Forhastet undersøgelse ved MDT-konference

Overlæger får kritik for at forhaste kikkertundersøgelse uden opfølgning inden rimelig tid samt kritik for ansvarsfordelingen under MDT-konference.

Sagsnummer:

21DNU86

Offentliggørelsesdato:

10. december 2021

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Overlæge A (aut. ID ), Kirurgisk Afdeling , for behandlingen den 9. august 2017.

Overlæge B (aut. ID ), Kirurgisk Afdeling , for behandlingen den 22. januar til den 5. februar 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • Overlæge C, Kirurgisk Afdeling , for behandlingen.
 • Overlæge D, Kirurgisk Afdeling

, for behandlingen.

Det betyder, at Overlæge A og Overlæge B ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af Overlæge A, Overlæge C, Overlæge B samt Overlæge D på Kirurgisk Afdeling i perioden fra den 9. august 2017 til den 5. februar 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at en kikkertundersøgelse af endetarmen den 9. august 2017 ikke blev udført tilstrækkeligt, da det blev overset, at der var en ondartet tumor
 • at der ikke blev reageret relevant på de nytilkomne leverforandringer den 5. februar 2019.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

, 54 år, fik den 9. august 2017 foretaget en kikkertundersøgelse af tyktarmen på Kirurgisk Afdeling . Undersøgelsen blev udført af Overlæge A, som fjernede en polyp.

Den 22. januar samt den 5. februar 2019 blev der afholdt leverkonference med deltagelse af overlæge C, Overlæge B samt overlæge D. En MR-skanning samt CT-skanning blev sammenholdt.

Det fremgår af klagen, at kikkertundersøgelsen den 9. august 2017 ikke blev udført på tilstrækkelig vis, da man ved undersøgelsen burde have opdaget en ondartet tumor.

Det fremgår videre af klagen, at der ikke blev reageret korrekt på nytilkomne levermetastaser den 5. februar 2019.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere Overlæge A for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at kikkertundersøgelsen den 9. august 2017 ikke blev foretaget på relevant og tilstrækkelig vis, idet undersøgelsen var ufuldstændig. I journalmaterialet er det beskrevet, at ikke brød sig om kikkertundersøgelsen, hvorfor Overlæge A færdiggjorde undersøgelsen hurtigt og den sidste del af undersøgelsen blev dermed forhastet. I dette tilfælde burde have været indkaldt til en yderligere kikkertundersøgelse for at sikre, at intet blev overset ved den første kikkertundersøgelse. Denne indkaldelse burde have været foretaget i nær tilknytning til den første undersøgelse, da denne var ufuldstændig.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at når en undersøgelse forhastes grundet en patients smerter eller ubehag, bør opfølgning ske i nær fremtid for at sikre, at intet blev overset ved den del af undersøgelsen, der blev forhastet grundet patientens tilstand.

 • at Overlæge A kunne have loopet under kikkertundersøgelsen for at sikre sig, at der ikke blev overset noget ondartet. Det fremgår dog ikke af journalnotatet, at dette skete. Endvidere blev der ikke beskrevet mistanke om ondartet tumor hos Overlæge A.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at Overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9, august 2017 på Kirurgisk Afdeling .

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere Overlæge B for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling af Overlæge B, idet der burde have været ordineret yderligere en PET-skanning, CT-skanning eller en ultralydsvejledt biopsi af læsionerne på baggrund af den usædvanlige tilvækst af hæmangiomer. Under leverkonferencen blev det konstateret, at havde forandringer, der var forenelige med hæmangiomer, og at intet tydede på metastatisk sygdom. MR-skanningen af 28. januar 2019 blev sammenholdt med CT-skanningen fra den 2. januar 2018, hvor der ikke var tegn på hæmangiomer. I den forbindelse burde der have været ordineret yderligere en PET-skanning, CT-skanning eller ultralydsvejledt biopsi, da det er udsædvanligt, at en patient udvikler hæmangiomer som i s tilfælde på et år. Endvidere var det relevant at tage i betragtning, at nyligt var blevet opereret for kræft i tyktarmen, som kan give levermetastaser, hvilket på en MR-skanning kan ligne hæmangiomer.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at hæmangiomer er er godartede hudforandringer udgået fra cellerne i de små blodkar. Hæmangiomer er bedre kendt som jordbærmærker.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at Overlæge B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 22. januar til den 5. februar 2019 på Kirurgisk Afdeling .

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Overlæge C for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at modtog relevant og tilstrækkeligt behandling af Overlæge C, idet der blev handlet relevant på de nytilkomne leverforandringer samt iværksat behandling herefter hvad angik hans speciale. På baggrund af s nytilkomne leverforandringer blev der afholdt leverkonference, hvor Overlæge C på relevant vis forholdt sig til den konsensus, der forelå blandt deltagerne på konferencen. Endvidere burde der ikke have været iværksat eller foretaget yderligere undersøgelser på baggrund leverforandringerne ud over dem, der allerede på daværende tidspunkt var planlagt.

Den omstændighed, at senere fik konstateret levermetastaser samt kræft i bughinden var ikke ensbetydende med, at behandlingen foretaget af Overlæge C var under normen for almindelig anerkendt faglig standard. På leverkonferencen blev der foretaget relevante sundhedsfaglige vurderinger af Overlæge C, som omhandlede netop hans medicinske speciale. Der var således ikke oplysninger, der for ham indikerede, at havde behov for yderligere behandling på daværende tidspunkt.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at Overlæge C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 22. januar til den 5. februar 2019 på Kirurgisk Afdeling .

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Overlæge D for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at modtog relevant og tilstrækkelig behandling af Overlæge D, idet hun forholdt sig til den nuklearmedicinske del. Overlæge D deltog således ikke aktivt angående behandlingstiltag eller udredning af uden for sit arbejdsområde, men fokuserede på sit eget speciale, hvilket var relevant og tilstrækkeligt, da der ikke var blevet foretaget nogle nuklearmedicinske undersøgelser forud for konferencen.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at ifølge Sundhedsstyrelsens Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm (2016) og Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren (2016) skal der afholdes MultiDisciplinære Teamkonferencer (MDT). Ved disse konferencer mødes speciallæger fra relevante specialer for drøftelse af patientforløbene for en række patienter. Speciallægerne bidrager hver især med ekspertise inden for deres fagområde. Når en speciallæge i nuklearmedicin deltager, er det for at fremvise nuklearmedicinske undersøgelser og uddybe de fund, som undersøgelsen har vist.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at Overlæge D handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 22. januar til den 5. februar 2019 på Kirurgisk Afdeling .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed