Klage over tvangsernæring.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 19. februar 2009 vedrørende beslutning om tvangsernæring af den 12. februar 2009 på Psykiatrisk Afdeling, .

Sagsnummer:

0978409

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 19. februar 2009 vedrørende beslutning om tvangsernæring af <****> den 12. februar 2009 på Psykiatrisk Afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 42-årig, svært undervægtig mand, der er velkendt i det psykiatriske regi med diagnosen anorexia nervosa. Han har tidligere været indlagt med tvang og har afsluttet fire indlæggelser ved absentere sig. Han har siden første indlæggelse i 2003 været svært undervægtig med fortsat faldende vægt, idet han i 2003 vejede 38 kg, i 2006 34,8 kg og i 2008 33,8 kg.

Aktuelt blev tvangsindlagt den 9. januar 2009 på behandlingsindikation under diagnosen anorexia nervosa med vrangforestillinger vedrørende fødeindtag og kroppens funktioner. Han fremstod ved indlæggelsen udtalt afmagret og bleg med en vægt på 31-32 kg. Han var endvidere uden sygdomserkendelse.

Under den fortsatte indlæggelse blev tilknyttet en diætist, der planlagde hans kost, således at der skulle opnås en ugentlig vægtstigning på 1 kg, foreløbig til han opnåede en vægt på 40 kg. Uanset måltiderne var strukturerede og foregik sammen med en kontaktperson, var det vanskeligt for at spise det ordinerede. Den to første uge opnåede han en vægtøgning på 900 g pr. uge, den 3. uge opnåede han en vægtøgning på 150 g, og den 4. uge opnåede han en vægtøgning på 550 g. Den 5. uge, hvor vægten var stationær, vejede han 34,4 kg, svarende til en BMI på 11,3. Blodprøver havde vist normale forhold, bortset fra værdierne for blodprocenten og kreatinin, der var lave, hvilket kunne skyldes overhydrering, og værdien for amylase, der var høj, hvilket kunne skyldes den katabolske tilstand.

Den 12. februar 2009 blev der truffet beslutning om tvangsmæssig sondeernæring som supplement til superkost med sondeanlæggelse.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsernæring til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev tillagt opsættende virkning, så længe ikke havde yderligere vægttab.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn underkendte ved afgørelse af 19. februar 2009 beslutningen om tvangsernæring af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 19. februar 2009 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om tvangsernæring af på Psykiatrisk Afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en psykotisk tilstand præget af bizarre forestillinger om føde og fødens indvirkning på hans krop, herunder at han kun kunne spise produkter, der var dyrket på særlig måde, ligesom han kun kunne spise kød og fisk, hvis dyrene havde haft det godt. Han havde endvidere en forestilling om, at hans hjerne kun kunne tåle særlige proteiner.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder videre, at tvangsernæring var nødvendig, idet legemlige helbred samt hans intellekt og psyke var truet på grund af den lave vægt (BMI på 11,3), som kan medføre påvirkning af hans organer, herunder hjertet, leveren og nyrerne, ligesom det på baggrund af de tidligere 8 indlæggelser ikke fandtes sandsynligt, at han selv ville være i stand til at få vægten holdbart op.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at på trods af en nøje planlagt specialdiæt ikke havde taget på i det forventede omfang, idet han ikke spiste sine måltider op, og idet han ikke ønskede at supplere kosten med sondeernæring, uanset han henholdsvis den 12., den 22. og den 29. januar 2009 samt den 10. februar 2009 var blevet forsøgt motiveret til at indtage sondeernæring frivilligt.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, tidligere var tvangsernæret med god effekt på hans vægt og helbredstilstand.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsforvaltningen .