen fra den 20. juni 2007 valgte efter aftale med afdelingen at gå hjem og komme igen fastende om morgenen.

Ifølge journalen fra den 21. juni 2007 havde efterfølgende selv arrangeret det sådan, at hun kunne komme til Sygehus 2 og blive opereret der.

Nævnet finder på denne baggrund, at afdelingslæge B ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt standard ved sin behandling af den 20. juni 2007.

Det fremgår af administrerende overlæge As udtalelse af 23. april 2008, at patienter, der afsluttes i skadestuen, hjemsendes derfra med en skadejournal. Det er endvidere anført, at det vil fremgå af denne skadejournal, om der er givet vaccination mod stivkrampe eller ej. Indlægges en patient fra skadestuen på sygehuset, udfærdiges der ikke en skadejournal, og det er ikke rutine at notere i journal, hvorvidt den pågældende patient har fået stivkrampevaccination eller ej ved primær undersøgelse og behandling i skadestuen.

Det er nævnets vurdering, at administrerende overlæge A burde have sikret en procedure for sygeplejerske- og lægepersonalet i skadestuen, der angav, hvordan det skulle dokumenteres i journalen, når der i skadestuen var givet dels stivkrampevaccination dels revaccination af sådan på patienter med blandt andet sår fremkaldt ved uheld, når disse patienter blev indlagt direkte fra skadestuen.

Nævnet finder på denne baggrund, at administrerende overlæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin tilrettelæggelse af behandling af den 20. juni 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Administrerende overlæge A har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin supervision af behandlingen af den 10. juli 2007 på skadestuen, Sygehus 1.

Begrundelse


Ifølge journalen faldt den 10. juli 2007 og slog fortænderne ind i en trappekant. Hun blev undersøgt på skadestuen, Sygehus 1, af en medicinstuderende.

Det følger af bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til en medicinstuderende.

Nævnet kan herefter alene tage stilling til, om administrerende overlæge A i forbindelse med behandlingen af ved sin delegation og instruktion af den medicinstuderende handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen, at den højre fortand i overmunden var knækket, og den venstre fortand var forskubbet. Derudover var der et 2 cm langt sår på overlæbens slimhinde. Der blev ikke fundet bankeømhed svarende til de resterende tænder i overmunden. Over- og underkæben blev undersøgt, og der blev ikke fundet knogleømhed. kunne endvidere gabe helt op uden smerter. Den venstre fortand blev herefter sat på plads, og det blev tilbudt at ringe til Sygehus 3 for at konferere tandskaden. Dette blev imidlertid afslået, idet i mellemtiden selv havde arrangeret tandlægehjælp.

Af sagens akter fremgår endvidere, at såret på læben på hjemvejen gav sig til at bløde, og blev af sin tandlæge samme dag henvist til øre-, næse-, halsambulatoriet på Sygehus 2, hvor såret på overlæben blev syet, og den afrevne fortand i overmunden blev genplaceret og fastholdt med bideskinne. Dagen efter blev begge fortænder fjernet hos tandlægen.

Det fremgår af udtalelse af den 31. august 2008 fra medicinstuderende, der er gennemgået med administrerende overlæge A, at sår i slimhinden ikke bliver syet i skadestuen med mindre disse er store.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant, at sætte den forskubbede (sublukserede) tand på plads og tilbyde kontakt til specialafdeling for tandskader, samt at undlade sammensyning af et 2 cm langt sår i slimhinden på indersiden af overlæben, da såret, ifølge det i sagen oplyste, var holdt op med at bløde.

Det er således nævnets vurdering, at administrerende overlæge A på relevant vis har superviseret den medicinstuderende, der behandlede den 10. juli 2007.

Nævnet finder på dette grundlag, at administrerende overlæge A ikke har handlet under normen for almindelig faglig standard ved sin supervision af behandlingen af den 10. juli 2007 på skadestuen, Sygehus 1.