Klage over ikke at have fået foretaget nye røntgenoptagelser før udskrivelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 23. januar 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0978631

Offentliggørelsesdato:

23. april 2010

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 23. januar 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, <****> jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


havde gennem flere år haft tiltagende smerter i knæene og fik i november 2007 konstateret slidgigtforandringer i det inderste ledkammer i begge knæ.

Det blev fundet indikation for indsættelse af en halvprotese på begge knæsider, og blev den 18. januar 2008 opereret i begge knæ på ortopædkirurgisk afdeling, , hvor overlæge ledede indgrebet.

Operationen forløb ukompliceret, og blev efter operationen mobiliseret af fysioterapeut.

Der blev den 21. januar 2008 foretaget røntgenkontrol af knæene, hvor der blev konstateret et cement- eller knoglestykke bagtil i venstre knæ.

Overlæge vurderede røntgenbillederne den 23. januar 2008, og blev udskrevet samme dag.

Ved et efterfølgende kontrolbesøg konstaterede overlæge , at havde problemer med venstre knæ, som dog var aftagende, og han vurderede, at cement- eller knoglestykket, der lå bagtil i venstre knæ, kunne forklare generne. Han konstaterede endvidere en lille strækkedefekt (extensionsdefekt) i venstre knæ.

Ved årskontrol den 12. marts 2009 havde stadig mange smerter i venstre knæ. Røntgenundersøgelse viste uændret stilling af knæproteserne sammenlignet med tidligere, men der var mistanke om en opklaring omkring den bagerste del af højre skinneben (tibiadel), som kunne være løs.

Klinisk fandt overlæge dog, at forholdene var tilfredsstillende, og behandlingen af blev afsluttet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 18. januar 2008.

har hertil blandt andet anført, at han fik indsat proteser i begge knæ, hvorved der ved en fejltagelse blev byttet om på protesetykkelserne. Han har videre anført, at han har konstante smerter, og må anvende smertestillende medicin, ligesom han skal re-opereres.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 18. til den 23. januar 2008 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 18. januar 2008, at blev opereret i begge sine knæ med indsættelse af knæproteser i det inderste ledkammer på begge sider. Indgrebet blev ledet af overlæge , som foretog operationen på venstre side, mens en overlægekollega forestod operationen på højre knæ under supervision af overlæge .

Af journalen samme dag fremgår det, at der blev anvendt ens procedure på begge knæ, idet der blev foretaget en midtstillet indskæring til knæhulen (medial hudincision medialt parapatellart gennem kapslen), hvorefter meniskrester blev fjernet, og underbenskonsol (tibia) og lårbenskno (femur) blev tilskåret. Efterfølgende blev der blev i henholdsvis højre og venstre side indsat protesedele, som blev fæstnet til knoglen med knoglecement, og efter hærdning blev cementrester fjernet.

Det fremgår af journalen den 23. januar 2008, at efterfølgende kontrolrøntgenundersøgelse af begge knæ viste, at der var indsat halvproteser af typen Uniknæ, samt at der bag den venstre skinnebensprotese var en cirka 1 x 1 centimeter stor cementklump beliggende uden for det kunstige leds ledflade.

Det fremgår videre af journalen den pågældende dag, at overlæge ikke kunne vurdere stillingen af protesekomponenterne på de foreliggende billeder, men at uden yderligere røntgenundersøgelse blev udskrevet.

Ifølge s klage fik han efter operationen oplyst, at der ved en fejltagelse var blevet byttet om på proteserne, hvilket medførte smerter i venstre knæ.

Ifølge journalen den 12. marts 2008 samt overlæge s udtalelse til sagen oplyste overlæge efter operationen, at de vedvarende gener i venstre knæ kunne skyldes cement- eller knoglestykket, der lå bagtil i venstre knæ.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge om, hvad der blev oplyst som årsagen til generne i venstre knæ. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Nævnet finder samlet på baggrund af det foreliggende ikke grundlag for at tilsidesætte journalens oplysninger.

Nævnet kan oplyse, at det er et kendt fænomen, at der bliver fundet efterladte cementrester efter indsættelse af en knæprotese. Dette anses for et hændelig fænomen, og giver sjældent betydende gener fra knæet.

Det er således nævnets vurdering, at overlæge ved indgrebet anvendte proteser, som er klinisk anerkendt til behandling af slidgigt lokaliseret i udelukkende det inderste ledkammer, og at han anvendte relevant kirurgisk teknik, samt at den efterladte cementrest må betragtes som et hændeligt fænomen, der ikke skyldes fejl i forbindelse med indgrebet.

Med til den samlede vurdering af om et knæproteseindgreb er udført på relevant vis hører dog ligeledes en vurdering af protesens placering på røntgenoptagelser.

På baggrund af gennemgang af de foreliggende røntgenoptagelser optaget den 21. januar 2008 er det nævnets vurdering, at knæproteserne er placeret skråt eller skævt, men det kan ikke afgøres, om placering af knæproteserne skyldes, at proteserne er indsat i denne position, eller om dette skyldes, at benene ikke er røntgenfotograferet i korrekt position.

Det er således nævnets vurdering, at det ikke er muligt på de foreliggende røntgenoptagelser at vurdere, om protesekomponenterne er placeret korrekt.

Det er på baggrund heraf samlet nævnets vurdering, at overlæge s behandling ikke er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han ved sin vurdering af røntgenoptagelserne i forbindelse med udskrivningen burde have konkluderet, at undersøgelsen ikke gav tilstrækkelig grundlag for at vurdere venstre protesens placering, hvorfor han burde have sikret sig, at der inden udskrivelsen blev foretaget nye røntgenoptagelser af begge knæ. Herved kunne den eksakte placering af proteserne være blevet vurderet og beskrevet samt udredt.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig faglig anerkendt standard ved sin behandling af den 23. januar 2008.