Klage over ikke at have fået foretaget neurologisk undersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 24. februar 2009 på neurologisk ambulatorium, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0978707

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2010

Speciale:

Neurologi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 24. februar 2009 på neurologisk ambulatorium, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


I efteråret 2008 var på neurologisk ambulatorium, Sygehus 1, fordi hun gennem cirka et halvt år havde haft gener i form af hovedpine, svimmelhed, gang-usikkerhed og sløret syn på højre øje. var først blevet udredt på Sygehus 2 med MR- og CT-scanning af hjernen, hvor der ikke blev fundet noget unormalt.

Den 13. september 2008 påviste en prøve af rygmarvsvæsken en virusbetinget hjernebetændelse, hvorimod en senere prøve viste normale forhold.

Den 15. december 2008 blev det noteret i journalen, at en neuropsykologisk undersøgelse havde vist normale forhold, og at de neuropsykologiske delfunktioner herunder hukommelsesfunktionen var helt upåfaldende.

Den 24. februar 2009 mødte på ny i neurologisk ambulatorium, Sygehus 1, hvor hun blev undersøgt af læge . Han vurderede, at s symptomer var af overvejende psykisk karakter, og han tilbød hende beroligende medicin, hvilket hun afslog.

Klagen


Der er klaget over følgende:

ikke modtog korrekt behandling af læge på neurologisk ambulatorium, Sygehus 1 den 24. februar 2009.

Det er hertil blandt andet oplyst, at blev undersøgt på grund af nedsat balance, styringsbesvær af benene, synsudfald samt kvalme, træthed og utilpashed gennem 2-3 måneder. Det er hertil anført, at lægen ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse, idet han ikke undersøgte hendes fysiske symptomer. Det er endvidere anført, at lægen stillede en forkert diagnose, idet lægen vurderede, at der var tale om symptomer af psykisk karakter, der skulle behandles med beroligende medicin.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 24. februar 2009 på neurologisk ambulatorium, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 13. november 2008, at i juni 2008 havde været indlagt på Sygehus 2 med hovedpine, svimmelhed, usikker gang og sløret syn for højre øje. Der var dengang foretaget en CT- og MR-scanning uden abnorme fund, mens der ved en prøve af rygmarvsvæsken (lumbalpunktur) var fundet et let forhøjet antal hvide blodlegemer i rygvæsken, og man havde dengang ment, at der forelå en virusinfektion. Det fremgår endvidere, at en senere lumbalpunkturer havde vist normale forhold

Det fremgår videre af journalen den 24. februar 2009, at blev undersøgt i neurologisk ambulatorium, Sygehus 1, hvor hun klagede over tiltagende svimmelhed og styringsbesvær af benene. Læge optog en sygehistorie og fandt, at der burde foretages en vippelejetest (en undersøgelse, hvor blandt andet blodtryk måles i liggende stilling og derefter i oprejst stilling ved at lejet vippes). Han vurderede desuden, at s symptomer formentlig var psykiske og tilbød beroligende medicin. Det fremgår ikke af journalen den 24. februar 2009, at læge foretog en klinisk neurologisk undersøgelse.

Nævnet har derfor lagt til grund at der ikke blev foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse af .

Nævnet har videre lagt til grund, at der forelå både en CT- og MR-scanning, en undersøgelse af evokerede potentialer (EP) samt en lumbalpunktur.

Det er nævnets opfattelse, at idet der ikke forelå en klinisk neurologisk undersøgelse af , blev hun ikke tilstrækkeligt undersøgt.

Det er videre nævnets opfattelse, at på trods af at de beskrevne undersøgelser viste normale resultater, så ville eventuelle abnorme fund ved en klinisk undersøgelse indicere behovet for yderligere undersøgelser, for eksempel fund af cerebellare udfald, der kunne være forenelige med s klager. Dette ville kunne tyde på immunologisk/toksisk påvirkning, og dette ville indicere yderligere udredning.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at de legemlige symptomer, herunder af den art som præsenterede, kunne være psykiske, men at en diagnose heraf skal indebære, at der foreligger en relevant legemlig (somatisk) udredning.

Nævnet finder herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. februar 2009 på neurologisk ambulatorium, Sygehus 1.