Klage over beslutning om tvangsmedicinering

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 9. februar 2009 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 14. januar 2009 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0978306

Offentliggørelsesdato:

18. juni 2010

Juridisk tema:

Psykiatriske ankesager

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 9. februar 2009 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 14. januar 2009 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 47-årig mand, der er kendt i psykiatrisk regi under diagnosen paranoid skizofreni. I januar 2007 fik han en dom til behandling på psykiatrisk afdeling.

Aktuelt blev overflyttet fra åben til lukket afdeling på psykiatrisk afdeling, den 18. december 2008, idet han ikke kunne overholde de aftaler, der blev indgået med ham på åben afdeling, og idet han var blevet tiltagende nedgørende overfor personale og medpatienter. Han blev den 18. december 2008 desuden skærmet på grund af trusler mod personalet.

Fra den 19. december 2008 blev løbende forsøgt motiveret for behandling med tablet Risperdal 6 mg dagligt, hvilket han afviste.

Under indlæggelsen var afvisende overfor dialog om sin psykiske tilstand og behandlingsplanen. Han havde en ejendommelig adfærd og forstyrret virkelighedsopfattelse. Han var nedladende overfor sine omgivelser og blev ofte skærmet på sin stue, da hans adfærd i meget høj grad generede både medpatienter og personale. Han gik desuden rundt med hue og tørklæde over hovedet.

Den 14. januar 2009 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Risperdal 6 mg alternativt injektion Zeldox 20 mg 2 gange dagligt.


Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 9. februar 2009 beslutningen om tvangsmedicinering af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 9. februar 2009 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en sindssygelig tilstand præget af ejendommelig adfærd og forstyrret virkelighedsopfattelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at løbende gennem 27 dage blev forsøgt motiveret for frivillig behandling, før beslutning om tvangsmedicinering blev truffet.

Endelig har nævnet har lagt vægt på, at der primært blev besluttet tvangsbehandling med tablet og subsidiært med injektion.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Risperdal og Zeldox er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, ligesom de besluttede doseringer er almindelige.

Nævnet skal dog bemærke, at det fremgår af Lægemiddelkataloget, at der efter tre dages injektionsbehandling med Zeldox bør skiftes til oral behandling.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsforvaltningen .