Klage over ikke at være skrevet på ScandiaTransplants transplantationsliste

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge for proceduren i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 6. juni 2007 til den 14. maj 2009 i nefrologisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0977908

Offentliggørelsesdato:

23. april 2010

Speciale:

Nyresygdomme, medicinske (nefrologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for proceduren i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 6. juni 2007 til den 14. maj 2009 i nefrologisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


var en 26-årig mand, der siden 2006 havde været i dialysebehandling for kronisk nyresvigt i nefrologisk afdeling, .

Den 6. juni 2007 ordinerede s kontaktlæge tilmelding af til venteliste til nyretransplantation. Dette blev gjort ved at notere ordinationen i hans journal, som herefter skulle gå til den lægesekretær i afdelingen, der forestod tilmeldingen til ScandiaTransplant.

I forbindelse med en udenlandsrejse blev det den 4. maj 2009 noteret i s journal, at han kun i visse perioder af rejsen skulle ringes op ved nyretilbud.

Efterfølgende gennemgik s kontaktsygeplejerske transplantationslisten og opdagede, at ikke var anført på denne.

Den 14. maj 2009 blev tilmeldt ScandiaTransplants venteliste.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 6. juni 2007.

Det er hertil blandt andet anført, at ved en fejl ikke blev opført på transplantationslisten til en nyretransplantation.

Nævnets afgørelse af klagen


Ledende overlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved proceduren i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 6. juni 2007 til den 14. maj 2009 i nefrologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalmaterialet, at siden 2006 havde været i dialysebehandling for kronisk nyresvigt i nefrologisk afdeling, .

Af journalen den 6. juni 2007 fremgår det, at s kontaktlæge på ordinerede tilmelding af til venteliste til nyretransplantation: ”Jr. til lægesekretær …. mhp. tilmelding til Scandia-Transplant”.

I journalen er det noteret, at der den 29. juni 2006, den 21. februar, 21. marts og den juni 2007, samt den 27. marts, 6. maj og den 4. juli 2008 blev foretaget målinger af, om havde udviklet vævstype-antistoffer (HLA-antistoffer).

Det fremgår af journalen den 4. maj 2009, at s kontaktlæge noterede, at i forbindelse med udenlandsrejse kun i visse perioder af rejsen skulle ringes op ved nyretilbud.

Af journalen den 18. maj 2009 fremgår, at s kontaktsygeplejerske havde gennemgået transplantationslisten og havde opdaget, at han ikke stod anført på denne.

I journalnotatet samme dag er det videre noteret, at s kontaktlæge i 2007 havde noteret indstillingen til nyretransplantation i journalen til den lægesekretær, der tilmelder til ScandiaTransplant, men at tilmeldingen ikke var sket.

Det fremgår endelig af journalen, at den 14. maj 2009 blev tilmeldt ScandiaTransplants venteliste.

Patientklagenævnet har af ScandiaTransplant fået oplyst, at når et hospital sætter en patient på ventelisten til en nyretransplantation, vil der ikke blive sendt en kvitteringsskrivelse fra ScandiaTransplant til hospitalet. Hvert enkelt hospital har egen adgang til at gå på ScandiaTransplants venteliste og orientere sig om, hvorvidt patienten er skrevet op på listen, og i øvrigt se andre data om patienten, som er relevante for en eventuel transplantation.

Nævnet kan videre oplyse, at når en patient bliver tilmeldt ventelisten til en nyretransplantation, vil patienten også blive sat på en ny, lokal liste på hospitalet, som skal sikre, at patienten løbende får checket anti-stoffer m.v. Det vil således løbende blive checket, om patienten fortsat er egnet til en nyretransplantation.

Nævnet skal bemærke, at det i forbindelse med s kontrolbesøg i afdelingen i perioden fra den 6. juni 2007 til den 14. maj 2009 blev noteret, når planlagde ophold i udlandet, og at det blev vurderet, om han fortsat kunne være tilmeldt ventelisten til nyretransplantation i forbindelse hermed.

Nævnet skal videre bemærke, at der løbende blev foretaget en række prøver, der blev udført som følge af s formodede optagelse på venteliste til nyretransplantation. Der blev således over 2 år foretaget flere målinger af, om havde udviklet vævstype-antistoffer (HLA-antistoffer).

Nævnet kan oplyse, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til virksomhed udført af en lægesekretær. Nævnet kan således, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der blev begået fejl ved tilmeldingen af til ventelisten til nyretransplantation, alene tage stilling til, om ledende overlæge har udvist omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med proceduren for tilmelding af patienter til venteliste til nyretransplantation.

Ledende overlæge har i sin udtalelse til sagen anført, at var vurderet egnet til nyretransplantation, og at hans kontaktlæge havde ordineret tilmelding til nyretransplantation ved at anføre et journalnotat herom til den lægesekretær, der forestod dette.

Nævnet har herefter lagt til grund, at proceduren i nefrologisk afdeling, , for tilmelding af patienter til venteliste til nyretransplantation er at indføre et journalnotat til den pågældende lægesekretær om dette.

Nævnet har videre lagt til grund, at patienten efter tilmeldingen til ventelisten til nyretransplantation skal til en række kontrolprøver for løbende at blive checket for eksempelvis antistoffer.

Nævnet kan oplyse, at der i Danmark ikke er vedtaget standarder for, hvorvidt man på et hospital skal kontrollere, at en patient er blevet tilmeldt ventelisten til en nyretransplantation.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere proceduren i nefrologisk afdeling, , for tilmelding af patienter til venteliste til nyretransplantation.

Det er videre nævnets opfattelse, at det ikke er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at proceduren ikke medfører en løbende kontrol af, hvorvidt en patient er blevet sat på ventelisten til nyretransplantation.

På denne baggrund finder nævnet, at ledende overlæge ved proceduren for tilmelding til venteliste til nyretransplantation handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 6. juni 2007 til den 14. maj 2009 i nefrologisk afdeling, .