Berettiget afslag på ordination til ny patient

Praktiserende læge får ikke kritik for afvisning af ordinering af medicin mod psykisk sygdom, selvom patienten til konsultationen fremviste en håndskreven seddel fra en udenlandsk psykiater om medicinpræparater.

Sagsnummer:

22DNU25

Offentliggørelsesdato:

9. juni 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • praktiserende læge , Lægerne , for behandlingen.

Det betyder, at praktiserende læge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge hos Lægerne den 30. november 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig behandling, herunder at der ikke blev undersøgt for depression samt udskrevet medicin herfor
  • at det ikke var relevant at foretage en henvisning til psykiatrisk akutmodtagelse.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 30. november 2021 blev 32-årige behandlet hos praktiserende læge hos Lægerne . I forbindelse hermed ville han have udskrevet medicin mod depression og fremviste en utydelig håndskreven seddel fra en psykiater i Sydafrika, hvor medicinpræparater Atomoxetin 40 milligram gange 1 (strattera), Alprazolam i ulæselig dosering samt Desvenlafaxin fremgik. Lægen henviste ham til psykiatrisk akutmodtagelse.

blev behandlet igen samme dag grundet henvisning fra psykiatrisk akutmodtagelse. Grundet manglende informationer fra psykiater i Sydafrika blev han tilbudt en tid den efterfølgende dag kl. 8.30. Det blev noteret, at han havde medicin nok til den efterfølgende dag.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at det var sundhedsfagligt forsvarligt ikke at udskrive den ønskede medicin, idet praktiserende læge ikke kendte , ikke havde en journal eller udtalelse fra den tidligere behandlende læge, hvorfor det vil kræve flere konsultationer for, at lægen kan afdække sygdoms- og behandlingshistorik og derefter foretage en vurdering af, om der er tale om en behandlingskrævende psykiatrisk diagnose
  • at henvisningen til psykiatrisk akutmodtagelse var relevant, idet anmodede om at få udskrevet medicinpræparaterne øjeblikkeligt. På en psykiatrisk akutmodtagelse kan en psykiater foretage en grundigere vurdering, idet de har mere tid til rådighed, end der er mulighed for og ressourcer til hos en praktiserende læge ved en konsultation.

Disciplinærnævnet bemærker, at der ved indtagelse af medicinpræparaterne Atomoxetin og Alprazolam er risiko for øget misbrug, hvorfor der er skærpede regler for udskrivelse af disse, jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nummer 9523 af den 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Disse præparater indgår som udgangspunkt ikke i behandlingen af en depression.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. november 2021 hos Lægerne .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd