Manglende røntgenundersøgelse af brystkassen

Reservelæge får kritik for ikke at lytte til lungerne på en patient på blodfortyndende medicin med brystkassetraume og for ikke at henvise til røntgenundersøgelse på en akutafdeling. Patienten var faldet ned fra en stige på et stengulv.

Sagsnummer:

21DNU85

Offentliggørelsesdato:

10. december 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

reservelæge (aut. ID ), Akutmodtagelsen, , for behandlingen den 13. april 2021.

Det betyder, at reservelæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af reservelæge på Akutmodtagelsen, , den 13. april 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev undersøgt på relevant og tilstrækkelig vis, idet han ikke blev henvist til billeddiagnostisk undersøgelse.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 13. april 2021 blev 73-årige undersøgt af reservelæge på Akutmodtagelsen, , på grund af smerter fra venstre side af brystkassen. var faldet fra en stige på et stengulv i sit hjem 2 dage forinden.

havde ikke vejrtrækningsbesvær. Efter en objektiv undersøgelse vurderede reservelæge , at der ikke var indikation for en billeddiagnostisk undersøgelse eller mistanke om en punkteret lunge. blev sendt hjem med vejledning om at henvende sig igen ved akut åndenød, ellers kunne der forventes bedring inden for 2-4 uger.

Det fremgår af klagen, at ved en senere billeddiagnostisk undersøgelse fik konstateret 6 brækkede ribben og en lunge fyldt med blod.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere reservelæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at reservelæge ikke foretog en relevant undersøgelse af , idet reservelægen burde have lavet en henvisning til en røntgenundersøgelse af brystkassen, da der var indikation herfor på baggrund af traumemekanismen, symptomerne og de kliniske fund. Særligt de direkte smerter svarende til traumestedet, den observerede hæmatom, og at var kendt med at tage blodfortyndende medicin, burde have foranlediget en henvisning til en røntgenundersøgelse, som også er en almindelig undersøgelse i tilfælde af brystkassetraume.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at kontusioner og blodansamling i brystvæggen er advarselstegn på en skjult skade, som eksempelvis blod i lungerne, og blodfortyndende medicin udgør en øget blødningsrisiko for patienten.

  • at den objektive undersøgelse, foretaget af reservelæge , således ikke var tilstrækkelig, idet der ikke blev foretaget stetoskopi af brystkassen. Stetoskopi-undersøgelse kan afsløre nogle af de komplikationer, der kan være forbundet med brystkassetraume, herunder blod i lungerne.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at reservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 13. april 2021 på Akutmodtagelsen, .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed