Lægens ansvar ved hjælpepersonalets undersøgelser af patienter

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere almen praktiserende læge for hendes behandling af den 16. november 2011 i sin klinik, da hun har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere almen praktiserende læge for journalføringen af den behandling, som modtog den 16. november 2011, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 21.

Sagsnummer:

144801

Offentliggørelsesdato:

16. december 2014

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere almen praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 16. november 2011 i sin klinik, da hun har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere almen praktiserende læge <****> for journalføringen af den behandling, som <****> modtog den 16. november 2011, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 21.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling hos læge , Klinik , den 16. november 2011.

har blandt andet anført, at han havde smerter i brystet, men at dette ikke blev undersøgt. har videre anført, at han blev undersøgt af en klinikassistent og ikke af en læge. har ligeledes anført, at han fik udskrevet penicillin (Primcillin) mod bihulebetændelse, selvom han ved undersøgelsen havde fået konstateret halsbetændelse.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Behandling

Den 16. november 2011 var til undersøgelse på klinik . blev af en klinikassistent podet i halsen og fik konstateret streptokokbakterieinfektion, og der blev udskrevet penicillin (Primcillin) herfor.

Det fremgår af udtalelse fra læge af 15. juli 2012, at var til undersøgelse for halsbetændelse, og at klinikassistenten konfererede med læge vedrørende undersøgelsesresultat, behandling og ordination.

Videre fremgår det af udtalelse fra læge af 15. juli 2012, at penicillinordinationen var for halsbetændelse, og at det var tale om en tastefejl, at der kom til at stå for bihulebetændelse i den udskrevne ordination.

Disciplinærnævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der var ordineret smalspektret penicillin i korrekt dosis for behandling af halsbetændelse.

Det er dog disciplinærnævnets vurdering, at behandlingen som modtog i læge s klinik den 16. november 2011 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Disciplinærnævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at alene blev undersøgt af en klinikassistent. Det er disciplinærnævnets opfattelse, at det er en lægelig opgave ved klinisk undersøgelse at vurdere, hvilken undersøgelse og behandling, der er nødvendig, når en patient som i dette tilfælde henvender sig med symptomer på en akut infektion. Det er endvidere disciplinærnævnets opfattelse, at det ikke er patientens opgave ved henvendelse til lægeklinik at vurdere, hvilken fagperson der er bedst til at vurdere patientens symptomer.

Videre har disciplinærnævnet lagt vægt på, at den udførte undersøgelse ikke var tilstrækkelig den kliniske problemstilling taget i betragtning. En patient som henvender sig med symptomer på akut infektion skal undersøges for forandringer i blandt andet ører, hals og lunger, således at eventuelle efterfølgende relevante kliniske undersøgelser kan udføres.

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 16. november 2011 hos læge , Klinik , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Journalføring

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1 skal læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere føre patientjournaler over deres virksomhed. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler herom.

Det fremgår af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006, at læger er forpligtigede til at føre patientjournal. Videre fremgår det af § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006, at det påhviler en læge, som benytter medhjælp ved udøvelsen af virksomheden, at drage omsorg for at behandling, der på den pågældende sundhedspersons ansvar udføres af medhjælpen, bliver journalført.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at der ikke blev udført en tilstrækkelig journalføring vedrørende behandlingen af 16. november 2011 hos læge , Klinik .

Disciplinærnævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen, hvilke symptomer henvendte sig med.

Videre har disciplinærnævnet lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen hvilke kliniske observationer, der lå til grund for ordination af antibiotika, udover en positiv laboratorieprøve, som påviste bakterier (strep. A).

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn finder på den baggrund, at journalføringen af den behandling, som modtog den 16. november 2011 hos læge , Klinik , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.