Forkert valg af cement ved implantatkrone

Privatpraktiserende tandlæge får kritik for to gange at have anvendt en cement, der ikke kunne binde med titanium, som implantat var lavet af.

Sagsnummer:

21DNU51

Offentliggørelsesdato:

2. september 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • privatpraktiserende tandlæge (aut.ID ), tandlægeklinikken, , for behandlingen i perioden fra den 18 december 2018 til den 3. januar 2019.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge i tandlægeklinikken, , i perioden fra den 18. december 2018 til den 3. januar 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at en krone på et implantat erstattende den første store kindtand i højre side af underkæben (6-) ikke blev påsat på relevant og tilstrækkelig vis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 18. december 2018 til den 3. januar 2019 modtog 51-årige behandling af tandlæge i tandlægeklinikken, , i forbindelse med påsætning af en krone på et implantat erstattende den første store kindtand i højre side af underkæben (6-).

fik den 18. december 2018 recementeret en krone på et implantat. Der gik imidlertid kun nogle få timer, før kronen faldt af, hvorfor han den 20. december 2018 igen blev behandlet med henblik på recementering af kronen. Denne gang faldt kronen ligeledes af efter ganske kort tid.

Ved en konsultation den 3. januar 2019 blev der fundet kliniske tegn på let metaltræthed af abutmentet (den lukkeskrue, der udgør forbindelsesleddet mellem implantatet og kronen) samt insufficient løstilpasning af implantatkronen. blev derfor tilrådet at opsøge den tandklinik, hvor implantatet er fremstillet.

har efterfølgende henvendt sig hos tandlægeklinikken, , idet han ønsker pengene retur for recementering af kronen.   

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

I forhold til praktiserende tandlæger træffer Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn desuden afgørelse om, hvorvidt der skal ske hel eller delvist tilbagebetaling af honoraret. Nævnet kan også træffe afgørelse om, at der skal ske omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelse. Det følger af klage- og erstatningslovens § 3, stk. 2. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan alene tage stilling til honorarværdigheden af de påklagede tandlægearbejde, såfremt der udtales kritik af behandlingen. Stillingtagen til honorarværdighed omfatter kun klagepunkter vedrørende behandling og ikke klagepunkter vedrørende journalføring eller indhentelse af informeret samtykke, uanset om der udtales kritik.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og den efterfølgende periode.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling i forbindelse med påsætning af implantatkronen, idet tandlæge ved begge henvendelser hhv. den 18. og 20. december 2018 forsøgte at recementere implantatkronen med Durelon cement. Tandlæge burde have sikret sig, at der blev anvendt en relevant cement, hvilket ikke var tilfældet, da Durelon ikke kan binde med titanium, som implantatet var lavet af.  

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 18. december 2018 til den 3. januar 2019 i tandlægeklinikken, .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed