Vagtlæge burde have rekvireret en ambulance

Vagtlæge får kritik for ikke at have rekvireret en ambulance til en patient, som havde symptomer på blodprop i hjernen. En behandling for blodprop skal iværksættes hurtigst muligt, idet tidshorisonten er snæver.

Sagsnummer:

22DNU26

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Vagtlæge (aut. ID ), Lægevagten Region , for behandlingen den 28. marts 2021.

Det betyder, at vagtlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge hos Lægevagten i Region den 28. marts 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling henset til sine symptomer, herunder at der ikke blev rekvireret en ambulance.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 28. marts 2021 ringede 62-årige til vagtlæge hos Lægevagten i Region , idet hun havde det dårligt. oplyste, at hun ikke kunne løfte venstre arm eller ben, men at hun stadig kunne bevæge dem lidt. Hun følte kriblen i venstre kind og mundvig. Vagtlæge gav efterfølgende en tid hos Lægevagten 55 minutter senere, hvor selv stod for transporten.

Det fremgår af en lydfil på sagen, at mistænkte en blodprop, hvortil vagtlæge oplyste, at i tilfælde af en blodprop ville hun formentlig have lammelse i højre side af ansigtet, når hun havde kraftnedsættelse i venstre arm og ben.

Det fremgår af klagen, at følte sig bange, og at hun og hendes mand ikke var i stand til at køre til Lægevagten.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra vagtlæge , at han mistænkte TCI (et kortvarigt tab af funktioner, herunder lammelse, på grund af forbigående iltmangel i dele af hjernen – en forbigående blodprop). Videre fremgår, at han havde fået det indtryk, at og hendes mand var i stand til at køre til Lægevagten.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at vagtlæge burde have mistænkt en blodprop i hjernen, idet oplyste en tydelig kraftnedsættelse i den ene side af kroppen, herunder at hun ikke kunne løfte sin venstre arm, og at hendes venstre ben havde nedsat kraft, idet hun var sunket sammen på gulvet, da hun havde forsøgt at gå. På baggrund heraf burde vagtlæge have rekvireret en ambulance, idet tidshorisonten for behandling af en blodprop i hjernen er meget snæver og tidskritisk.
  • at vagtlæge mistænkte TCI (forbigående blodprop i hjernen), hvor der tillige burde have været rekvireret en ambulance samt sket akut indlæggelse. Videre burde vagtlægen i tvivlstilfælde have konfereret med nærmeste trombolysevagt, idet tvivlen omkring en blodprop bør komme patienten til gode.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en blodprop i hjernen ofte viser sig som en halvsidig lammelse, styringsbesvær, talebesvær eller synsændringer, og ved disse symptomer skal der straks tages akut kontakt til ambulance (112) eller til lægen. Videre kan oplyses, at der i retningslinjerne for akut blodprop i hjernen fremgår, at der i alle tilfælde af mistanke om en blodprop skal ske akut indlæggelse, herunder konfereres med en trombolysevagt, idet tidshorisonten for behandling for blodprop i hjernen er meget snæver, og resultat af en behandling er tidskritisk.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. marts 2021 hos Lægevagten i Region .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed