Manglende ordination af medicin mod knogleskørhed

Praktiserende læge får kritik får at afslutte en patients behandling med Prolia uden at opstarte patienten i anden behandling mod knogleskørhed.

Sagsnummer:

21DNU57

Offentliggørelsesdato:

24. september 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • praktiserende læge (aut. ID ), Lægehus, for behandlingen den oktober 2019.

Det betyder, at praktiserende læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge i Lægehus, den 24. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at s behandling med Prolia blev afsluttet.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 24. oktober 2019 var 69-årige til konsultation hos praktiserende læge . Til konsultationen blev informeret om, at hun var velbehandlet med Prolia og derfor blev afsluttet i denne behandling. blev herefter sat i et kontrolforløb for sin knogleskørhed.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at praktiserende læge var bekendt med, at havde osteoporose, samt at hun havde været i behandling med Prolia i 5 år. På baggrund af opslag i en vejledning om behandling af osteoporose af Dansk Endokrinologisk Selskabs standsede praktiserende læge s behandling med Prolia. Praktiserende læge læste dog forkert i vejledningen, da Prolia ikke må pauseres, uden at patienten opstarter i anden behandling med osteporose.
  • at praktiserende læge den 24. oktober 2019 enten burde have opstartet i anden behandling mod osteoporose eller have fortsat behandlingen med Prolia.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. oktober 2019 i Lægehus.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven).