Mangelfuld undersøgelse af skade på læbe og tænder

Vagtlæge får kritik for ikke at foretage en røntgenundersøgelse af bløddele og læben for at udrede for manglende tandfragmenter, inden et sår på læben blev lukket.

Sagsnummer:

21DNU34

Offentliggørelsesdato:

3. maj 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • vagtlæge (aut. ID ), Lægevagten i Region , for behandlingen den juli 2020.

Det betyder, at vagtlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge hos Lægevagten i Region , den 6. juli 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en tilstrækkelig og relevant undersøgelse og behandling.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. juli 2020 var 77-årige ved Lægevagten i Region , idet hun var faldet i hjemmet, hvorfor hun havde flækket to tænder og havde skader på underlæben. Vagtlæge optog sygehistorie og limede hendes underlæbe.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at faldt og slog nogle fortænder i stykker, hvorfor hun kontaktede Lægevagten den 6. juli 2020, hvor hun blev tilset af vagtlæge , og at der ved konsultationen ikke blev foretaget tilstrækkelige undersøgelser, idet vagtlægen limede læben og konstaterede, at hun havde en dækkende tetanusvaccine fra 2016. Der burde være foretaget yderligere undersøgelse af læben, mundhulen og kranium, herunder tændernes sammenbid og områdets bløddele ved en røntgenundersøgelse af bløddele og læben, for at udrede for de manglende tandfragmenter, inden såret på læben blev lukket og for at sikre, at der ikke var sket yderligere skade på kraniet inklusiv kæben.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at ved brud på tænder i forbindelse med traumer mod ansigt, tænder eller mundhule skal der redegøres for eventuelt manglende tandfragmenter, inden sår på læber eller andre bløddele lukkes. Dette kan ikke gøres tilstrækkeligt ved inspektion af sår ved synets vejledning eller ved objektiv undersøgelse, men bør suppleres med røntgenundersøgelse af relevante bløddele.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. juli 2020 hos Lægevagten i Region .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed