Manglende røntgenkontrol af overfladisk caries

Tandplejer får kritik for ikke at foretage en kontrollerende røntgenundersøgelse for at undersøge og sammenligne cariesudviklingen.

Sagsnummer:

22DNU29

Offentliggørelsesdato:

29. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • tandplejer (aut. ID >****>), , for behandlingen den 1. august 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge , , for behandlingen.

Det betyder, at tandplejer ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge og tandplejer hos , i perioden fra den 3. maj 2017 til den 1. august 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at s tænder ikke blev relevant behandlet, idet der blev overset caries i flere af hendes tænder.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 3. maj 2017 blev 33-årige tilset af tandplejer hos i forbindelse med en statusundersøgelse og diagnostik. Tandplejer foretog en objektiv undersøgelse og en røntgenundersøgelse med bitewings.

Der blev diagnosticeret initiale carieslæsioner (begyndende huller) i første store kindtand (6+) samt første og anden lille kindtand i højre side af overkæben (5+ og 4+), højre hjørnetand i overkæben (3+), første store kindtand i venstre side af overkæben (+6), anden lille kindtand i højre side af underkæben (5-) samt første store og anden lille kindtand i venstre side af underkæben (-6 og -5). Cariesangrebene blev behandlet med fluor. Endeligt blev den anden store kindtand i højre side af underkæben (7-) undersøgt, idet røntgenundersøgelsen viste en skygge under tandens fyldning.

blev den 12. februar 2018 behandlet af privatpraktiserende tandlæge i forbindelse med en udtrækning af to visdomstænder.

Den 4. juni 2018 var til en ny statusundersøgelse, hvor hun blev tilset af privatpraktiserende tandlæge . Tandlægen foretog en objektiv undersøgelse, hvorefter blev orienteret om brug af tandtråd for at undgå udvikling af caries. Herudover blev der foretaget en fluorbehandling mod cariesangreb.

Endelig blev den 1. august 2019 tilset af tandplejer i forbindelse med en ny statusundersøgelse. Tandplejer foretog en objektiv undersøgelse og lavede forebyggende behandling med fluor mod caries.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og røntgenbilleder fra den 5. januar 2015 samt røntgenbilleder fra s nye tandlæge fra efter klageperioden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandplejer for behandlingen den 1. august 2019.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandplejer burde have foretaget en kontrollerende røntgenundersøgelse den 1. august 2019 for at undersøge og sammenligne cariesudviklingen, således at det kunne have været vurderet, om der var behandlingskrævende caries. Dermed foretog tandplejer ikke en relevant og tilstrækkelig undersøgelse ved konsultationen den 1. august 2019.
 • at tandplejer burde have indkaldt til en fokuseret undersøgelse på et tidligere tidspunkt, idet undersøgelsen den 1. august 2019 viste, at der fortsat var cariesaktivitet i s tandsæt trods en god mundhygiejne, hvorfor der var et behov for en større bevågenhed af cariesudviklingen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandplejer handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. august 2019 hos .

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandplejer for behandlingen den 3. maj 2017.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandplejeren den 3. maj 2017 i overensstemmelse med sædvanlig praksis foretog en objektiv undersøgelse og en røntgenundersøgelse for at undersøge tænderne for cariesangreb.
 • at undersøgelserne viste, at der var initiale (overfladiske) cariesangreb i tænderne 6+, 5+, 4+, 3+, +6, 5-, -5 og -6. Det er disciplinærnævnets vurdering, at der ud fra sagens materiale, herunder røntgenbilleder, ikke er indikation for, at der blev overset cariesangreb på andre tænder. Videre er det disciplinærnævnets vurdering, at der ved en sammenligning mellem røntgenbillederne fra 2015 og røntgenbillederne fra klageperioden ikke ses en synlig udvikling i carieslæsionerne, hvilket er tegn på, at der var tale om initiale carieslæsioner med lav aktivitet (udvikling).
 • at der som følge af ovenstående ikke var indikation for, at skulle være indkaldt til hyppigere kontrol, idet det på baggrund af s stabile carieshistorik og lave cariesaktivitet var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at blev indkaldt til vedligeholdende statusundersøgelser med et interval på 12-18 måneder.
 • at tandplejeren på relevant vis undersøgte forholdene omkring kindtanden 7- ved en objektiv undersøgelse, herunder ved at blæse luft på tanden for at undersøge, om tanden blev påvirket af luften, idet indimellem oplevede isninger fra området omkring kindtanden 7-. Herudover var det relevant at undersøge kindtanden 7-, idet røntgenundersøgelse viste en skygge under fyldningen, som kunne være tegn på caries. Den objektive undersøgelse viste, at fyldningen var god og tæt, og at kindtanden ikke blev påvirket af luften, der blev blæst på tanden. Det var derfor i overensstemmelse med praksis, at det blev aftalt, at skulle henvende sig, hvis isningssymptomerne fortsatte eller blev forværret, samt at fik udleveret en sensitiv tandpasta til modvirkning af isninger.
 • at tandplejeren på baggrund af ovennævnte undersøgelser på relevant vis behandlede cariesangrebene med fluorid lokalt på tænderne med cariesangreb og vejledte om god mundhygiejne og tobaksskadelige virkninger, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at initiale caries er cariesangreb, der begrænser sig til mindre end 1/3 af tandbenet. Sådanne cariesangreb behandles ved løbende observation kombineret med instruktion i bedre renhold (mundhygiejne) eventuelt ved relevans suppleret med instruktion i hensigtsmæssige kostvaner (vejledning om reducering af sukkerindtag) samt behandling med fluorid i tandpasta, lak, gel eller lignende. Såfremt et cariesangreb har udviklet sig til 1/3 af tandbenet eller mere, vil cariesangrebet være fyldningskrævende. Udviklingen følges ved røntgenundersøgelser.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandplejer handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. maj 2017 hos .

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlægen den 4. juni 2018 foretog en relevant og tilstrækkelig behandling, idet tandlægen ved en objektiv undersøgelse fulgte op på tidligere diagnosticeret caries. Herudover behandlede tandlægen cariesangrebene med fluor for at undgå videre cariesudvikling. Endeligt vejledte tandlægen om brug af tandtråd og god mundhygiejne, idet cariesangrebene var begrænset til emaljen (den ydre belægning på tænderne), hvorfor de initiale cariesangreb ikke krævede at blive behandlet med en fyldning.
 • at det er disciplinærnævnets vurdering, at der ud fra sagens materiale ikke er indikation for, at der blev overset cariesangreb på andre tænder, eller at der var dybere caries, som var behandlingskrævende, eller som krævede større bevågenhed ved hyppigere kontrol.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en patient med stabil cariesaktivitet, fornuftig mundhygiejne og uden tegn på stort sukkerindtag sædvanligvis vil blive indkaldt til en statusundersøgelse med 12-18 måneders interval.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. februar og den 4. juni 2018 hos .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed