Klage over manglende reaktion på symptomer på snoet testikel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 8. oktober 2008 på skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 6. oktober 2008 på skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans journalføring af behandlingen af den 6. og 8. oktober 2008 på skadestuen, , jf. autorisationslovens § 21.

Sagsnummer:

1080623

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 8. oktober 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 6. oktober 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 6. og 8. oktober 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 21.

Hændelsesforløb


Den 6. oktober 2008 tilså reservelæge på skadestuen, og fik oplyst, at den 5. oktober 2008 havde haft begyndende smerter i højre testikel, og i løbet af dagen følt nogen smertelindring men fortsat havde en smule ømhed.

Reservelæge undersøgte og fandt højre testikel lidt hævet men ikke specielt øm og normal lejret i pungen. Reservelæge vurderede, at der sandsynligvis var tale om, at testiklen havde været snoet, men at det ikke længere var tilfældet.

Reservelæge ordinerede indkaldelse med henblik på at vurdere, hvorvidt det kunne være relevant at fiksere s testikel, så der ikke længere var risiko for, at den kunne sno sig.

Den 8. oktober 2008 så reservelæge igen på skadestuen. Reservelæge fandt, der var spor af blod i urinen, bitestiklen var øm og hele testiklen hævet. Derfor vurderede han, der var tale om en betændelse af bitestiklen, som havde spredt sig til testiklen og ordinerede antibiotisk behandling.

Den 20. oktober 2008 fik ved skanning konstateret manglende blodtilførsel til højre testikel og fik samme aften bortopereret denne.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne den 6. og den 8. oktober 2008 på skadestuen, .

Det er hertil oplyst, at den 6. oktober 2008 henvendte sig til skadestuen, , idet han havde en hævet højre testikel og store smerter. Det er anført, at lægen oplyste, at smerterne og hævelsen formentlig skyldtes manglende blodtilførsel på grund af en snoet testikel, og at ikke blev skannet men vejledt om, at han ville modtage en indkaldelse til nærmere undersøgelse, samt at det blev noteret, at der blev opstartet antibiotisk behandling, selvom dette ikke var tilfældet. Det er videre oplyst, at endnu engang henvendte sig på skadestuen, , den 8. oktober 2008, da smerterne på dette tidspunkt var så stærke at smertestillende medicin ingen effekt havde. Det er hertil anført, at den undersøgende læge konstaterede, at der var tilstødt betændelse og ordinerede penicillin Rexithromycin 150 mg, men at ikke blev skannet. Det er videre anført, at penicillinkuren ikke hjalp, hvorfor kontaktede egen læge, som henviste til speciallæge, hvor den 20. oktober 2008 ved skanning fik konstateret manglende blodtilførsel til højre testikel og samme aften fik bortopereret højre testikel.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 8. oktober 2008 på skadestuen, .

Reservelæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 6. oktober 2008 på skadestuen, .

Reservelæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 21 ved sin journalføring af behandlingen af den 6. og 8. oktober 2008 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. marts 2007, at havde haft smerter i testiklerne og var undersøgt på kirurgisk afdeling, , hvor han bl.a. fik lavet en ultralydsskanning af sine testikler, som viste normale forhold. Ligeledes er det oplyst i journalen, at tidligere havde haft ca. 5 lignende tilfælde af smerte i testiklerne over de sidste 2-3 år.

Det fremgår af journalen den 6. oktober 2008, at blev undersøgt af reservelæge på skadestuen, . havde haft smerter i højre testikel siden dagen før. Ved undersøgelse fandt reservelæge , at højre testikel var en smule hævet men ikke øm. Testiklen var beskrevet som normalt lejret i pungen. Reservelæge vurderede, at
testiklen sandsynligvis havde været snoet, men at det ikke længere var tilfældet.

Det fremgår videre af journalen den 6. oktober 2008, at reservelæge bad om at henvende sig igen på skadestuen, såfremt smerterne kom tilbage og ordinerede indkaldelse til urologisk ambulatorium, , med henblik på eventuel fastsyning af s testikler, således at der ikke længere var risiko for, at de kunne dreje omkring.

Det er nævnets vurdering, at reservelæge foretog en relevant undersøgelse af og på relevant vis henviste til urologisk afdeling, , med henblik på nærmere undersøgelse og behandling.

Det er på baggrund af ovenstående henvisning nævnets vurdering, at det den 6. oktober 2008 ikke var nødvendigt at foretage en supplerende ultralydsskanning af testiklerne.

Nævnet finder herefter, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. oktober 2008 på skadestuen, .

