Klage over manglende kontrol efter oplægning af spiral

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi for hans behandling af den 8. og 9. november 2011 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

129813

Offentliggørelsesdato:

15. maj 2013

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi <****> for hans behandling af <****> den 8. og 9. november 2011 i sin klinik, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

At ikke modtog en korrekt behandling hos speciallæge i gynækologi ved konsultation den 8. november 2011.

har anført, at hun fik anlagt en kobberspiral, men at hun senere samme dag fik stærke vedvarende smerter i underlivet. Det er videre anført, at spiralen ved en efterfølgende CT-scanning blev set udenfor livmoderen og måtte fjernes ved en kikkertoperation. 

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen. 

Den 8. november 2011 var til konsultation hos speciallæge i gynækologi . Hun var henvist af sin praktiserende læge, fordi der hos denne tidligere havde været komplikationer ved en tilsvarende procedure. Ved henvendelsen foretog speciallægen en gy-nækologisk undersøgelse, der viste naturlige forhold. Der blev efterfølgende lagt lokalbedøvelse i livmoderhalsen, som blev udvidet, og herefter blev spiralen lagt op. Trådene blev klippet ved 3 cm, og spiralens beliggenhed blev kontrolleret med ultralyd.

Det fremgår af klagen, at på vej hjem fra klinikken fik stærke smerter i underlivet, men at hun accepterede dette på grund af en forventning om, at en spiraloplæggelse kunne medføre kortvarige smerter. Da smerterne fortsatte næste dag, kontaktede speciallæge s klinik og fik besked på at give det lidt mere tid. Det fremgår videre af klagen, at hun senere på dagen den 9. november 2011 via lægevagten blev henvist til en gynækologisk afdeling på et sygehus, hvor man ikke kunne lokalisere spiralen ved den gynækologisk undersøgelse, selvom der også blev udført ultralydsskanning. Først ved en CT-skanning blev spiralen fundet i bughulen til venstre for livmoderen. Spiralen blev herefter fjernet med kikkertoperation gennem bugvæggen.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en oplæggelse af en spiral normalt er et enkelt indgreb, som beherskes af flertallet af de alment praktiserende læger. Nogle læger har fravalg dette indgreb og henviser direkte til en speciallæge i gynækologi, men ellers er det sædvane at henvise patienten til en speciallæge i gynækologi, hvis der tidligere har været problemer, eller der er grund til at forvente vanskeligheder. Risikoen ved en oplæggelse af en spiral er, at lægen enten ikke kan indføre spiralen eller fejlagtigt får anbragt den andre steder end i livmoderhulen, typisk i livmodervæggen eller perforerer livmodervæggen, så spiralen havner i bughulen udenfor livmoderen.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at en speciallæge i gynækologi må forventes at være væsentlig mere trænet i indgrebet, samt at speciallægen især ved hjælp af ultralydsskanning har væsentlige bedre muligheder for at bedømme de anatomiske forhold. Desuden kan speciallægen, hvis det er nødvendigt på grund af snævre forhold i livmoderhalsen og/eller på grund af smerter ved oplægning, supplere med lokalbedøvelse og eventuelt udblokning af livmoderhalsen. 

Disciplinærnævnet kan ligeledes oplyse, at man efter oplægningen af en spiral kan vælge at bekræfte spiralens beliggenhed i livmoderhulen med ultralydsskanning. Dette er ikke påkrævet, med mindre der har været problemer medførende usikkerhed om, hvorvidt spiralen er placeret korrekt.

Disciplinærnævnet kan endvidere oplyse, at en spiral normalt ikke kan vandre eksempelvis fra livmoderhulen gennem livmodervæggen og ud i bughulen, men at spiralen primært er anbragt, hvor den befinder sig. Dette betyder, at såfremt en spiral efter oplægning bliver påvist i bughulen, så er spiralen blevet fejlagtigt placeret i forbindelse med oplægningen.

Det er på baggrund heraf disciplinærnævnets vurdering, at den spiral, speciallæge lagde på den 8. november 2011, ikke blev placeret korrekt, idet det dagen efter ved en CT-skanning og kikkertoperation blev konstateret, at spiralen var beliggende i bughulen. 

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at en spiral ved et uheld kan placeres forkert. 

Det er videre disciplinærnævnets vurdering, at speciallæge burde have erkendt den fejlagtige placering allerede ved den kontrollerende ultralydsskanning samme dag.

Det er endvidere disciplinærnævnets vurdering, at i forlængelse af sin telefoniske henvendelse den 9. november 2011 burde have været tilbudt at komme til undersøgelse på klinikken, hvor den fejlagtige placering af spiralen, burde have været opdaget.

Disciplinærnævnet finder herefter, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. og 9. november 2011.