Resultatet af prøvesvar må ikke sendes over SMS

Praktiserende læge får kritik for at have videregivet oplysninger om svar på patientens covid-19 test via SMS

Sagsnummer:

21DNU43

Offentliggørelsesdato:

14. juni 2021

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Praktiserende læge (aut. ID ) for brud på sin tavshedspligt.

Det betyder, at praktiserende læge har handlet i strid med sundhedsloven.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over:

  • at praktiserende læge har brudt sin tavshedspligt den 28. september 2020 ved, at lægen kontaktede s mand, som hun var separeret fra og ikke havde boet sammen med i årevis, og oplyste ham om hendes positive coronatest.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

Praktiserende læge kontaktede den 28. september 2020 via en SMS-besked, hvori han orienterede hende om, at hendes coronatest var positiv. Hun og hendes nærmeste skulle derfor isoleres i hjemmet frem til to døgn efter, at symptomerne var forsvundet. Hun skulle smitteopspore tætte kontakter i en periode op til 10 dage før symptomdebut, ligesom tætte kontakter, der ikke var syge, skulle podes på ny på 3. og 5. dag.

Senere samme dag prøvede klinikken at kontakte for at sikre, at hun havde modtaget SMS-beskeden. Det viste sig, at telefonnummeret tilhørte eksmanden.

Det fremgår af klagen, at var separeret fra eksmanden, og at hun ikke havde boet sammen med ham i årevis.

Praktiserende læge har oplyst, at han benyttede det telefonnummer, som selv havde oplyst. Hun havde ikke oplyst ham om separationen eller om fraflytningen fra ægtefællen. Han havde forsøgt at ringe forinden, og da der ikke blev svaret på opkaldet, skønnede han, at hensynet til hendes helbred og hensynet til smitterisikoen i samfundet gjorde, at det var nødvendigt at orientere hende via en SMS-besked. Herefter ringede hendes nye samlever tilbage og korrigerede oplysningerne.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundheds-personer og træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger. Det står i sundhedslovens § 40.

En sundhedsperson kan ifølge sundhedslovens § 43, stk. 1, give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke. Et samtykke skal ifølge sundhedslovens § 44 være skriftligt.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, uden patientens samtykke. Det står i § 43, stk. 2, nr. 2, at videregivelse uden samtykke kan ske, når videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Videregivelse af helbredsoplysninger via SMS er generelt en usikker videregivelsesmåde, blandt andet fordi der er stor risiko for, at andre end patienten vil kunne se oplysningerne. Hvis det er nødvendigt at anvende SMS, skal der kun skrives helt nødvendige oplysninger, og under ingen omstændigheder fortrolige oplysninger.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge for at have givet oplysninger om til hendes eksmand.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at oplysningen om positiv coronatest er en fortrolig helbredsoplysning.
  • at ikke har givet sit skriftlige samtykke til, at praktiserende læge måtte videregive helbredsoplysninger til andre end hende, herunder heller ikke til hendes eksmand.
  • at hensynet til både s helbred og hensynet til smitten i samfundet kunne have været varetaget ved, at praktiserende læge havde nøjedes med at sende en SMS med besked om, at hun skulle kontakte klinikken, og at det var vigtigt, idet han derved ville reducere risikoen for, at der blev delt fortrolige helbredsoplysninger med uvedkommende.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede i strid med sundhedsloven.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
  • § 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
  • § 43 om videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål
  • § 44 om samtykke