Nyresvigt overset

Vagtlæge får kritik for ikke at undersøge en 23-årig patient tilstrækkeligt for at udelukke somatisk sygdom, inden han stillede angstdiagnose. Patienten oplyste bl.a., at han havde trykken for brystet og fik efterfølgende konstateret nyresvigt.

Sagsnummer:

21DNU80

Offentliggørelsesdato:

6. december 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Vagtlæge (aut. ID ), Lægevagten i , for behandlingen den 20. september 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Praktiserende læge , Lægerne , for behandlingen.

Det betyder, at vagtlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge hos Lægevagten, , den 20. september 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig og relevant undersøgelse og behandling af , henset til hans symptomer, herunder vejrtrækningsbesvær og smerter i brystet.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. september 2020 blev 23-årige tilset af vagtlæge hos Lægevagten, , idet han gennem et par uger havde haft problemer med at sove, hjertebanken og smerter i brystet om morgenen. Han havde spændinger i brystet, når han trak vejret. Der konstateredes ingen fysiske problemer, og vagtlægen vurderede, at der var tale om angst, og det blev aftalt, at skulle afprøve Melatonin (sovemiddel).

Det fremgår af klagen, at vagtlægen ikke foretog nogle fysiske undersøgelser af , herunder blodtryksmåling og lytning på hjertet.

Det fremgår videre af klagen, at en uge efter blev indlagt på et sygehus med nyresvigt. Der blev konstateret forstørrelse af hjertet samt blodmangel. havde ødemer (væskeansamlinger i kroppen) i hele kroppen - også omkring hjerne og lunger.

Det fremgår af udtalelse fra vagtlæge , at virkede upåvirket under konsultationen. Han havde ingen hjertebanken eller åndedrætsbesvær, og der fandtes ingen ødemer (væskeansamlinger i kroppen).

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig og relevant undersøgelse af , idet der ikke blev foretaget en objektiv undersøgelse af ham, herunder måling af blodtryk, lytning på lunger og hjerte samt vurderet, om der var væske i kroppen, hvilket bør foretages på patienter, der angiver at have trykken for brystet.
 • at det ikke var relevant at mistænke, at led af angst, idet vagtlægen ikke forinden havde foretaget en grundig undersøgelse af ham med henblik på at udelukke somatisk sygdom, herunder organlidelse, hvilket er vigtigt i forbindelse med at stille diagnosen angst.
 • at det ikke var relevant at behandle med Melatonin, idet der ikke var foretaget en tilstrækkelig grundig undersøgelse af hans søvnproblemer, og at der således ikke forelå en tilstrækkelig sikker indikation for at behandle med søvnmidlet.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at Melatonin er et hormonstof, som er kroppens eget søvnhormon. Det bruges til behandling af søvnforstyrrelser, hvor det f.eks. kan have god effekt hos ADHD-patienter og patienter over 50 år. Man bør kun forsøge at behandle med Melatonin, hvis man er tilstrækkeligt sikker på diagnosen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. september 2020 hos Lægevagten, .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge hos Lægerne , den 23. september 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig og relevant undersøgelse og behandling af , henset til hans symptomer, herunder vejrtrækningsbesvær og smerter i brystet.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 23. september 2020 blev 23-årige tilset af praktiserende læge hos Lægerne , idet han gennem 3-4 uger havde haft det dårligt psykisk med invaliderende angstsymptomer i form af hjertebanken, vejrtrækningsbesvær og søvnproblemer. Han havde ingen tankemylder. Ved en objektiv undersøgelse blev der ikke fundet tegn til depression. Der blev videre foretaget en blodtryksmåling.

Det fremgår af klagen, at fire dage senere blev indlagt på et sygehus med nyresvigt. Der blev konstateret forstørrelse af hjertet samt blodmangel. havde ødemer i hele kroppen - også omkring hjerne og lunger.

Det fremgår af udtalelse fra læge , at han ikke havde mistanke om akut fysisk sygdom. Han hentede i venteværelset, der ligger ca. 15-20 m fra konsultationslokalet. havde på intet tidspunkt åndenød - heller ikke under samtalen. Han havde ingen ødemer i ben eller ansigt. Der blev lyttet på hjerte og lunger, som vurderedes normale. De blev enige om i første omgang at henvise til psykolog samt opfølgning på tilstanden en uge senere.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der blev foretaget tilstrækkelig og relevant undersøgelse af s symptomer, idet lægen foretog en objektiv undersøgelse med måling af blodtryk, som var normalt, og lytning på lungerne, ligesom han konstaterede, at ikke havde åndenød eller ødemer på kroppen.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at nyresvigt er en sjælden lidelse, specielt hos unge mennesker. Symptomerne er oftest ødemer, ophobning af væske i lungere og kvalme og opkast, der forårsages af overhydrering. Patienter med nyresvigt kan være relativt upåvirkede, mens andre som led i organsvigt er svært påvirkede. Nogle patienter kan gå i op til flere uger med lettere symptomer, indtil nyresvigtet bliver så belastende for kroppen, at patienten bliver meget dårlig, og kroppen ikke længere kan kompensere for belastningen. Dette kan ske meget pludseligt.

 • at det var relevant at mistænke, at led af angst, idet hans symptomer, herunder hjertebanken, dårlig søvn og smerter i brystet, er typiske for angst, sammenholdt med, at der ud fra den objektive undersøgelse ikke var tegn til, at han led af nyresvigt eller anden alvorlig akut sygdom.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. september 2020 hos Lægerne .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed