Klage over for sen udfærdigelse af helbredserklæring.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 4. november 2008 til brug for adoption vedrørende , jf. lægelovens § 20, stk. 1 og stk. 2.

Sagsnummer:

09F002

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 4. november 2008 til brug for adoption vedrørende <****>, jf. lægelovens § 20, stk. 1 og stk. 2.

Hændelsesforløb


, der var flyttet fra til , var den 11. august 2008 til undersøgelse hos praktiserende læge med henblik på at få udfærdiget en helbredserklæring til brug for en adoptionssag. Læge , der ikke kendte , havde forgæves forsøgt at indhente s journal fra hans tidligere læge.

Den 18. september 2008 rykkede læge forgæves den tidligere læge telefonisk for journalen.

Den 1. september 2008 blev der forgæves via EDB (EDIFACT) sendt anmodning til s tidligere praktiserende læge om fremsendelse af journalmaterialet.

Praktiserende læge sendte herefter den 19. september 2008 et almindelig postbefordret brev til s tidligere læge. Denne henvendelse blev heller ikke besvaret.

Den 1. oktober 2008 undersøgte forholdene vedrørende sin tidligere læge og konstaterede, at lægehuset ikke eksisterede længere, hvilket han informerede læge om.

rykkede flere gange læge for helbredserklæringen. På baggrund af s rykker den 22. oktober 2008 fremsendte læge en anmodning til Embedslægerne, , om fremsendelse af s journal, som han modtog på en diskette den følgende dag. Disketten indeholdt dog ikke andet end personidentifikation.

Den 5. november 2008 færdiggjorde praktiserende læge helbredserklæringen med de oplysninger, han havde fra og med resultatet af helbredsundersøgelsen den 11. august 2008. Erklæringen blev sendt til med et følgebrev, hvoraf det fremgik, at det ikke havde været muligt at fremskaffe patientjournalen fra den tidligere læge, hvorfor erklæringen var udfærdiget med de oplysninger læge havde til rådighed.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At s praktiserende læge forhalede udfærdigelsen af en helbredserklæring til brug for en ansøgning om adoption.

har hertil anført, at han var til helbredskontrol hos læge den 11. august 2008. Efterfølgende rykkede han flere gange lægen for svar, men helbredsattesten blev først udfærdiget den 10. november 2008.

2. At læge udfærdigede en helbredserklæring, som var værdiløs for .

har hertil blandt andet anført, at der ikke stod noget om hans helbred og hans personlighed i helbredserklæringen, hvorfor den ikke kunne godkendes af adoptionsmyndighederne.


Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 20, stk. 1 og stk. 2 i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 4. november 2008 til brug for adoption vedrørende .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 11. august 2008, at var til undersøgelse hos læge for at få lavet en helbredserklæring, der skulle anvendes i forbindelse med en adoptionsansøgning. var nytilmeldt i praksis, hvorfor læge den 8. august 2008 havde anmodet s tidligere læge om, at fremsende helbredsoplysninger. Resultaterne af en almindelig objektiv undersøgelse blev noteret i journalen, og det blev aftalt, at erklæringen skulle færdiggøres, når læge havde modtaget nødvendige oplysninger fra tidligere læge.

Det fremgår videre af et korrespondancebrev den 1. oktober 2008, at læge meddelte , at man to gange havde forsøgt at kontakte den tidligere læge via EDIFACT, havde skrevet til ham en gang og flere gange havde forsøgt at træffe lægen telefonisk, men at telefonnummeret formentlig var i uorden.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han i henhold til sædvanlig procedure havde forsøgt at fremskaffe journalen fra s tidligere læge, der var opført i et adresseregister over læger bosiddende i , via EDIFACT.

Det fremgår videre af udtalelsen, at s tidligere læge fortsat den 18. december 2008 var opført i lægesystemet Medicares adresseregister, uanset den 1. oktober 2008 havde konstateret, at lægen ikke havde klinik mere. Læge orienterede om, at hans praksis var lukket de følgende 2 uger, men at han ville kontakte embedslægerne umiddelbart efter ferien.

Det fremgår ligeledes af udtalelsen, at læge kontaktede Embedslægerne den 22. oktober 2008 og samme dag pr. fax fremsendte en fuldmagt fra sammen med en anmodning om at få udleveret journalmaterialet. Læge modtog den 27. oktober 2008 en diskette fra Embedslægerne , der alene indeholdt patientidentifikationsdata, men ingen journaloplysninger.

Endelig fremgår det af udtalelsen, at læge den 5. november 2008 udfærdigede erklæringen på baggrund af de foreliggende oplysninger og sendte denne til . Læge havde vedlagt et brev til , hvori han beklagede den langvarige proces samt oplyste, at det ikke havde været muligt at anvende det materiale, han havde modtaget fra embedslægerne, hvorfor han havde udfærdiget erklæringen på baggrund af de oplysninger, han havde fået fra og ud fra oplysninger fra helbredsundersøgelsen, der var gennemført den 11. august 2008. Læge opfordrede videre til at henvende sig igen, hvis oplysningerne i erklæringen ikke var tilstrækkelig, idet sagen da måtte genoptages.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en lægeerklæring er et retsgyldigt dokument, der alene må indeholde oplysninger, som lægen er bekendt med.

Det er nævnets opfattelse, at læge i forbindelse med indhentelse af oplysninger til brug for udfærdigelsen af erklæringen handlede relevant og ikke unødigt forhalede afgivelsen af erklæringen, idet han, i perioden fra 11. august til den 2. oktober 2008 ved henvendelse til s tidligere læge gentagne gange på forskellig vis, havde forsøgt at rekvirere den tidligere journal, ligesom han via Embedslægerne den 22. oktober 2008 havde forsøgt at rekvirere det tidligere journalmateriale, da det blev konstateret, at s tidligere læge ikke kunne kontaktes.

Det er videre nævnets opfattelse, at læge på relevant vis orienterede om baggrunden for, at erklæringen ikke blev udfærdiget.

Det er endelig nævnets opfattelse, at læge har udfærdiget erklæringen efter gældende retningslinier, herunder at han alene udfærdigede erklæringen med de oplysninger, som han var bekendt med.

Nævnet finder herefter på denne baggrund, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved udfærdigelsen af erklæringen af 4. november 2008.