Klage over brud på tavshedspligt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at hjemmesygeplejerske har videregivet oplysninger til receptionisten på hotellet om den 14. december 2008, jf. sundhedslovens § 40, stk. 1, jf. § 43, stk. 2.

Sagsnummer:

0978105

Offentliggørelsesdato:

23. april 2010

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at hjemmesygeplejerske <****> har videregivet oplysninger til receptionisten på hotellet om <****> den 14. december 2008, jf. sundhedslovens § 40, stk. 1, jf. § 43, stk. 2.

Hændelsesforløb


var en 22-årig mand, som under et kursusophold i udviklede en byld, der blev operativt behandlet på den 5. december 2008.

, som er engelsk statsborger, havde i tiden forinden været til behandling på et hospital i England, hvorfor han på mistanke om resistente stafylokker blev isoleret på og fik foretaget en podning af bylden. Resultatet af podningen viste, at bylden var inficeret med resistente stafylokokker.

Den 6. december 2008, blev udskrevet til sit hotel og hospitalet rekvirerede hjemmesygeplejerske til sårpleje og postoperativ vejledning.

Hjemmesygeplejerske tilså den 14. december 2008. Ved ankomsten til hotellet viste hun køresedlen til receptionisten, så hun kunne få oplyst s værelsesnummer. På køresedlen stod der ”OBS MRSA” ud for hans navn. Adspurgt forklarede hjemmesygeplejerske herefter receptionisten, at der ikke var grund til bekymring.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At hjemmesygeplejerske den 14. december 2008 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om til personalet på hotellet.

Nævnets afgørelse af klagen


Hjemmesygeplejerske har overtrådt sundhedslovens § 40, stk. 1, jf. § 43, stk. 2, ved sin videregivelse den 14. december 2008 af fortrolige oplysninger til receptionisten på hotellet om .

Begrundelse


Det fremgår af sagsmaterialet, at boede på hotel, mens han var på et kursusophold i .

Af hjemmeplejejournalen fremgår det, at der blev der iværksat hjemmepleje fra den 8. december 2008.

Det fremgår af hjemmeplejejournalen den 14. december 2008 og af sagsmaterialet, at blev tilset af hjemmesygeplejerske .

Hjemmesygeplejerske har i sin udtalelse til sagen anført, at hun ved sin ankomst om eftermiddagen i hotellobbyen fandt, at der opholdt sig en del gæster, samt at der var en lang kø ved receptionen, hvis hjælp hun havde behov for, for at finde s værelse.

Hjemmesygeplejerske har videre i sin udtalelse anført, at hun af hensyn til overholdelse af sin tavshedspligt valgte ikke at nævne s navn højt, men i stedet viste receptionisten hans navn på køresedlen, så hun kunne få oplyst værelsesnummeret. Køresedlen var foldet således, at man ikke kunne se andre patienters navne, men at man ud for s navn kunne se bemærkningen ”OBS MRSA”. Da receptionisten herefter spurgte til dette, forklarede hjemmesygeplejerske , at der ikke var grund til bekymring.

Patientklagenævnet kan oplyse, at MRSA er en forkortelse for Multi-Resistente Staphylococcus Aureus – resistente stafylokokker.

Hjemmesygeplejerske har endelig anført i sin udtalelse, at hun ikke viste s sygejournal til nogen, men blot hjemmeplejens køreseddel. Hun fortalte heller ikke eller sin sygeplejeleder om hændelsen, hvilket hun burde have gjort.

Nævnet kan oplyse, at det følger af sundhedsloven § 40, at en sundhedsperson skal iagttage tavshed om, hvad hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Nævnet kan endvidere oplyse, at to forhold skal være opfyldt for, at der kan være tale om en fortrolig oplysning: For det første skal oplysningen være fortrolig på grund af dens karakter, for det andet skal oplysningen være fortrolig i den forstand, at omverdenen ikke allerede kender til den.

Nævnet har lagt til grund, at hjemmesygeplejerske alene viste receptionisten køresedlen med s navn og påtegningen ”OBS MRSA” og ikke hans sygejournal.

Det er dog nævnets opfattelse, at hjemmesygeplejerske på denne måde videregav receptionisten en fortrolig oplysning om s helbredsforhold, idet en oplysning om mistanke om resistente stafylokokker må anses for at være en fortrolig oplysning på grund af oplysningens karakter.

Nævnet har videre lagt til grund, at receptionisten på ikke allerede var bekendt med denne oplysning.

Nævnet kan videre oplyse, at en sundhedsperson i henhold til § 43, stk. 1, dog kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af § 44, stk. 1.

Nævnet har på baggrund af klagen lagt til grund, at ikke havde givet sit samtykke til, at hjemmesygeplejerske kunne videregive oplysninger om ham til receptionisten på hotellet.

Nævnet kan oplyse, at en sundhedsperson i henhold til § 43, stk. 2, under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer.

Det er nævnets opfattelse, at ingen af betingelserne for videregivelse af oplysninger efter § 43, stk. 2, er opfyldt.

Nævnet har herved lagt vægt på, at hjemmesygeplejerske havde mulighed for at få oplyst værelsesnummeret af receptionisten uden at vise denne køresedlen med s navn, og uden at involvere de øvrige tilstedeværende gæster i samtalen med receptionisten.

Nævnet har videre lagt vægt på, at hjemmesygeplejerske også havde mulighed for at vise receptionisten s navn på køresedlen, uden dermed samtidig at vise påtegningen ”OBS MRSA”.

Nævnet finder således, at hjemmesygeplejerske ikke var berettiget til den 14. december 2008 at videregive de pågældende oplysninger om til receptionisten på hotellet.