Klage over udlevering af substitutionspræparat

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere farmakonom A for hendes behandling af recept til den 12. marts 2011 på Apotek 1.Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere farmakonom B for hendes behandling af recept til den 12. marts 2011 på Apotek 2.

Sagsnummer:

1292502

Offentliggørelsesdato:

15. maj 2013

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Faggruppe:

Farmakonomer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere farmakonom A for hendes behandling af recept til <****> den 12. marts 2011 på Apotek 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere farmakonom B for hendes behandling af recept til <****> den 12. marts 2011 på Apotek 2.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling på Apotek 1, den 12. marts 2011.

2. At ikke modtog en korrekt behandling på Apotek 2, den 12. marts 2011.

har til begge klagepunkter blandt andet anført, at der på recepten var anført medici-nen Mandolgin og tillige var anført, at der ikke skulle udleveres substitutionspræparat, men at der alligevel blev udleveret et substitutionspræparat.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen. 

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt
Den 10. marts 2011 udstedte s praktiserende læge en recept på smertestillende medi-cin Mandolgin. På recepten blev der endvidere anført ”ikke substitution”.

Recepten fra blev faxet ind til Apotek 1, da der var problemer med EDI-systemet i .

Farmakonom A ekspederede den 12. marts 2011 recepten på Apotek 1, og pakkede Tramadol og ikke Mandolgin, som var anført på recepten, til . Medicinen skulle køres fra Apotek 1, ud til Apotek 2, hvor kunne afhente den.

Farmakonom A har i sin udtalelse til sagen oplyst, at hun ikke husker den konkrete ekspediti-on, men at der var travlt den pågældende dag, og at det bliver prioriteret at sende smertestil-lende med ud i spidsbelastninger. Af farmakonom As udtalelse fremgår det endvidere, at det er mest sandsynligt, at hun i farten har overset, at der stod ”ej s” på recepten, og at hun har ekspederet det billigste præparat. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at farmakonom A også foretog anden kontrol, da person nummer 2 i recepturen hjalp til ude i skranken.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at bivirkningerne ved den aktive substans i to substitutions-præparater vil være de samme. To substitutionspræparater kan imidlertid indeholde forskellige hjælpestoffer, som hos nogle få patienter kan medføre forskel i bivirkningerne ved anvendelse af det ene substitutionspræparat frem for det andet. 

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det af bekendtgørelse om recepter af den 20. februar 2007 fremgår, at der ved udlevering af receptpligtig medicin ikke må ske substitution af det ordine-rede lægemiddel med et andet lægemiddel, når der på recepten er anført ”Ej S”. 

Det er disciplinærnævnets vurdering, at det ikke var i overensstemmelse med normen for al-mindelig anerkendt faglig standard, at farmakonom A pakkede og sendte præparatet Tramadol i stedet for det ordinerede præparat Mandolgin, idet der på recepten var anført ”ikke substitu-tion”.

Disciplinærnævnet finder på denne baggrund, at farmakonom A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin ekspedition af recept til den 12. marts 2011 på Apotek 1.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt
Den 12. marts 2011 henvendte sig i Apotek 2 for at få udleveret sin medicin. Farmakonom B ekspederede og udleverede præparatet Tramadol.

Klager har til sagen oplyst, at han den 12. marts 2011 ved udleveringen af Tramadol ikke fik information om, at han havde fået udleveret et kopipræparat. Han har endvidere oplyst, at han den 9. april 2011 hentede Mandolgin på Apotek 2, hvor han oplyste ekspedienten om sine gener i forbindelse med indtagelse af Tramadol, og at det samme dag fra Apotek 1 blev tilbudt at refundere den forkert udleverede medicin. Klager har oplyst, at han afslog dette og bad om en beskrivelse af hændelsesforløbet.

Det fremgår af farmakonom Bs udtalelse til sagen, at hun ved udleveringen af medicinen den 12. marts 2011 opdagede, at der fra Apotek 1 var sendt et substitutionspræparat og ikke Mandolgin, selvom der på recepten stod ”ikke substitution”. Det fremgår endvidere af farmakonom Bs udtalelse til sagen, at hun gjorde opmærksom på fejlen, og at hun ville sende den sendte medicin retur til Apotek 1, så han kunne få Mandolgin med den næste leverance fra Apotek 1. Det fremgår yderligere af farmakonom Bs udtalelse til sagen, at oplyste, at det var lige meget, at det var et kopiprodukt, og at han ønskede at få medicinen med hjem. Endelig fremgår det af farmakonom Bs udtalelse til sagen, at hun mange gange tidligere har fået oplyst fra , at de anfører ”ikke substitution” efter patientens ønske, og at det ikke er noget de ellers praktiserer, hvorfor hun udleverede præparatet Tramadol til .

Der er således modstridende oplysninger i sagen om, hvorvidt den 12. marts 2011 blev informeret om, at han fik udleveret et kopipræparat, og om han derefter valgte at få det udleveret.  

Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Disciplinærnævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da disciplinærnævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reakti-on, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.
 
Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at farmakonom B handlede un-der normen for almindelig anerkendt standard ved sin information til i forbindelse med udlevering af den receptordinerede medicin den 12. marts 2011.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det af bekendtgørelse om recepter af den 20. februar 2007, at en recept ikke må ekspederes, medmindre der ikke er nogen berettiget tvivl om, hvilket indhold receptudstederen har ønsket at give recepten. Det fremgår endvidere, at apoteket hurtigst muligt skal underrette receptudstederen, hvis der udleveres et andet lægemiddel end det ordinerede.
 
Det er disciplinærnævnets opfattelse, at disse bestemmelser indebærer, at der inden udleve-ring af et substitutionspræparat skal tages kontakt til receptudstederen, hvis der på trods af, at recepten er påført ”Ej S”, ønskes udlevering et substitutionspræparat.
 
Det er disciplinærnævnets vurdering, at farmakonom B burde have kontaktet receptudstede-ren inden udlevering af substitutionspræparatet til den 12. marts 2011 med henblik på afklaring af receptudstederens stillingtagen til udlevering af et substitutionspræparat.

På denne baggrund finder disciplinærnævnet, at farmakonom B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udlevering af medicin til den 12. marts 2011 på Apotek 2.