Klager har i sin klage anført, at det fremgår af journalen, at blev sat i antibiotisk behandling den 6. oktober 2008, og at det ikke fremgår af journalen, hvilken antibiotisk behandling eller hvilken dosis der blev ordineret den 8. oktober 2008.

Det fremgår ikke af skadejournalen den 6. oktober 2008, at blev sat i antibiotisk behandling.

Det fremgår derimod af skadejournalen den 8. oktober 2008, at blev sat i antibiotisk behandling med Surlid 150 mg x 5 dagligt i 10 dage.

Nævnet finder ikke anledning til at tilsidesætte journalens oplysninger om det passerede.

Det fremgår af journalen den 8. oktober, at atter henvendte sig på skadestuen, , idet han fortsat havde smerter i højre testikel med nogen forværring. Reservelæge undersøgte og fandt, at højre testikel var mere hævet og fandt samtidig ømhed af bitestiklen (epididymis) men vurderede, at der var fortsat normal lejring af testiklen i pungen. Der blev fundet spor af blod i urinen.

Det er nævnet vurdering, at reservelæge foretog en relevant undersøgelse af .

Det fremgår videre af journalen den 8. oktober 2008, at der var tydelig ømhed ved bitestiklen, men at reservelæge ikke havde mistanke om snoning (torsion) af testiklen eller en byld i pungen (absces).

Det fremgår af reservelæge s udtalelse til sagen, at han vurderede, der var tale om en betændelse af bitestiklen, som havde spredt sig til testiklen, og at s smerter 2 dage tidligere havde været denne betændelse, der havde været under udvikling. Han ordinerede derfor et Makrolid antibioticum men tog ingen blodprøver.

Det følger af journalen den 8. oktober 2008, at reservelæge satte i antibiotisk behandling med Surlid 150 mg x 2 dagligt i 10 dage, idet han vurderede, at det drejede sig om en betændelsestilstand i bitestiklen (epididymidis acuta).

Nævnet kan oplyse, at ved betændelsestilstande i bitestiklen vil man se påvirkning af infektionstal i blodprøver (C-reaktivt protein, leukocytter).

Det er nævnets vurdering, at disse blodprøver kunne have støttet den kliniske diagnose, hvorfor reservelæge burde have foretaget disse.

Reservelæge har i sit partshøringssvar anført, at han i den pågældende situation ikke var i tvivl om sin kliniske vurdering i henhold til afdelingens gældende instruks for torsio testis, hvor ultralydsdiagnostik ikke var indiceret. Desuden handlede han i henhold til afdelingens almene praksis vedrørende patienter med afebril epididymit.

Det fremgår af urologisk vademecum fra urologisk afdeling, , under skrotale lidelser, at torsio testis må mistænkes hos alle <25 år med pludselig opståede smerter i pungen (skrotum). Kan mistanken ikke frafaldes, bør man konferere med en ældre kollega, og patienten bør omgående undersøges (eksploreres) i fuld bedøvelse (universel anæstesi). Der kan anvendes ultralydsskanning med doppler, som dog ikke må have opsættende virkning i forhold til en operation. Differentialdiagnoserne er blandt andet brok (hernie), betændelse i en bitestikel (epididymitis), en tumor i testiklen (testis) og drejning af en testikel (torkveret appendicis testis).

Det er nævnets opfattelse, at det netop var disse differentialdiagnoser, som reservelæge kunne være kommet nærmere ved en akut/subakut ultralydsskanning af .

Det er videre nævnets vurdering, at reservelæge burde have bestilt en akut utralydsskanning af pungen med henblik på at afklare, om det drejede sig om en akut snoning af testiklen, en byld i pungen eller en betændelsestilstand i bitestiklen.

Det fremgår desuden af urologisk vademecom fra urologisk afdeling, , at man hos patienter med epididymit ved yngre mænd < 35 år anbefaler at sende en urin til påvisning af klamydia og foretager en podning for gonoré (GK). Endvidere anbefaler man en behandling med tablet Zitromax 1 g x 1 i 3 dage samt en forklaring til patienten.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge måtte mistænke en epididymit/absces/orkit, idet han påbegyndte antibiotisk behandling af . Der var således differentialdiagnostiske problemstillinger, som ikke var klarlagt.

Det er nævnets vurdering, at s tilstand den 8.oktober 2008 var forværret i henhold til hans første henvendelse den 6. oktober 2008, og at reservelæge burde have foretaget supplerende undersøgelser for at komme diagnosen nærmere.

Nævnet finder herefter, at reservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. oktober 2008 på skadestuen, .