Manglende udredning før behandling mod depression

Praktiserende læge Haydar Reza Xapana (aut. ID 00TCT) får kritik for ikke at foretage en relevant udredning inden opstart af medicinsk behandling mod depression. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

23DNM57

Offentliggørelsesdato:

8. september 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • praktiserende læge Haydar Reza Xapana (aut. ID 00TCT), ████, for behandlingen i perioden fra den 7. til den 15. maj 2020.

Det betyder, at praktiserende læge Haydar Reza Xapana ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Haydar Reza Xapana hos ████, i perioden fra den 7. maj til den 24. juni 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en relevant behandling af ████.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. maj 2020 var 19-årige ████ til konsultation hos praktiserende læge Haydar Reza Xapana hos ████, idet ████ var trist og ked af det. Lægen aftalte samtaleterapi, psykometrisk test (test til diagnosticering og monitorering af depression – forkortes til MDI) og foreslog, at ████ fik en henvisning til psykolog. ████ afslog at blive henvist til psykolog, da han ikke havde råd til at betale for behandling ved en psykolog.

████ var efterfølgende til flere støttesamtaler ved lægen, hvor de talte om ████s liv, og hvor lægen flere gange oplyste om muligheden for at blive henvist til psykolog eller psykiater, hvilket ████ afslog. ████ blev opstartet i behandling med medicin mod depression og søvnløshed, da han ikke kunne falde i søvn pga. mange tanker og overvejelser.

Den 24. juni 2020 kom ████ til den sidste støttesamtale med lægen, hvor ████ havde taget sin skolelærer med. ████ oplyste, at han ikke havde taget den ordinerede medicin for depression og søvnbesvær. Lægen tilbød atter at henvise ████ til psykiatri eller psykolog.

Det fremgår af klagen, at ████ efterfølgende blev henvist til psykiatrisk visitationsklinik den 29. juni 2020 af et andet behandlingssted.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Haydar Reza Xapana for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at praktiserende læge Haydar Reza Xapana burde have foretaget en gennemgang og udredning af ████s psykiske og somatiske symptomer forinden opstart af medicinsk behandling mod depression og søvnløshed den 15. maj 2020. Lægen burde således have foretaget gennemgangen og udredningen den 7. eller 15. maj 2020.

    Disciplinærnævnet kan oplyse, at den sædvanlige behandling af en patient, der er trist og ked af det, er en forudgående gennemgang og udredning af de psykologiske og somatiske (kropslige) symptomer, herunder belysning af mulige sygdomme ved hjælp af en blodprøvescreening. I møder med den triste patient skal det bl.a. vurderes om der er akut behov for en psykiatrisk vurdering, samt om der er en kropslig årsag, der skal behandles, før det er muligt at vurdere de psykologiske symptomer. Dette er på grund af, at nogle psykologiske symptomer kan skyldes kropslige sygdomme eller mangeltilstande, såsom mineral- eller vitaminmangel.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Haydar Reza Xapana handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ i perioden fra den 7. til den 15. maj 2020 hos ████.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Haydar Reza Xapana for den øvrige del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at praktiserende læge Haydar Reza Xapana foretog en relevant behandling den 12. juni 2020, da han øgede dosis på medicinen mod depression, idet ████ oplyste, at medicinen ikke havde en virkning. 
  • at den praktiserende læge på relevant vis tilbød at henvise ████ til yderligere udredning ved psykiatri eller psykolog, idet ████ fortsat var trist og havde søvnbesvær. Det er sædvanlig praksis at tilbyde, at henvise en patient til en psykiatrisk vurdering, hvis der findes behov herfor, herunder hvis patienten i en længere periode har haft psykiske symptomer, eller hvis lægens kompetencer ikke rækker til yderligere behandling.   

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Haydar Reza Xapana handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ i perioden fra den 16. maj til den 24. juni 2020 hos ████.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed