Mangelfuld kronebehandling

Tandlæge får kritik for kronebehandling, idet kindtandens flader ikke var slebet rigtigt til, kindtanden ikke var boret fri for caries, og kronen ikke var tilstrækkeligt tilpasset, da den ikke sluttede tæt på kindtanden.

Sagsnummer:

22DNU19

Offentliggørelsesdato:

3. maj 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • tandlæge (aut. ID ), , for behandlingen den 20. februar 2017.

Det betyder, at tandlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af tandlæge hos , den 20. februar 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at behandlingen ikke var relevant og tilstrækkelig, idet en kronebehandling ikke blev foretaget tandlægefagligt forsvarligt.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. februar 2017 blev 48-årige behandlet af tandlæge hos , da hun skulle have sat en krone på en tand. Tandlægen cementerede kronen på den første store kindtand i højre side af underkæben (6-), og tandlægen kontrollerede efterfølgende kanttilslutningen og sammenbiddet. Der blev taget et røntgenbillede af kindtanden 6- til kontrol af den udførte behandling, hvor der intet var at bemærke.

Det fremgår af klagen, at det er blevet vurderet på et andet behandlingssted, at kronen er sat på tanden som et dæksel, og ikke har fat i noget, hvilket resulterer i, at cirka hvert halve år skal have den sat på igen.

Det fremgår af en udtalelse fra tandlæge , at ikke henvendte sig på klinikken, og at hun burde have henvendt sig straks, så de på klinikken havde mulighed for at hjælpe. Det fremgår videre, at er bruksist (skærer tænder), og at ubehandlet bruksisme kan være årsagen til tabet af kronen.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 8. april 2021.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at kronebehandlingen på kindtanden (6-) ikke blev foretaget tandlægefagligt forsvarligt, idet det kan ses på røntgenbilledet fra den 20. februar 2017, at siderne, der var parallelle med kindtandens flader, var slebet til, så de havde en retning med en for stor vinkel imod hinanden. Der var desuden en for lille resttandsubstans til kronens fastholdelse på tanden

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at det kan reducere kronens stabilitet og dens vedhæftning, hvis de tilslebne sider har en for stor vinkel. Dette kan medføre, at kronen nemmere løsner sig.
 • at behandlingen ikke var tilstrækkelig, idet det kan ses på røntgenbilledet fra den 20. februar 2017, at kindtanden 6- ikke var boret ren for caries, hvormed der var risiko for tilbageværende caries, der kunne fortsætte med at vokse og nedbryde tanden. Ligeledes kan tilbageværende caries have den konsekvens, at en krone hænger dårligere fast.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at de manglende eftersyn og muligheden for at justere kronen er uden betydning, idet en krone bør kunne forventes at holde, uafhængigt af om en patient fortsætter på klinikken. Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at ubehandlet bruksisme sædvanligvis ikke er årsag til tabet af en krone, såfremt kronen er fremstillet korrekt, og tanden er tilstrækkeligt tilpasset kronen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. februar 2017 hos

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed