Manglende inddragelse af tidligere behandling

Behandlende læger får kritik for ikke at inddrage den tidligere foretagne inkontinensbehandling.

Sagsnummer:

21DNU44

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2021

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Overlæge A (aut. ID ), Urinvejskirurgisk Afdeling, , for behandlingen den 5. juni 2019.
 • Afdelingslæge B (aut. ID ), Urinvejskirurgisk Afdeling, , for behandlingen den 14. maj og den 24. maj 2019.

Det betyder, at overlæge A og afdelingslæge B ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af overlæge A og afdelingslæge B på Urinvejskirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 14. maj til den 5. juni 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke var indikation for operation for fjernelse af cyster
 • at operationen ikke blev foretaget i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard, herunder at der blev fjernet en tidligere botoxbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 14. maj til den 5. juni 2019 blev 68-årige behandlet på Urinvejskirurgisk Afdeling, .

blev den 14. maj og den 24. maj tilset af afdelingslæge B, da man fra et andet behandlingssted havde mistænkt cyster i urinblæren (cystiske forandringer). Her blev der truffet beslutning om operation for at fjerne de mistænkte cyster.

Overlæge A foretog den 5. juni 2019 operationen, hvor de mistænkte cyster blev fjernet.

Det fremgår af klagen, at det senere skulle have vist sig, at der ikke var tale om cyster, men derimod botox, som stammede fra en tidligere inkontinensbehandling.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere overlæge A for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at selvom overlæge A foretog operationen på oplæg og indikation fra afdelingslæge B, burde overlæge A forud for indgrebet have revurderet indikationen ved at gennemgå oplæg og relevant sygehistorie og aflyst operationen, som ikke var lægeligt indikeret.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere afdelingslæge B for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at afdelingslæge B ved undersøgelsen den 14. maj 2019 foretog en cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren), som viste væskeholdige forandringer på overgangen mellem urinrør og blærehals. På baggrund af fundene blev det besluttet at foretage en CT-urografi for at belyse fundene yderligere. Afdelingslæge B besluttede ved konsultationen, at de formodede cystiske forandringer skulle fjernes ved operation
 • at afdelingslæge B ved undersøgelsen den 14. maj 2019 ikke havde sat sig ind i den relevante sygehistorie, da det fremgik af et journalnotat fra den 8. november 2016, at der var foretaget Bulkamid-behandling i 2012, som kunne medføre forandringer lignende dem, som det andet behandlingssted mistænkte for at være cyster i urinblæren

Nævnet kan oplyse, at Bulkamid-behandling består i, at man indsprøjter præparatet under slimhinden i urinrøret, som skaber en væskeholdig substans, der skal hjælpe med en bedre aflukning af urinrøret. Bulkamid betegnes også som filler. Botox-behandling indsprøjtes og lammer/nedsætter sammentrækningsevnen i blæremuskulaturen og er således en anden type inkontinensbehandling end den, tidligere havde modtaget.

 • at ved undersøgelsen den 24. maj 2019 forelå der svar på CT-urografien. Her blev det beskrevet, at der var to cystiske forandringer (væskeholdige forandringer) i blærebunden, som var uændret fra tidligere. Allersenest ved denne beskrivelse burde afdelingslæge B have inddraget oplysningerne om den tidligere Bulkamid-behandling og revurderet, om der var indikation for den planlagte operation, hvilket nævnet vurderer ikke var tilfældet.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge A og afdelingslæge B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af i perioden fra den 14. maj til den 5. juni 2019 på Urinvejskirurgisk Afdeling, .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed