Klage over behandling med smertestillende medicin

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de plejehjemsassistenter, der var involveret i behandlingen af i perioden fra september 2007 til januar 2008 på . Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de social- og sundhedsassistenter, der var involveret i behandlingen af i perioden fra september 2007 til januar 2008 på . Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra september 2007 til januar 2008 på , da sygeplejerskerne ikke har overtrådt autorisationslo-vens § 17.

Sagsnummer:

12F004

Offentliggørelsesdato:

15. november 2012

Faggruppe:

Social- og sundhedsassistenter, Sygeplejersker, Plejehjemsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de plejehjemsassistenter, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra september 2007 til januar 2008 på <****>. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de social- og sundhedsassistenter, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra september 2007 til januar 2008 på <****>. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra september 2007 til januar 2008 på <****>, da sygeplejerskerne ikke har overtrådt autorisationslo-vens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling af personalet på i perioden fra september 2007 til januar 2008.

Det er hertil anført, at i september 2007 havde ondt i sin højre fod, hvilket hun fortalte personalet på plejehjemmet , og i den forbindelse bad hun flere gange forgæves om lægebesøg. Det er videre anført, af s niece i oktober 2007 kontaktede personalet på plejehjemmet for at få en læge til at undersøge , hvilket efterfølgende blev imødekommet, og fik Penicillin. Hertil er det anført, at havde mange smerter og ikke fik ordentlig smertebehandling. Endvidere er det anført, at s niece i januar 2008 kontaktede personalet på og bad om, at blev smertelindret og tilset af en læge, idet havde det dårligt og formentlig havde væske i lungerne. Endelig er det anført, at blev indlagt på den 15. januar 2008, og at hun den 24. januar 2008 fik amputeret højre ben.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

, der havde været beboer på siden 2002, led af slidgigt, for lavt stofskifte, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk samt diabetes type 2, og havde fået amputeret venstre underben. , der var fuldt orienteret og åben for kontakt og kommunikation, udviklede tiltagende problemer med kredsløbet i det højre ben, der var rødt og hævet, og af og til smertede.

Af oplysninger til sagen fra den demens- og sygeplejeansvarlige på fremgår det, at s observationer med henblik på behov for tilkald af læge samt smertebehandling i perioden fra september 2007 til januar 2008 blev varetaget både af plejehjemsassistenterne A og B, social- og sundhedsassistenterne A1, B1, C1, D1, E1 og F1, samt sygeplejerskerne 1, 2 og 3.

Begrundelse for afgørelse af klagen

Tilkald af læge

Den 29. oktober 2007 observerede personalet, at var meget rød på højre hæl, tæer og lidt op ad foden, og at hun havde smerter, så hun knap kunne støtte på foden. blev tilset af lægen den 30. oktober 2007, og frem til januar 2008 var der kontakt til læge i forbindelse med ordination af antibiotika den 20. november og den 2. november 2010. Egen læge tilså den 22. november 2010. Ved kontakt til læge den 14. december 2007 blev henvist til sårambulatoriet, hvor hun blev tilset den 2. januar 2008. Der var kontakt til læge igen den 4. og 15. januar samt den 16. januar 2008, hvor blev indlagt. 

Det fremgår af udtalelsen til sagen fra plejehjemsassistent A, at der ikke var indikation for at tilkalde læge før den 29. oktober 2007, hvor havde symptomer vedrørende højre fod. Det fremgår videre, at siden flyttede ind på , har hun selv taget kontakt til sin læge, når hun havde behov for det.

Det er nævnets vurdering, at de involverede plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker på relevant vis først den 29. oktober 2010 vurderede, at der var indikation for, at skulle tilkalde læge.

Det er videre nævnets vurdering, at de involverede plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker på relevant vis sikrede, at s egen læge blev inddraget i forløbet frem til januar 2008, og at lægen blev tilkaldt, når dette var indikeret ud fra personalets observationer og/eller efter ønske af .

