Manglende behandling af ansigtslammelse

Vagtlæge Haydar Reza Xapana (aut. ID 00TCT) får kritik for ikke at starte medicinsk behandling med Prednisolon (steroid) til en patient med symptomer på ansigtslammelse. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

23DNM56

Offentliggørelsesdato:

8. september 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • vagtlæge Haydar Reza Xapana (aut. ID 00TCT), Lægevagten i Region ████, for behandlingen den 30. juli 2022.

Der gives ikke kritik til:

 • vagtlæge P1 (aut. ID ████) og vagtlæge P2 (aut. ID ████), Lægevagten i Region ████, for behandlingen.

Det betyder, at vagtlæge Haydar Reza Xapana ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder videre, at vagtlæge P1 og vagtlæge P2 udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge P1, vagtlæge Haydar Reza Xapana og vagtlæge P2 i Lægevagten i Region ████, i perioden fra den 24. juli til den 6. august 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på ████s symptomer, herunder at hun ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet ved de fysiske konsultationer.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 24. juli til den 6. august 2022 var 55-årige ████ enten telefonisk eller fysisk i kontakt med vagtlæger fra Lægevagten i Region ████.

Den 24. juli 2022 var ████ telefonisk i kontakt med vagtlæge P1, og oplyste, at hun havde haft hold i nakken gennem halvanden uge samt hovedpine. Vagtlægen oplyste om, at ████ skulle tage kontakt til sin praktiserende læge i dagtimerne.

Den 30. juli 2022 var ████ til fysisk konsultation hos vagtlæge Haydar Reza Xapana, idet hun telefonisk havde oplyst, at hun var vågnet med hævelse i ansigtet, samt følelsen af, at hendes læber sov, men ingen feber. Under konsultationen foretog vagtlægen en objektiv undersøgelse af ████s ansigtslammelse, og vurderede, om hun havde feber samt om hun var påvirket. Konsultationen blev afsluttet med, at ████ fik råd om, at hun enten skulle afvente at lammelsen gik over af sig selv, at der var mulighed for, at hun kunne få behandling med steroid (Prednisolon), eller at hun kunne kontakte en øre-, næse-, og halslæge den førstkommende hverdag.

Den 6. august 2022 var ████ til fysisk konsultation hos vagtlæge P2, idet hun telefonisk havde oplyst, at hun havde øresmerter og for nyligt havde fået konstateret ansigtslammelse. Under konsultation foretog vagtlægen en objektiv undersøgelse af ████, hvor hun blandt andet undersøgte hendes ører, svælg og hals. Vagtlægen observerede ligeledes, at ████ havde ansigtslammelse i venstre side, og oplyste ████ om, at hun havde en virusinfektion, som ville gå over af sig selv, og gav råd og vejledning samt information om, at hun kunne tage Panodil og Ipren efter behov, og videre at hun kunne søge læge igen ved manglende bedring.

Det fremgår af klagen, at ████ den 6. august 2022 blev sendt hjem med beskeden om, at hun havde en virus. Videre fremgår det af klagen, at ████ mente, at det var ansigtslammelsen, der bevirkede, at hendes lymfer hævede op, og at hun blev informeret om, at det kan tage tid, når man får en virusinfektion oven i en ansigtslammelse.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra vagtlæge P2, at hun ved konsultationens begyndelse bemærkede, at ████ hang med mundvigen, men at ████ oplyste hende om, at hun ikke henvendte sig på baggrund af sin ansigtslammelse, idet dette allerede var blevet set, diagnosticeret og behandlet af en anden læge, hvorfor ████ bad vagtlægen om at fokusere på hendes ører- og halssmerter. Videre fremgår det af udtalelsen, at vagtlægen trods dette tilbød ████ en neurologisk undersøgelse, men at ████ takkede nej hertil.

