Klage over, at familie selv skulle arrangere hjemtransport til alvorligt syg patient, der ikke var dækket af rejseforsikring

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende for hendes behandling af i perioden fra den 6. til den 8. april 2010 i sin klinik, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1188124

Offentliggørelsesdato:

12. april 2012

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 6. til den 8. april 2010 i sin klinik, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling hos praktiserende læge i perioden fra den 25. marts til den 14. april 2010.

Det er hertil blandt andet anført, at læge ved manglende henvisning til Sygehus 1 samt hjælp til at formidle øvrige relevante medicinske oplysninger, har udvist manglende ansvar samt omsorgssvigt.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

Den 25. marts 2010 faldt om med hjertestop under en ferie i udlandet.

Hun blev genoplivet og indlagt på et hospital i udlandet, hvor hun blev lagt i kunstig koma i respirator. var ikke dækket af en rejseforsikring, hvorfor familien selv skulle sørge for hjemtransport, der fandt sted den 11. april 2010. afgik ved døden på Sygehus 1 den 14. april 2010.

 

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 6. april 2010 havde s familie kontakt med praktiserende . s svigerfar blev telefonisk orienteret om muligheden for hjælp via SOS.

Den 7. april 2010 kontaktede svigerfaderen atter og orienterede om, at der ikke var tegnet rejseforsikring, samt at de ikke havde økonomi til hjemtransporten. blev oplyst om, at hospitalet i udlandet skulle sende journalen til hende, som derefter ifølge svigerfaderen skulle arrangere hjemtransporten.

tog derefter kontakt til SOS og blev orienteret om, at familien selv ville arrangere hjemtransport. fandt, at hun ikke kunne tage ansvaret for hjemtransporten, og hun oplyste familien om, at de måtte tage kontakt til SOS igen. Hun anførte videre, at hun ikke havde kompetence til at arrangere modtagelse på et dansk sygehus, og hun kunne ikke tage stilling til de medicinske behov måtte have. Hun bad derfor s ægtefælle om selv at kontakte overlægen på medicinsk afdeling, Sygehus 2, som så måtte vurdere, om det var der eller på Sygehus 1, indlæggelsen skulle foregå.

I brev af den 3. april 2011 har svigerfaderen anført, at det er fuldstændigt forkert, at der har været forventninger eller udtrykt ønske om, at skulle arrangere hjemtransporten. Derimod havde familien behov for hjælp til videreformidling af oplysninger og formidling af kontakt mellem det spanske sygehus og det danske sygehusvæsen. med mange års erfaring som praktiserende læge måtte formodes at vide bedre end s familie til hvem og hvordan, man kunne henvende sig i systemet.

Den 8. april 2010 kontaktede s svigerfader igen , idet han ønskede at faxe den spanske journal til hende, således at hun kunne videreformidle denne til den relevante afdeling, når de vidste, hvilken afdeling det blev. indskærpede over for svigerfaderen, at det ikke var hende, der skulle formidle kontakten, men at det måtte gå igennem det spanske hospital, som skulle overføre til et dansk sygehus.

Det fremgår af udtalelse af den 2. september 2010, at hun under de givne omstændigheder ikke havde mulighed for at have indsigt i s medicinske tilstand, eller på nogen måde at informere en dansk sygehusafdeling om sygdom eller behandling.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at alle arrangementer i forbindelse med hjemtransport og efterfølgende indlæggelse på et dansk sygehus sædvanligvis foretages af en dansk alarmcentral, og ikke af den praktiserende læge. Alarmcentralen råder over ekspertisen i sådanne situationer, har kontakterne og erfaringen, mens en dansk praktiserende læge sædvanligvis intet kendskab har til de problemer, der måtte opstå i forbindelse med en sådan overførsel.

Det kan endvidere oplyses, at det er normal praksis, at det udenlandske hospital kommunikerer direkte med det danske hospital i sager af denne art. Kontakt formidles af alarmcentralen, og den praktiserende læge har derfor normalt ingen rolle i denne forbindelse.

Disciplinærnævnet finder på dette grundlag, at ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 6. til den 8. april 2010.