Nævnet finder på denne baggrund, at de plejehjemsassistenter, der var involveret i behandlingen af handlede fagligt korrekt i forbindelse med tilkald af læge til i perioden fra september 2007 til januar 2008.

Nævnet finder på denne baggrund, at der social- og sundhedsassistenter, der var involveret i behandlingen af handlede fagligt korrekt i forbindelse med tilkald af læge til i perioden fra september 2007 til januar 2008.

Nævnet finder på denne baggrund, at de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med tilkald af læge til i perioden fra september 2007 til januar 2008.

Smertebehandling

Det fremgår af udtalelsen til sagen fra plejehjemsassistent A, at personalet i perioden fra september 2007 til januar 2008 dagligt talte med om smerter og smertebehandling.

Der var ordineret to smertestillende præparater i form af det morfinlignende præparat Dolol og gigtmidlet Brufen efter behov (p.n.) max 3 gange dagligt. I perioden fra september 2007 til januar 2008 blev der kun udleveret Brufen til smertelindring. For yderligere afhjælpning af s oplevelse af smerter blev hun lejret i sengen, så benet blev trykaflastet, og der blev i samarbejde med plejehjemmets terapeuter lagt en luftmadras i sengen.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra plejehjemsassistent A og social- og sundhedsassistent A1, at havde en opfattelse af, at hun ikke kunne tåle Dolol. ønskede ikke behandling med Dolol, hvorfor der i perioden fra september 2007 til januar 2008 kun blev udleveret Brufen til smertedækning. Egen læge blev spurgt om et alternativt forslag til smertebehandling, hvilket der ikke var.

Nævnet kan oplyse, at de enkelte boliger i et plejecenter er at opfatte som borgerens eget hjem. Borgeren er derfor fuldt selvbestemmende, og man kan således ikke fortage sig ting i hjemmet, som borgeren ikke har givet sit samtykke til, hvilket fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger af den 20. december 2007. Det fremgår videre af vejledningen, at en sundhedsperson som udgangspunkt er forpligtet til at følge en voksen habil beboers ønsker i forbindelse med beslutningen, om en tilbudt behandling skal iværksættes eller ej, eller om en allerede iværksat behandling skal ophøre. Det gælder både, når beboerens sygdom er relativ harmløs, og i den situation, hvor behandling er livsnødvendig. Det fremgår videre af Sundhedsstyrelsens vejledning, at før en beboer giver samtykke, skal den pågældende have den nødvendige information om sygdommen og behandlingsmulighederne. Informationen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om sygdomstilstand, behandlingsmuligheder, risici og bivirkninger m.v. Informationen skal være forståelig og skal gives på en hensynsfuld måde.

Nævnet kan videre oplyse, at såfremt en beboer ikke ønsker at tage den ordinerede medicin, kan plejepersonalet ikke tvinge vedkommende til det. Man skal i stedet forklare vigtigheden af den pågældende medicin, og såfremt beboeren stadig ikke ønsker at indtage medicinen, skal denne tilbyde igen senere.

Det er nævnets vurdering, at de involverede plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker på relevant vis udleverede smertestillende medicin i form af Brufen efter ønske fra , der var habil i forhold til varetagelse af egne helbredsmæssige forhold.

Det er endelig nævnet vurdering, at det på relevant vis blev vurderet, at der ikke var indikation for ændringer i udleveringen af den smertestillende medicin, idet selv gav udtryk for, at den udleverede medicin have den ønskede effekt.

Nævnet finder på denne baggrund, at de plejehjemsassistenter, der var involveret i behandlingen af handlede fagligt korrekt i forbindelse med s smertebehandling i perioden fra september 2007 til januar 2008.

Nævnet finder på denne baggrund, at de social- og sundhedsassistenter, der var involveret i behandlingen af handlede fagligt korrekt i forbindelse med s smertebehandling i perioden fra september 2007 til januar 2008.

Nævnet finder på denne baggrund, at de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med s smertebehandling i perioden fra september 2007 til januar 2008.