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet og lyttet til lydfilen af den 24. juli 2022. Det fremgår af lydfilen, at vagtlæge P1 oplyste ████ om, at det var forsvarligt at afvente en tid hos en praktiserende læge, idet ████s hovedpine var uden ledsagesymptomer udover hold i nakken, som hun have været til kiropraktor med.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere vagtlæge P1 for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • vagtlæge P1 på relevant vis vurderede, at der var tale om muskulær påvirkning af ████, når der ikke var ledsagesymptomer til hendes hovedpine udover hold i nakken, som hun havde været til kiropraktor med.
 • vagtlæge P1 reagerede relevant og tilstrækkeligt ved at henstille ████ til at se tiden an og ved rådgivning om at søge sin praktiserende læge. Det var forsvarligt at afvente yderligere undersøgelse og behandling henset til hendes symptomer, som relevant var tolket som værende muskulær påvirkning.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge P1 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 24. juli 2022 i Lægevagten i Region ████.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Haydar Reza Xapana for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • vagtlæge Haydar Reza Xapana ved sin undersøgelse af ████ den 30. juli 2022 konstaterede, at hun ikke var alment påvirket og ikke havde feber. Hun havde symptomer på en akut opstået tilstand, idet hun var vågnet med hævelse i ansigtet og en sovende læbe, hvilket fremgår af det telefonvisiterende notat. Ensidig ansigtslammelse (perifer facialisparese) uden kendt årsag er hyppigst, og kun ganske sjældent kan et specifikt virus isoleres. Kendt årsag til ensidig ansigtslammelse er sjælden, og her vil der sædvanligvis være andre ledsagesymptomer og andre objektive fund, ligesom almentilstanden ofte vil være påvirket, hvilket ikke var tilfældet.
 • vagtlæge Haydar Reza Xapana burde på baggrund af ████s symptomer og den objektive undersøgelse have mistænkt ensidig ansigtslammelse uden kendt årsag, idet der var klassiske tegn herpå, og idet det er den hyppigste forklaring.
 • vagtlæge Haydar Reza Xapana reagerede ikke relevant på diagnosen ensidig ansigtslammelse, idet vagtlægen burde have opstartet medicinsk behandling med Prednisolon i overensstemmelse med sædvanlig praksis og henvist til praktiserende øre-, næse-, og halslæge med henblik på en hurtig vurdering. Såfremt vagtlægen ikke selv ville opstarte medicinsk behandling, burde han at have konfereret telefonisk med vagthavende øre-, næse-, og halslæge, da patienter med ensidig ansigtslammelse bør starte behandling hurtigt. Vagtlægen oplyste ████ om at søge praktiserende øre-, næse-, og halslæge, men konsultationen foregik en lørdag morgen, og der ville således gå minimum to døgn inden hun ville blive undersøgt og komme i relevant behandling. Dette var ikke tilstrækkeligt, da hurtig påbegyndelse af behandlingen er afgørende og allerede har en begrænset effekt ved opstart tre dage efter symptomdebut.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge Haydar Reza Xapana handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 30. juli 2022 i Lægevagten i Region ████.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere vagtlæge P2 for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • ████ var diagnosticeret med ensidig ansigtslammelse, der var iværksat relevant behandling med Prednisolon for, og at hun var blevet vurderet og var fortsat i kontrolforløb hos en øre-, næse-, og halslæge, da hun var til fysisk konsultation hos vagtlæge P2 den 6. august 2022.
 • vagtlæge P2 foretog en relevant og tilstrækkelig objektiv undersøgelse af ████ den 6. august 2022, da hun mødte op til fysisk konsultation. Vagtlægen undersøgte på relevant vis hendes ører, svælg, og hals og observerede den ensidige ansigtslammelse og hævede lymfekirtler. Vagtlægen konstaterede desuden, at ████ var med upåvirket almentilstand, da hun var vågen, klar, orienteret, var varm og tør.
 • vagtlæge P2 på relevant vis mistænkte, at de hævede lymfeknuder var relateret til øre- og halsområdet betinget af en virusinfektion, da ████ havde øre- og halssmerter samt diskret halsrødme. De radikulære smerter, som kan ses, hvis neuroborreliose er den underliggende årsag til en ensidig ansigtslammelse, er sædvanligvis smerter i rygområdet ofte imellem skulderbladene, hvor det ikke er et typisk symptom med øre- og halssmerter. Ved neuroborreliose kan der ses hævelse af lymfeknuderne.
 • vagtlæge P2 gav på relevant vis råd og vejledning inklusiv varsler om, at ████ skulle søge læge på ny ved forværring eller ved manglende bedring i sin tilstand. På baggrund af ovenstående var der ikke oplagte symptomer, som gjorde, at vagtlægen burde have mistænkt, at ████ havde en indlæggelses- eller behandlingskrævende tilstand, da vagtlæge P2 vurderede, at ████ havde ondt i hals- og øre betinget af en virusinfektion. Vagtlægen vurderede, at ████ var i relevant behandling for sin ensidig ansigtslammelse i form af behandling med Prednisolon. Dette var relevant, også henset til, at ████ var vurderet af og var i forløb ved højtspecialiseret læge.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge P2 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 6. august 2022 i Lægevagten i Region ████.

Offentliggørelse

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til vagtlæge Haydar Reza Xapana i sine afgørelser af 2018-971 og 2020-7119.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår vagtlæge Haydar Reza Xapana. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i offentliggørelse af afgørelser.

Disciplinærnævnets afgørelser af den 11. november 2019 og den 20. januar 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da førstnævnte tidligere har været offentliggjort, offentliggøres den ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser